Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sistema de Justícia Criminal i Seguretat

Codi de l'assignatura: 569369

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Sergi Cardenal Montraveta

Departament: Departament de Dret Penal i Criminologia, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB6. - Capacitat d’assolir coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7. - Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi.

CB8. - Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9. - Capacitat de comunicar conclusions i els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CG3.- Vocació de servei públic i compromís ètic.

CE1.- Capacitat de participar en l’elaboració, gestió i execució de polítiques públiques de seguretat.

CE2.- Capacitat d’intervenir en l’àmbit comunitari d’acord amb els principis de l’estat democràtic i de dret i participació ciutadana.

CE3.- Capacitat d’analitzar el context internacional (social, polític i econòmic) i valorar-ne les implicacions en el camp de la seguretat i la policia.

CE4.- Capacitat d’aplicar les eines científiques i tècniques en la gestió i en la comunicació de la seguretat.

CE5.- Capacitat de dissenyar i implementar projectes de recerca i utilitzar metodologies científiques en l’àmbit de la seguretat pública.

CE6.- Capacitat d’identificar i analitzar, mitjançant diverses disciplines, les causes i conseqüències de la inseguretat real i percebuda, per tal de plantejar mesures i solucions operatives a problemes complexos i canviants que s’hi relacionen.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Analitzar el sistema penal com a aparell de control social formal i informal.
— Desenvolupar una capacitat crítica davant les noves formes de criminalització d’alguns sistemes de control social.
— Saber analitzar críticament la configuració i el funcionament dels sistemes penals de les societats contemporànies.
— Conèixer les instàncies o agències del sistema penal i les relacions que han de mantenir en l’àmbit de l’estat constitucional, social i democràtic de dret.
— Conèixer les propostes relacionades amb la participació de la víctima en el procés penal.
— Desenvolupar la capacitat crítica respecte a les iniciatives legislatives i politicocriminals.
— Aprofundir en la comprensió i l’expressió dels valors democràtics d’un estat social de dret, i en el desenvolupament dels valors ciutadans propis d’una cultura de respecte dels drets humans i del pluralisme social.
— Conèixer, distingir i analitzar la responsabilitat de naturalesa administrativa, penal i civil que pot generar-se en l’àmbit de la seguretat.
— Reconèixer i discutir els elements essencials dels fenòmens delictius estudiats.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Els drets fonamentals i la seva protecció

2. La policia en el sistema de justícia criminal i en la seguretat

3. El poder judicial en el sistema de justícia criminal i en la seguretat. El procés penal i els agents que hi intervenen

4. El Ministeri Fiscal en el sistema de justícia criminal i en la seguretat

5. El sistema penitenciari en el sistema de justícia criminal i en la seguretat

6. Delictes socioeconòmics, delinqüència organitzada i altres fenòmens delictius

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El professorat fa una exposició i anàlisi del temari, amb la participació activa dels estudiants. L’alumnat ha de fer una lectura dels materials indicats abans de les sessions.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació és continuada i es fa en el període lectiu fixat per a l’assignatura. L’avaluació continuada requereix que l’estudiant assisteixi, com a mínim, al 70 % de les hores de classe presencial i té en compte els elements següents:
1) Participació dels alumnes a les classes (40 % de la nota)
2) Dos exàmens tipus test sobre el temari de l’assignatura i els materials indicats (60 % de la nota)

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada poden fer una prova de reavaluació. Per poder fer la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació, que consisteix en un examen tipus test. La nota final de l’assignatura es determina tenint en compte la nota obtinguda en el test de reavaluació (60 %) i la valoració de la participació dels alumnes a classe (40 %).

 

Avaluació única

L’avaluació única és un dret que implica renunciar a l’avaluació continuada i consisteix en:
1) Un examen tipus test de tot el temari de l’assignatura i les lectures recomanades (20 % de la nota final); es fa l’últim dia de classe.

2) Un examen oral sobre els continguts de l’assignatura (30 % de la nota final).

3) Tres treballs de 5 a 10 pàgines sobre alguns dels temes tractats a l’assignatura (50 % de la nota). El període per presentar aquests treballs finalitza l’últim dia de classe.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació única poden fer una prova de reavaluació. Per poder fer la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació, que consisteix en un examen final tipus test de tot el temari de l’assignatura i de les lectures recomanades (20 % de la nota final), un examen oral sobre els continguts de l’assignatura (30 % de la nota final), i a tornar a presentar el treball o treballs que no hagin estat superats. La nota final de l’assignatura es determina tenint en compte la nota obtinguda en aquests treballs presentats a reavaluació així com a la resta d’activitats.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

M. CORCOY BIDASOLO (dir.), Derecho penal. Parte Especial, Ed. Tirant lo Blanch, 2015

M. CORCOY BIDASOLO / S. MIR PUIG (dirs.), Comentarios al Código Penal, Ed. Tirant lo Blanch, 2. ed, 2015

V. GIMENO SENDRA, Derecho procesal penal, Ed. Civitas, 2ª ed, 2015

C. MIR PUIG, Derecho penitenciario. El cumplimiento de la pena privativa de libertad, Ed. Atelier, 3. ed, 2015

J. NIEVA FENOLL, Derecho procesal III. Proceso penal, Ed. Marcial Pons, 2017

J.J. QUERALT JIMÉNEZ, Derecho penal español. Parte especial, Ed. Tirant lo Blanch, 2015

A. RECASENS I BRUNET, La seguridad y sus políticas, Ed. Atelier, 2007

Pàgina web

www.poderjudicial.es