Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Construcciķ, Anālisi i Aplicaciķ de Dades

Codi de l'assignatura: 569372

Curs acadčmic: 2018-2019

Coordinaciķ: Joaquin Murillo Viu

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoria

Presencial

 

9

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

6

 

-  Tutoritzaciķ per grups

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

55

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana matricular-se a l’assignatura optativa Metodologies d’Estudi de la Seguretat, ja que s’interrelaciona directament amb aquesta. De fet, moltes lectures recomanades i experiències comentades són les mateixes.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

CB8. - Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis 

CB9. - Capacitat de comunicar conclusions i els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats 

CB10. - Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera majoritàriament autodirigida o autònoma 

CG0.- Capacitat de parlar bé en públic 

CG1.- Capacitat de liderar equips de treball 

CG2.- Capacitat de planificar, organitzar i gestionar amb recursos escassos 

CG3.- Vocació de servei públic i compromís ètic 

CE1.- Capacitat de participar en l’elaboració, gestió i execució de polítiques públiques de seguretat 

CE2.- Capacitat d’intervenir en l’àmbit comunitari d’acord amb els principis de l’estat democràtic i de dret i participació ciutadana

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Objectius generals
— Saber definir els objectius d’un projecte davant de qualsevol entorn i situació.

— Saber definir els instruments necessaris per assolir els objectius marcats.

— Saber planificar la recollida d’informació, segons els instruments definits.

— Saber utilitzar las tècniques i instruments més adients per a l’anàlisi de la informació recollida.

— Saber adequar els resultats de l’anàlisi a la gestió.

— Saber com avaluar els canvis.

 

Objectius específics

Referits a coneixements i habilitats

— Tenir capacitat d’anàlisi crítica de la realitat social en cada territori.

— Saber construir protocols de recollida d’informació.

— Ser capaç d’obtenir dades de qualitat i representatives.

— Reconèixer la importància de l’anàlisi en profunditat de les dades obtingudes.

— Ser capaç de generar instruments per a l’avaluació de la gestió.

Referits a actituds i valors

— Treballar l’assignatura en grups.

— Desenvolupar de manera continuada una anàlisi crítica del treball realitzat.

 

 

Blocs temātics

 

1. Les dades

*  1.1. Tipus i fonts de les dades

1.2. La qualitat de les dades

2. L’ús de les dades en la gestiķ de la seguretat

3. L’elaboraciķ d’instruments per a l’obtenciķ de les dades: diagnosi i anālisi de la realitat social

4. Aplicacions a la gestiķ de la seguretat

5. Avaluaciķ de la gestiķ i dels instruments definits

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Per treballar l’assignatura es combinen diferents estratègies metodològiques:

— Classe participativa entre tot el grup classe sota la direcció del professorat.

— Discussió a classe de lectures prèvies a partir de l’exposició d’alguns alumnes.

— Treballs en grups de tres a cinc persones per a l’anàlisi de qüestions relatives a la gestió de la seguretat i la mobilitat, i la construcció d’un instrument que hi ajudi (objectius, disseny, procés d’implementació, criteris d’avaluació, etc.).

— Exposició i debat, a classe, sobre els treballs en grup.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
Com a criteri general l’avaluació és continuada, i es basa en les consideracions següents:

1) L’alumnat ha d’assistir a un mínim del 80 % de les classes.

2) El professorat avalua els coneixements assolits a partir dels treballs en grup, que s’exposen i es debaten a classe (70 % de la nota final).

3) L’alumnat ha de participar a les classes i en el debat del treball (20 % de la nota final).

4) El professorat avalua l’assoliment dels conceptes bàsics exposats a classe a partir de les respostes a un test (10 % de la nota final).

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada poden fer una reavaluació, que consisteix a tornar a presentar el treball o treballs que no hagin estat superats. La nota final de l’assignatura es determina tenint en compte la nota obtinguda en aquests treballs presentats a la reavaluació així com a la resta d’activitats.

 

Avaluaciķ única

L’alumnat matriculat a l’assignatura que vulgui optar per l’avaluació única ha de presentar i defensar davant del docent un treball en què analitzi les necessitats en matèria de seguretat o de mobilitat d’un espai territorial determinat, i ha d’elaborar un instrument que aporti elements per a la gestió. Aquest treball ha de tenir un màxim de 60 pàgines i s’ha de presentar en format paper abans de l’acabament del període lectiu de l’assignatura. A més, s’ha de defensar durant el mes de maig, en una data acordada en cada cas concret, i s’ha de saber donar resposta a les preguntes que el professor consideri convenients.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació única poden fer una revaluació, que consisteix a tornar a presentar el treball que no hagi estat superat. La nota final de l’assignatura es determina tenint en compte la nota obtinguda únicament a la reavaluació.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Alvira, F. (2004) La encuesta: una perspectiva general metodológica. Madrid. CIS

Quijano, S.D. (1999) Organizaciones ¿que son?, ¿como han sido pensadas? Su comportamiento. Su evaluación. Barcelona. Bardenas

 

Revista

PAPERS, Revista de Sociologia (Universitat Autònom de Barcelona)Varis números en que es tracta de la seguretat i la mobilitat.

Article

Els articles que s’entregaran a classe, es penjaran en el campus virtual, o es posaran a disposició dels alumnes en qualsevol altre format electrònic

Pāgina web

IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya). http://www.idescat.cat/

INE (Instituto Nacional de Estadística). http://www.ine.es/

IERMB (Institut d’Estudis Regionsls i Metropolitans de Barcelona). http://www.iermb.es/