Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Econometria Financera

Codi de l'assignatura: 568958

Curs acadčmic: 2018-2019

Coordinaciķ: Helena Chulia Soler

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crčdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

35

 

-  Prāctiques d'ordinadors

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autōnom

40

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Competències bàsiques

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

Competències específiques

— Capacitat per aplicar tècniques matemàtiques i estadístiques per a la modelització actuarial i financera.
— Capacitat per iniciar-se en el món de la recerca actuarial i financera.
— Capacitat per fer els càlculs actuarials i financers utilitzant programes informàtics.
— Habilitat per actuar professionalment en l’àmbit actuarial i financer amb un considerable grau d’independència.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els fonaments teòrics i pràctics relatius a la identificació, estimació, validació i modelització de sèries temporals a través de models ARIMA.
— Conèixer les tècniques multivariants utilitzades en sèries temporals per a l’extracció dels riscos inherents
— Entendre el concepte de volatilitat.
— Distingir entre sèries estacionàries i no estacionàries.

 

Referits a habilitats, destreses

— Donada una sèrie temporal, ser capaç de decidir quin tipus de model ARIMA és el més adient.
— Modelitzar la volatilitat de les sèries financeres.
— Usar els models de volatilitat per fer prediccions de variància.
— Analitzar críticament articles de recerca en l’àmbit financer.

 

 

Blocs temātics

 

1. Models de sčries temporals univariants

1.1. Models autoregressius (AR) i models de mitjanes mòbils (MA)

1.2. Models ARMA i ARIMA

1.3. Metodologia Box-Jenkins, estacionarietat i contrastos d’arrels unitàries

1.4. Modelització alternativa no lineal: models neuronals

2. Tčcniques d’extracciķ de factors de risc sobre sčries temporals multivariants

2.1. Anàlisi de components principals (PCA) i factorial de correlacions (FA)

2.2. Anàlisi de components independents (ICA)

2.3. Anàlisi de components principals no lineals (NLPCA)

3. Models de volatilitat

3.1. Motivació

3.2. Regularitats empíriques de les sèries financeres

3.3. Variància com a indicador de volatilitat

3.4. Models de volatilitat univariant (GARCH)

3.5. Especificació, estimació i diagnosi de models GARCH

3.6. Predicció amb models GARCH

3.7. Introducció als models GARCH multivariants

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs es compon de sessions teòriques setmanals en què l’estudiant ha de participar havent llegit material facilitat prèviament. Es resolen casos pràctics amb ordinador. Cal redactar un exercici pràctic corresponent a cadascun dels blocs de l’assignatura en què es mostri el domini de la matèria. També es presenten i debaten, en grup, articles de recerca.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

A cada bloc del temari es proposa un exercici o una llista d’exercicis que s’han de resoldre i lliurar en la data fixada. Aquests exercicis s’encaminen a avaluar l’habilitat pràctica de l’estudiant a l’hora d’aplicar i desenvolupar els conceptes explicats durant les classes. A més, l’estudiant també ha de presentar i debatre (en grup) articles de recerca corresponents a cadascun dels blocs.

En l’avaluació continuada de l’assignatura s’inclou una prova presencial, com a mínim, que representa el 30 % de la qualificació final. Les altres proves equivalen al 70 % restant (bloc I i II 35 % i bloc III 35 %).

 

Avaluaciķ única

L’avaluació única consisteix en un examen escrit de cinc o sis exercicis.

En la reavaluació el criteri és el mateix que en l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Box, G.W., Jenkins, G.M. ; Reinsel, G.C. Time series analysis: forescasting and control. Prentice Hall, 4th ed., 2008.  

Catāleg UB  Enllaç
Catāleg UB (3a ed., 1994)  Enllaç

Campbell, Lo, McKinley. The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, 1997.  

Catāleg UB  Enllaç

Hamilton, J. Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994.  

Catāleg UB  Enllaç

Härdle, Wolfgang Karl, Simar, Léopold. Applied Multivariate Statistical Analysis, Springer 2015

Catāleg UB  Enllaç

Lütkepohl, H. Introduction to Multiple Time Series Analysis, 2nd ed. Springer Verlag, 1993.  

Catāleg UB  Enllaç

Peña, D. Análisis de series temporales. Madrid : Alianza Editorial. 2010.

Catāleg UB  Enllaç

Ruppert, David, Matteson, David S. Statistics and Data Analysis for Financial Engineering.  Springer 2015

Catāleg UB  Enllaç

Torra, Salvador y Monte, Enric. Modelos Neuronales aplicados en Economía. Casos Prácticos mediante Mathematica / Neural Networks, Editorial Addlink Media, 2013

Catāleg UB  Enllaç

Tsay, Ruey S. Analysis of Financial Time Series. Hoboken (N.J.): John Wiley & Sons, 2nd ed., 2005. 

Catāleg UB  Enllaç