Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Māster

Codi de l'assignatura: 569382

Curs acadčmic: 2018-2019

Coordinaciķ: Sergi Cardenal Montraveta

Departament: Facultat de Dret

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Treball tutelat/dirigit

75

Aprenentatge autōnom

75

 

 

Recomanacions

 

— Es recomana tenir la proposta de treball final de màster aprovada per la CCM abans de matricular-se de l’assignatura.

—  L’alumne que s’hagi matriculat del treball final de màster i no el presenti al final del semestre que correspongui rep la qualificació de no presentat i l’estudiant s’hi ha de tornar a matricular en els termes que estableix la normativa aplicable.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

CB6. - Capacitat d’assolir coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7. - Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi.

CB8. - Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9. - Capacitat de comunicar conclusions i els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. - Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

CG0.- Capacitat de parlar bé en públic.

CG1.- Capacitat de liderar equips de treball.

CG2.- Capacitat de planificar, organitzar i gestionar amb recursos escassos.

CG3.- Vocació de servei públic i compromís ètic.

CE1.- Capacitat de participar en l’elaboració, gestió i execució de polítiques públiques de seguretat.

CE2.- Capacitat d’intervenir en l’àmbit comunitari d’acord amb els principis de l’estat democràtic i de dret i participació ciutadana.

CE3.- Capacitat d’analitzar el context internacional (social, polític i econòmic) i valorar-ne les implicacions en el camp de la seguretat i la policia.

CE4.- Capacitat d’aplicar les eines científiques i tècniques en la gestió i en la comunicació de la seguretat.

CE5.- Capacitat de dissenyar i implementar projectes de recerca i utilitzar metodologies científiques en l’àmbit de la seguretat pública.

CE6.- Capacitat d’identificar i analitzar, mitjançant diverses disciplines, les causes i conseqüències de la inseguretat real i percebuda, per tal de plantejar mesures i solucions operatives a problemes complexos i canviants que s’hi relacionen.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Resoldre problemes complexos.

— Aplicar els coneixements adquirits.

— Buscar documentació científica i gestionar una base de dades bibliogràfica. Saber on i com es pot trobar la informació per a les investigacions.

— Analitzar el disseny i la metodologia d’un estudi empíric.

— Discutir els continguts i els resultats de les investigacions publicades.

— Tenir capacitat d’aprenentatge i de responsabilitat: capacitat d’anàlisi, de síntesi i d’aplicació del coneixement a la pràctica.

— Ser capaç de prendre decisions i d’adaptar-se a diferents situacions específiques en les quals el coneixement sobre la seguretat pot plasmar-se.

— Redactar una memòria escrita a partir dels paràmetres de qualitat formal i substancial establerts per la normativa de la Facultat i de la Universitat sobre els treballs de final de màster.

— Defensar oralment davant d’un tribunal el desenvolupament del pla de treball i els resultats obtinguts al llarg d’aquest període.

 

 

Blocs temātics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El treball final de màster consisteix en la presentació d’un projecte o informe que tingui per objectiu general:

1) Analitzar situacions o problemes de seguretat o qualsevol aspecte que hi estigui relacionat (en aquest cas, el format del TFM pot ser un projecte o informe d’investigació, una anàlisi de riscos o bé un informe jurídic).

2) Plantejar una intervenció sobre aquesta realitat (el format pot ser el d’un pla d’actuació, un pla de seguretat, un pla de prevenció o un pla estratègic).

3) L’avaluació d’actuacions o polítiques de seguretat (el format pot ser d’un projecte o un informe d’avaluació, o d’una anàlisi de polítiques).

4) La intervenció en algun aspecte organitzatiu i de gestió (el format pot ser d’un projecte o d’un pla de reforma organitzatiu).

Procediment

- Els tutors designats pels departaments determinen els temes sobre els quals poden versar els treballs de final de màster. A partir de les propostes rebudes, el coordinador elabora una llista de tutors i de temes per oferir a l’alumnat (també és possible que l’alumne faci una proposta), i els assigna d’acord amb els criteris de selecció establerts. La funció del tutor és orientar i supervisar el TFM que es proposi dur a terme l’estudiant.

- Amb l’ajuda del tutor, l’estudiant ha de redactar una proposta de treball final de màster. Com a mínim, la proposta ha de contenir els elements següents: a) Identificació de l’estudiant que presenta la proposta; b) Proposta de títol del treball; c) Nom i vistiplau del tutor; d) Objectius del treball; e) Breu pla de treball.

- Els treballs final de màster s’han de dur a terme d’acord amb els criteris formals de presentació publicats a l’annex de la Normativa reguladora dels treballs de final de màster de la Facultat de Dret.

- Exposició i defensa del treball final de màster, pública i oral, davant d’una comissió formada per tres docents.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

- La nota final es determina d’acord amb els criteris següents:

a) Valoració de la planificació i del desenvolupament del treball (20 % de la nota final).

b) Valoració del document final, atenent-ne el contingut i l’originalitat dels resultats (40 % de la nota final).

c) Valoració del document final, atenent-ne els aspectes formals (20 % de la nota final).

d) Valoració de la presentació i la defensa orals (20 % de la nota final).

 

- Els treballs final de màster s’han de dur a terme d’acord amb els criteris formals de presentació publicats a l’annex de la Normativa reguladora dels treballs final de màster de la Facultat de Dret.

 

La còpia i el plagi

El plagi, que és la «part d’una obra d’altri inserida en la pròpia sense indicació de la font» (DIEC) o «copiar en allò substancial obres alienes i assumir-les com a pròpies» (RAE), i la còpia, que és «la reproducció del text d’un escrit, d’una obra original, per imitació» (DIEC), són activitats fraudulentes que vulneren els principis bàsics i elementals del treball acadèmic, en el qual es demana a l’estudiant un exercici personal, reflexiu i original.

La còpia o el plagi en qualsevol activitat avaluable, així com la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquestes activitats, comporta la qualificació de 0 (suspens) en la qualificació final de l’assignatura, atès que desvirtua l’autoria de l’exercici.

 

Correcció lingüística

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

 

Reavaluació

Les comissions avaluadores han de valorar en cada cas si el treball qualificat com a suspens té parts que poden ser corregides adequadament en un període relativament breu de temps. Si es considera que les deficiències no poden ser corregides en un període breu de temps, es consolida la qualificació de suspens. En cas contrari, la mateixa comissió avaluadora decideix si revisa la correcció de les deficiències o si delega aquesta funció al tutor del treball.

L’alumne que s’hagi matriculat del treball final de màster i no el presenti al final del semestre que correspongui rep la qualificació de no presentat i l’estudiant s’hi ha de tornar a matricular en els termes que estableix la normativa aplicable.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Text electrōnic

Normativa reguladora dels treballs de fi de màster de la Facultat de Dret (en línia).

M.L. RODRIGUEZ / J. LLANES (coords.), Com elaborar, tutoritzar i avaluar un treball de fi de màster, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 2013 (en línia)