Pla docent de l'assignatura

 

 

CatalÓ Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Plans de Pensions. Gestiˇ Integrada d'Actius i Passius

Codi de l'assignatura: 568966

Curs acadŔmic: 2018-2019

Coordinaciˇ: Jose Maria Lecina Gracia

Departament: Departament de MatemÓtica Econ˛mica, Financera i Actuarial

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge aut˛nom

40

 

 

Recomanacions

 


Requisits

568954 - MatemÓtica Actuarial (Recomanada)

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

— Capacitat per aplicar tècniques matemàtiques i estadístiques per a la modelització actuarial i financera.

— Habilitat per actuar professionalment en l’àmbit actuarial i financer amb un considerable grau d’independència.

— Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer el marc en què es desenvolupen els plans de pensions a Espanya i les referències específiques per a la gestió integrada d’actius i passius.

— Conèixer les normes i criteris actuarials, i els desenvolupaments per a la seva aplicació en l’àmbit dels plans de previsió.

— Conèixer les repercussions de les valoracions actuarials i la importància de la normativa.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Aspectes especÝfics dels plans i fons de pensions

1.1. Els plans de pensions. Característiques i classes

1.2. Elements personals dels plans de pensions. Drets i obligacions

1.3. Prestacions. Formes possibles de percebre la prestació

1.4. La comissió de control del pla

1.5. Els plans de pensions de promoció conjunta

1.6. Els fons de pensions. Característiques i classes

1.7. Les entitats gestora i dipositària del fons

1.8. La comissió de control del fons de pensions

1.9. Possibilitats d’inversió del fons

1.10. Altres instruments de previsió amb el mateix tractament fiscal que els plans de pensions

2. Aspectes financers i actuarials dels plans de previsiˇ

2.1. Valoració dels plans d’aportació definida

2.2. Valoració dels plans de prestació definida

2.2.1. El valor actual de les prestacions futures
2.2 2. El mètode de valoració del crèdit unitari. El cost normal
2.2.3. Aplicació del mètode del crèdit unitari en l’àmbit de les normes internacionals d’informació financera

2.3. Normes i referències per fixar les bases tècniques i les hipòtesis de valoració

2.4. Plans mixtos

2.4.1. Plans amb prestacions definides per a incapacitat permanent, viduïtat i orfandat, i aportació definida per a jubilació
2.4.2. Altres plans mixtos

2.5. Anàlisis dels riscos en els plans de pensions

2.6. La revisió financera i actuarial del pla

3. Gestiˇ integrada d’actius i passius

3.1. Condicions de Redington per a la immunització d’una cartera de passius

3.2. Normativa espanyola en immunització financera

3.2.1. Immunització per casament de fluxos
3.2.2. Immunització a partir de la durada i la convexitat

3.3. Referències d’altres tractaments

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El procés d’ensenyament es basa en classes amb un enfocament pràctic, en què es combina el tractament dels conceptes amb la valoració.

S’intenta fomentar la participació i la reflexió conjunta, i també l’ús d’eines informàtiques, que són necessàries per a la valoració de plans col·lectius de previsió. Es duu a terme un treball voluntari per preparar una aplicació informàtica que pugui ser útil en la valoració del cost normal de jubilació o dels capitals de cobertura de les rendes d’invalidesa, de viduïtat i d’orfandat. El treball es pot fer en grups de fins a tres persones i, si se supera l’examen de l’assignatura, millora la qualificació.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

En primera convocatòria, i com a norma general, l’avaluació ha de ser continuada. En cas que l’estudiant manifesti que no pot complir els requisits de l’avaluació continuada, té dret a una avaluació única.

L’avaluació continuada consisteix en les proves i activitats següents:

— Prova de desenvolupament de preguntes teòriques i pràctiques, que avalua el bloc 1 del temari. Representa el 30 % de la qualificació final.

— 2 exercicis numèrics d’un supòsit pràctic d’un pla de prestació definida segons el mètode establert en les normes internacionals de comptabilitat, del bloc 2 del temari. Representa el 10 % de la qualificació final.

— Prova de desenvolupament de preguntes teòriques i pràctiques, que avalua els blocs 2 i 3 del temari. Representa el 60 % de la qualificació final.

Per poder superar el curs mitjançant l’avaluació continuada s’exigeix que la suma ponderada de la puntuació obtinguda en les proves i activitats sigui igual o superior a 5. L’estudiant que opti per l’avaluació continuada i no superi l’assignatura, ha d’anar a la segona convocatòria.

Treball voluntari: preparació d’una aplicació informàtica que pugui ser útil a l’alumnat en la valoració del cost normal de jubilació o dels capitals de cobertura de les rendes d’invalidesa, de viduïtat i d’orfandat. El treball es pot fer en grups de fins a tres persones i, si se supera l’examen de l’assignatura, millora la qualificació. També es pot elaborar un treball que aprofundeixi algun apartat del programa, que es tractarà individualment.

Avaluació de competències:

L’avaluació que la persona que supera aquesta assignatura ha assolit habilitats i capacitats per aplicar els continguts de l’assignatura amb competència professional es reflecteix en les proves escrites i en les reflexions que es duen a terme a classe. Es fomenta que hi hagi opinions i comentaris dels estudiants sobre els temes que es tracten, i es proposen reflexions conjuntes en temes concrets que poden millorar la seva manera d’analitzar aspectes actuarials en un sentit ampli.

L’aprenentatge de les competències s’aprecia en un grau més alt en les persones que es matriculen de l’assignatura en el segon any de màster, ja que són les que poden conèixer millor el marc en què es fa l’actuació i les relacions amb altres assignatures; les persones que cursen l’assignatura en el primer semestre del seu primer any es troben amb alguns continguts transversals en què s’ha d’intentar que apreciïn amb realisme el que és fonamental, com a part de l’aprenentatge de les seves competències i responsabilitats. Cadascun dels tres blocs de l’assignatura incorpora aspectes que tenen relació amb temes essencials en l’àmbit econòmic de la societat.

A les proves escrites s’inclouen preguntes o apartats de preguntes en relació amb les competències que s’intenten desenvolupar, amb  referència a tot el que s’ha tractat a classe, encara que no estigui reflectit en els apunts; és una novetat que l’estudiant sigui conscient que les competències que s’han d’assolir s’avaluen, la qual cosa augmenta en alguns casos el seu interès en l’aprenentatge. En qualsevol cas, per intentar avaluar l’aprenentatge en les competències també és necessària la cooperació de totes les persones interessades.

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’avaluació única té lloc en la data oficial d’exàmens i consta de les parts següents:

— Desenvolupament de preguntes teòriques i pràctiques. Representa el 75 % de la qualificació final.

— Exercici numèric d’un supòsit pràctic d’un pla de prestació definida segons el mètode establert en les normes internacionals de comptabilitat. S’ha de resoldre adequadament per superar l’assignatura. Representa el 25 % de la qualificació final.

En la reavaluació, només hi ha una única prova objectiva amb el mateix contingut que el previst per a l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bierwag, Gerald O. Análisis de la duración. La gestión del riesgo de tipo de interés. Alianza Economía y Finanzas.

CatÓleg UB  Enlla├ž

Norma

Norma sobre criteris de valoració d’indemnitzacions i rendes vitalícies en cas de mort o invalidesa, de l’Institut d’Actuaris Espanyols.

Recurs electr˛nic  Enlla├ž

Normes Internacionals de Comptabilitat 19 i 26 i Norma Internacional d’Informació Financera 4.

Recurs electr˛nic (Norma Internacional d’Informaciˇ Financera 4)  Enlla├ž
Recurs electr˛nic (Norma Internacional de Comptabilitat 19)  Enlla├ž
Recurs electr˛nic (Norma Internacional de Comptabilitat 26)  Enlla├ž

Legislaciˇ

Reial decret 239/2007 pel qual es modifica el Reglament d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.

Recurs electr˛nic  Enlla├ž

Ordre EHA/407/2008, per la qual es desenvolupa la normativa de plans i fons de pensions en matèria financeroactuarial, del règim d’inversions i de procediments registrals.

Recurs electr˛nic  Enlla├ž

Reial decret legislatiu 3/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’IRPF (article 60) i Reial decret 1775/2004 pel qual se n’aprova el Reglament (article 49).

Recurs electr˛nic (Reial Decret Legislatiu 3/2004)  Enlla├ž
Recurs electr˛nic (Reial Decret 1775/2004)  Enlla├ž

Reial decret 304/2004, pel qual s’aprova el Reglament de plans i fons de pensions.

Recurs electr˛nic  Enlla├ž

Ordre EHA/3433/2006 sobre condicions tècniques especials aplicables a contractes d’assegurança i plans de pensions que instrumenten determinats compromisos per pensions vinculats a la jubilació.

Recurs electr˛nic  Enlla├ž

Ordre TAS/4054/2005 per la qual es desenvolupen els criteris tècnics per a la liquidació de capitals cost de pensions i altres prestacions periòdiques de la Seguretat Social i Ordre TIN/2124/2010 que la modifica.

Recurs electr˛nic (Ordre TAS/4054/2005)  Enlla├ž
Recurs electr˛nic (TIN/2124/2010)  Enlla├ž

Reial decret 1684/2007 i 1299/2009, pels quals es modifica el Reglament de plans i fons de pensions.

Recurs electr˛nic (Reial decret 1684/2007)  Enlla├ž
Recurs electr˛nic (Reial decret 1299/2009)  Enlla├ž

Reial decret legislatiu 1/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de regulació de plans i fons de pensions.

Recurs electr˛nic   Enlla├ž

L. 20/2015 d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats asseguradores i reasseguradores.

R.D. 1060/2015 Reglament d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats asseguradores i reasseguradores

Recurs electr˛nic (LLei 20/2015)  Enlla├ž
Recurs electr˛nic (Reial Decret 1060/2015)  Enlla├ž