Pla docent de l'assignatura

 

 

CatalÓ Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: CÓlcul NumŔric

Codi de l'assignatura: 568956

Curs acadŔmic: 2018-2019

Coordinaciˇ: Maria Teresa Costa Cor

Departament: Departament de MatemÓtica Econ˛mica, Financera i Actuarial

crŔdits: 2,5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 62,5

 

Activitats presencials i/o no presencials

22,5

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

22,5

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge aut˛nom

20

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

 

— Capacitat per fer els càlculs actuarials i financers utilitzant programes informàtics.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Reconèixer alguns mètodes numèrics aplicables per resoldre de manera aproximada el càlcul de zeros d’una funció, la interpolació i l’aproximació de funcions.

 


— Distingir els diferents tipus d’objectes amb què treballa R i les eines de càlcul que s’hi poden aplicar.

 

Referits a habilitats, destreses


— Resoldre sistemes d’equacions, aplicar funcions matricials i utilitzar les aplicacions numèriques del programari R.

 


— Interpretar un organigrama i traduir-lo en un programa de R.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. R com a eina de cÓlcul

1.1. Introducció a l’entorn R

1.1.1. Què és R?
1.1.2. Com funciona R
1.1.3. Ajuda dins del programa

1.2. Objectes en R

1.2.1. Tipus d’objectes
1.2.2. Vectors
1.2.3. Factors
1.2.4. Matrius
1.2.5. Data frames
1.2.6. Llistes

1.3. Càlcul amb vectors

1.3.1. Selecció d’elements d’un vector
1.3.2. Generació de successions
1.3.3. Aritmètica vectorial
1.3.4. Altres operacions amb vectors

1.4. Matrius. Operacions amb matrius

1.4.1. Matrius i arrays. Submatrius
1.4.2. Transposició d’una matriu. Matriu inversa
1.4.3. Operacions amb matrius. Producte matricial
1.4.4. Resolució de sistemes d’equacions lineals

1.5. Data frames i llistes

1.5.1. Funcions attach i detach
1.5.2. Com importar dades. Funció read.table
1.5.3. Construcció i modificació d’una llista

2. R com a llenguatge de programaciˇ

2.1. Programació en R

2.1.1. Bucles. Ordres for, repeat i while
2.1.2. Execució condicional. Ordre if
2.1.3. Escriure un programa en R. Creació de funcions pròpies
2.1.4. Algunes funcions per mostrar els resultats d’un programa

2.2. Aplicacions de càlcul numèric programades en R

2.2.1. Càlcul de zeros d’una funció
2.2.2. Interpolació
2.2.3. Aproximació d’una funció

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Els continguts s’imparteixen en sessions a l’aula d’informàtica, utilitzant el programari R. Atès el caràcter eminentment pràctic i instrumental dels objectius, es dedica una atenció especial a la realització d’exercicis pràctics. En l’últim tema de l’assignatura, dedicat a les aplicacions de càlcul numèric programades en R, es fa l’explicació teòrica del mètode que s’ha d’aplicar i es programa en R a partir de l’organigrama corresponent.

En el Campus Virtual hi ha material de consulta per al seguiment de les sessions i enunciats d’exercicis per resoldre a classe i com a treball autònom de l’estudiant.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

En el plantejament de les proves d’avaluació es tenen en compte les competències que es pretenen desenvolupar en l’assignatura. S’han d’utilitzar eines informàtiques per resoldre problemes numèrics que impliquen càlculs actuarials i financers. També s’han de programar en el llenguatge de programació R algorismes de resolució de problemes numèrics.

En l’avaluació continuada de l’assignatura, l’estudiant ha de fer les activitats següents:

— Una prova escrita de caràcter pràctic relativa als continguts del primer bloc de l’assignatura, és a dir, utilitzant R com a eina de càlcul. Aquesta prova es duu a terme quan s’acaba el bloc 1 i té una ponderació del 50 % de la nota final de l’assignatura.

— Elaboració d’un programa en R sobre alguna aplicació numèrica a escollir, que té una ponderació del 50 % de la nota final de l’assignatura. 

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’avaluació única consisteix en un examen de contingut pràctic, que inclou la resolució d’exercicis i la programació d’una aplicació, a partir d’un organigrama donat, utilitzant R.

En la reavaluació, el sistema d’avaluació és el mateix que en l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Charpentier, A. Computational Actuarial Science with R. Chapman & Hall/CRC The R Series, 2015.

CatÓleg UB  Enlla├ž

Murrell, P. R Graphics. Chapman & Hall. CRC Computer Science & Data Analysis, 2011.

CatÓleg UB  Enlla├ž

PÓgina web

The Comprehensive R Archive Network

Recurs electr˛nic  Enlla├ž

Text electr˛nic

Paradis, E. R para principiantes.

Recurs electr˛nic  Enlla├ž

Verzani, J. simpleR. Using R for Introductory Statistics

Recurs electr˛nic  Enlla├ž