Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Organització dels Sistemes de Seguretat

Codi de l'assignatura: 569371

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Sergi Cardenal Montraveta

Departament: Facultat de Dret

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

60

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB8. - Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9. - Capacitat de comunicar conclusions i els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. - Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

CG0.-  Capacitat de parlar bé en públic.

CG1.- Capacitat de liderar equips de treball.

CG2.- Capacitat de planificar, organitzar i gestionar amb recursos escassos.

CG3.- Vocació de servei públic i compromís ètic.

CE1.- Capacitat de participar en l’elaboració, gestió i execució de polítiques públiques de seguretat.

CE2.- Capacitat d’intervenir en l’àmbit comunitari d’acord amb els principis de l’estat democràtic i de dret i participació ciutadana.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els elements necessaris per a la direcció eficaç de persones i d’equips de treball.

— Saber utilitzar les tècniques i els instruments per gestionar, formar, motivar i donar suport als integrants de l’organització.

— Desenvolupar el propi lideratge, el dels integrants dels equips i el dels equips com a sistema.

— Saber aplicar eines per al desenvolupament personal i grupal dels integrants de l’organització.

— Saber dissenyar i aplicar la gestió del coneixement en l’organització.

— Saber aplicar eines per a la resolució de conflictes mitjançant les tècniques de negociació.

— Saber comunicar de manera eficaç.

— Saber definir objectius i planificar el procés per a la seva consecució.

— Saber planificar el treball i la gestió del temps.

— Saber planificar, analitzar i gestionar la informació.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Teoria de l’organització i l’Administració pública. Dimensions analítiques i elements de les
organitzacions públiques

2. L’actual panorama de les polítiques públiques

2.1. El sistema de seguretat pública de Catalunya

2.2. Anàlisi comparada dels diferents sistemes de seguretat pública a l’Estat espanyol

2.3. Sistemes de seguretat pública: principis, autoritats, òrgans i serveis

2.4. Regulacions de les relacions intra i extrasistemàtiques

3. La dimensió sociotècnica

3.1. Política, gestió i administració de personal. Processos tècnics, factors crítics i indicadors en la gestió i l’administració de recursos humans. Estratègies de motivació. Gestió de coneixement, qualitat, formació i aprenentatge

3.2. Identificació i integració de competències individuals i dels equips en l’organització

3.3. Organització de la feina i gestió del temps. Planificació i programació. Funcions i processos. Funcions bàsiques i anàlisi de funcions. Anàlisi i racionalització dels procediments. La coordinació dels serveis policials en el sistema de seguretat pública

4. La dimensió politicocultural

4.1. Les organitzacions policials com a sistemes polítics. Conceptes bàsics

4.2. Xarxes de poder en les organitzacions policials

4.3. Els actors principals (policies, polítics i assessors) i els conflictes

4.4. La cultura policial

5. Control i millora

5.1. Els sistemes de control i d’informació en les organitzacions policials.

5.2. Dimensions del control

5.3. El canvi i l’adaptació a les organitzacions. Models teòrics. La relació amb l’entorn. La confiança en la policia. La participació ciutadana en matèria de seguretat pública.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

A partir de la bibliografia bàsica de l’assignatura, les classes consisteixen en una exposició i en una reflexió crítica dels continguts. Aquesta metodologia requereix que els alumnes facin prèviament les lectures indicades. 

Hi ha tres sessions en les quals l’alumnat assisteixen a la intervenció d’experts que treballen en organitzacions integrades en el sistema de seguretat pública de Catalunya.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada és el sistema ordinari d’avaluació. Requereix que l’alumnat assisteixi com a mínim al 80 % de les hores de classe presencial. Es tindran en compte els elements següents :

a) Participació activa a classe (15 % de la nota final)

b) Presentació d’un treball sobre un tema proposat pel professor; s’hi valora la comprensió de les lectures, la qualitat de l’argumentació i les conclusions, la claredat en l’exposició i l’estil de la presentació (85 % de la nota final).

Reavaluació

La reavaluació consisteix en un examen sobre els continguts de l’assignatura relacionats directament amb el treball que no s’hagi aprovat.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en un examen sobre els continguts de la bibliografia bàsica recomanada treballats al llarg del curs en l’assignatura (40 % de la nota final) i en el lliurament d’un treball sobre un tema indicat pel professor (60 % de la nota final). Per superar l’assignatura s’han d’aprovar les dues proves amb una nota mínima de 5.

Reavaluació

La reavaluació consisteix en un examen (40 % de la nota final) i en un treball sobre un tema indicat pel professor (60 % de la nota final), si no s’han superat anteriorment. Per superar l’assignatura s’han d’aprovar les dues proves amb una nota mínima de 5.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

- GARLAND, D, La Cultura dle control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea. Barcelona: Gedisa, 2005

- RAMIO, C, Teoría de la Organización y Administración pública. Madrid: Tecnos, 2002