Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Claus per a l'Exercici del Lideratge

Codi de l'assignatura: 569370

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Sergi Cardenal Montraveta

Departament: Facultat de Dret

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

60

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB8.- Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9.- Capacitat de comunicar conclusions i els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10.- Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

CG0.- Capacitat de parlar bé en públic.

CG1.- Capacitat de liderar equips de treball.

CG2.- Capacitat de planificar, organitzar i gestionar amb recursos escassos.

CG3.- Vocació de servei públic i compromís ètic.

CE1.- Capacitat de participar en l’elaboració, gestió i execució de polítiques públiques de seguretat.

CE2.- Capacitat d’intervenir en l’àmbit comunitari d’acord amb els principis de l’estat democràtic i de dret i participació ciutadana.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

1. Aprofundir en l’anàlisi de les pròpies responsabilitats de direcció, amb un èmfasi especial en l’elaboració de missions i de criteris d’èxit com a base dels models de direcció.

2. Identificar els sistemes de relació interpersonals que s’estableixen a les organitzacions, i atendre especialment aquells que potencien o dificulten l’eficàcia i l’eficiència del servei.

3. Conèixer els rols que s’adopten en els equips de treball, les dinàmiques que s’hi estableixen i el paper de líder.

4. Activar el propi lideratge i posar-lo al servei de l’organització.

5. Aprendre a fer servir eines per desenvolupar el lideratge dels diferents membres de l’equip.

6. Aprendre a activar tots els coneixements propis per eliminar aspectes limitadors que impedeixen desenvolupar el lideratge en el comandament de l’equip.

7. Aprendre a identificar eines per desenvolupar el lideratge de l’equip.

8. Aprendre a identificar els elements limitadors del lideratge.

9. Aprendre a identificar els elements limitadors en el desenvolupament de l’equip.

10. Aprendre a establir aliances efectives per al bon funcionament de l’equip.

11. Aprendre a activar tots els coneixements i els recursos de l’equip, per facilitar-ne el desenvolupament i aplicar-lo a l’organització.

12. Aprendre a potenciar el talent dels membres de l’equip.

13. Aprendre a construir una estaca per a la cohesió del grup al voltant d’un equip de treball.

14. Aprendre a definir objectius.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La direcció per significats

*  

 • El rol de cap en la direcció de persones
 • Missions, visions i significats
 • Direcció per significats

2. L’equip de treball

*  

 • Quan cal i quan no cal el treball en equip
 • L’autoritat dels grups formals i el poder dels grups informals
 • Identificació, motivació, satisfacció i incentiu: diferents cares d’un mateix prisma

3. El lideratge basat en l’acció

*  

 • El lideratge basat en l’acció
 • El foment de l’autonomia i la delegació
 • Els sistemes de control positius: el reconeixement

4. L’equip de treball participatiu

*  

 • La participació com a potenciador de l’eficiència i de l’eficiència dels equips de treball
 • Els límits de la participació
 • De la gestió participativa a la gestió de la participació

5. Gestió dels conflictes en els equips de treball

*  

 • Avaluació de les situacions de conflicte
 • Bases per a la resolució de conflictes
 • Anàlisi de situacions concretes

6. Principals elements i eines per assolir la cohesió dels equips

*  

 • Disseny d’una aliança d’equip
 • Desenvolupament dels pactes previs per construir el disseny de l’aliança

7. Treball amb fortaleses i valors propis i de l’equip

*  

 • Identificació de fortaleses individuals
 • Identificació de fortaleses de l’equip
 • Identificació de valors individuals
 • Identificació de valors de l’equip
 • Actuacions d’acord amb els valors
 • Treball des de les fortaleses i els valors

8. Identificació i gestió dels factors limitadors

*  

 • En el desenvolupament del propi lideratge
 • En el desenvolupament dels equips
 • En el desenvolupament del lideratge dels equips

9. Definició d’objectius

*  

 •  Definició d’objectius individuals
 •  Definició d’objectius de l’equip
 •  Pla d’acció per assolir els objectius

10. Definició i creació d’una estaca pròpia i d’equips

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia és activa i participativa, amb l’objectiu de potenciar el treball en equip. Això permet intercanviar experiències entre les persones participants i, al mateix temps, reforçar el contingut teòric del programa.

Com a metodologia principal es fan servir eines de coaching coactiu per equips i el curs es basa en tot moment a aplicar els coneixements assolits en el lloc de treball. Es combina l’adquisició d’eines tècniques amb el procés de transformació propi cap al lideratge.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació per defecte és l’avaluació continuada. En cada sessió, l’alumnat valora el seu aprenentatge i també ho fa el docent.

En finalitzar la unitat formativa, l’alumnat elabora un pla de treball que també permet avaluar el coneixement assolit.

És necessària l’assistència regular a classe.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada poden fer una reavaluació, que consisteix a tornar a presentar el treball o treballs que no hagin estat superats. La nota final de l’assignatura es determina tenint en compte la nota obtinguda en aquests treballs presentats a reavaluació així com a la resta d’activitats.

 

Avaluació única

L’avaluació única es reconeix com el dret de l’estudiant a renunciar a l’avaluació continuada i consisteix en una prova oral sobre la pràctica del lideratge.

Reavaluació

Prova oral sobre la pràctica del lideratge.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

- Mendieta, Carles. El valor del matiz: Las dimensiones del liderazgo. Editorial Académica Española. 2012

- Robert K.Greenleaf. Servant Leadership – 1970. Diversas ediciones.

- Senge, Peter. La quinta disciplina. Granica / Vergara. Buenos Aires 1990

- Coper R.K. y Sawaf, A: La inteligencia emocional aplicada al liderazgo y a las organizciones. Ed. Norma Bogotá 1998

- Bennis Warren. On becoming leader. Adisson-Wessley Publishing Company. Inc., Massachisetts, 1989.

- Hersey, Paul y Blanchard, Kenneth. Management of Organizational Behaviour. Diversas ediciones.

- Drucker, Peter: Drucker esencial: Los desafios de un mundo sin fronteras. Edhasa 2003

- Cipolla, Carlo. Las leyes fundamentales de la estupidez humana. Diversas ediciones.

- Asociación Española de Directivos: http://www.aed96.es/

Article

- Rovira, Marti y Mendieta, Carles: Las collas castelleras: fruto de la experiencia y el sentido común”. Revista Perspectivas 

- Sala, Mercè: Una nueva aproximación al liderazgo de las organizaciones. Editado por la Fundació Factor Humà 2003

Pàgina web

- Fundació Factor Humà http://www.factorhuma.org/

- Asociación Española de Directores de Personal: http://www.aedipecatalunya.com/

- Asociación profesional en desarrollo de las organizaciones:  http://www.aedipecatalunya.com/

- Escola d’Administració Pública de Catalunya http://www20.gencat.cat/portal/site/eapc

-  Institut de Seguretat Pública de Catalunya: http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.dc5d5b880376538e949cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=219fb6d6d1e58210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=219fb6d6d1e58210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default