Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Finances Estocāstiques

Codi de l'assignatura: 568959

Curs acadčmic: 2018-2019

Coordinaciķ: Oriol Roch Casellas

Departament: Departament de Matemātica Econōmica, Financera i Actuarial

crčdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autōnom

40

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
— Capacitat per aplicar tècniques matemàtiques i estadístiques per a la modelització financera.
— Capacitat per aplicar els models de distribució de probabilitat relacionats amb el comportament de determinats fenòmens econòmics, financers i actuarials.
— Capacitat per dissenyar models de risc i assegurances mitjançant la utilització d’eines estadístiques i matemàtiques.
— Capacitat per analitzar, dissenyar i valorar productes actuarials i financers.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els models bàsics d’equilibri de mercats financers.
— Conèixer models d’evolució estocàstica.
— Conèixer els principals models de valoració d’actius derivats.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber modelitzar el comportament aleatori de l’evolució de variables financeres.
— Ser capaç de valorar derivats financers.

 

 

Blocs temātics

 

1. Models discrets

1.1. Principis bàsics de valoració mitjançant absència d’arbitratge

1.1.1. La gestió del risc financer
1.1.2. Valoració de forwards per arbitratge
1.1.3. Cotes de preus d’opcions financeres

1.2. Model de mercat uniperiòdic

1.2.1. Elements del model
1.2.2. Oportunitats d’arbitratge
1.2.3. Probabilitats neutrals al risc
1.2.4. Valoració d’actius derivats
1.2.5. Mercats incomplets

1.3. Model de mercat multiperiòdic

1.3.1. Elements del model
1.3.2. Esperança condicionada
1.3.3. Processos martingala
1.3.4. Model CRR de valoració d’opcions financeres

2. Models continus

2.1. Modelització estocàstica en temps continu

2.1.1. Instruments de càlcul
2.1.2. Passeig aleatori
2.1.3. Processos brownians
2.1.4. Càlcul estocàstic. Lema d’Itō
2.1.5. Equacions diferencials estocàstiques

2.2. El model de Black-Scholes

2.2.1. L’equació de Black-Scholes
2.2.2. La fórmula de Black-Scholes
2.2.3. Les lletres gregues

2.3. El mètode martingala per a la valoració d’opcions europees

2.3.1. Valoració d’opcions digitals
2.3.2. Valoració d’accions sobre el subjacent (asset-or-nothing)
2.3.3. Valoració d’opcions estàndard

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Combinació de classes presencials amb exercicis proposats perquè l’estudiant els desenvolupi com a treball autònom.

— El Campus Virtual és l’eina de comunicació entre el professorat i l’estudiant.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació continuada consisteix en la realització periòdica d’exercicis proposats i dues proves presencials, una per a cada bloc de l’assignatura.

Els exercicis i les proves presencials corresponents a cada bloc representen, conjuntament, el 50 % de la nota final. Dins de cada bloc, els exercicis ponderen fins a un màxim del 20 % de la nota del bloc, i la prova presencial, la resta.

S’exigeix una nota mínima de 4 sobre 10 a cada bloc per tal de superar l’assignatura.

 

Avaluaciķ única

L’avaluació única consisteix en una prova escrita de caràcter teoricopràctic.

La renúncia a l’avaluació continuada s’ha de fer de forma explícita i, com a termini màxim, abans de la realització de la primera prova parcial.

La reavaluació consisteix en una prova escrita de caràcter teoricopràctic.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Kwok, Y. K. Mathematical models of financial derivatives. Berlin [etc.]: Springer, 2008.

Catāleg UB  Enllaç

Neftci, S.N. An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives. Academic Press, 2000.

Catāleg UB  Enllaç

Pliska, S. Introduction to mathematical finance: discrete time models. Malden ( Mass.) : Blackwell, 1997.

Catāleg UB  Enllaç

Shreve, S. Stochastic Calculus for Finance. New York: Springer, cop. 2004.

Catāleg UB  Enllaç