Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Māster

Codi de l'assignatura: 570209

Curs acadčmic: 2018-2019

Coordinaciķ: Anna Escobedo Caparros

Departament: Departament de Sociologia

crčdits: 20

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 500

 

Treball tutelat/dirigit

75

Aprenentatge autōnom

425

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

El treball de recerca de final del màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació es defineix com un treball de recerca individual i autònom que permet a l’estudiant posar en pràctica de manera integrada els continguts formatius i les competències adquirides.

Com que el Treball Final de Màster es desenvolupa en el marc de la recerca en sociologia, ha de demostrar:

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

— Capacitat creativa i emprenedora necessària per formular, dissenyar i gestionar projectes, així com per buscar i integrar coneixements i actituds per fer propostes de canvi i innovació.

— Capacitat de lideratge, creativitat organitzativa, i capacitat de treball en equip i d’adaptació a entorns de transformació social.

— Capacitat per dissenyar un projecte d’investigació sociològica avançada i formular preguntes de recerca originals i rellevants per analitzar l’estructura de les societats i els principals problemes socials que les afecten.

— Capacitat per aplicar el coneixement teòric rellevant per desenvolupar projectes d’investigació en les diferents àrees de l’anàlisi sociològica.

— Capacitat per obtenir informació procedent de diverses fonts, elaborar indicadors i aplicar metodologies quantitatives i qualitatives avançades per resoldre problemes d’investigació en l’àmbit de l’anàlisi sociològica.

— Capacitat per aplicar coneixements teòrics i metodològics que permetin resoldre problemàtiques i reptes socials, i als quals es pugui donar resposta mitjançant iniciatives d’innovació social.

— Capacitat per desenvolupar, implementar i gestionar de manera autònoma projectes professionals en el camp de la innovació social i de la resolució de problemes socials en diferents contextos institucionals.

— Capacitat per dissenyar i avaluar polítiques encaminades a la resolució de problemes socials, i per identificar-ne els punts forts i els punts febles.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

El Treball Final de Màster consisteix a fer una recerca en què l’estudiant apliqui, de manera integrada, els coneixements, habilitats i competències adquirits en el programa del màster.

— Saber dissenyar, executar i avaluar un projecte d’investigació sociològica original segons els estàndards de presentació científica.

— Saber formular una pregunta inicial i hipòtesis de manera correcta.

— Saber planificar adequadament una recerca de manera realista.

— Ser capaç de buscar i seleccionar la bibliografia científica específica per a l’objecte d’estudi proposat.

— Utilitzar correctament tècniques quantitatives o qualitatives en funció de la recerca proposada.

— Saber discriminar i desenvolupar un raonament crític en l’anàlisi de la informació.

— Adquirir capacitat discursiva i expositiva.

— Saber presentar el treball de recerca d’acord amb els estàndards de presentació científica.

 

 

Blocs temātics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El Treball Final de Màster està dirigit per un tutor que assigna la Comissió de Màster d’acord amb una línia de treball afí al treball que es presenta.

L’estudiant ha de lliurar a la Coordinació del Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació un resum de la proposta durant el segon semestre del màster i com a data límit el 30 d’abril, segons les indicacions següents. Opcionalment, el resum pot anar acompanyat d’una proposta del tutor amb una firma seva prèvia de consentiment.

— Títol: la proposta ha de constar d’un títol tan concís com sigui possible, de 40 paraules com a màxim.

— Autor: nom i cognoms de l’autor i adreça electrònica.

— Resum: resum de 300 paraules com a màxim, que expliqui el treball que es vol desenvolupar i en què hi consti l’objectiu o objectius, la pregunta inicial, la hipòtesi, la metodologia i les fonts.

— Paraules clau: cinc paraules clau com a màxim.

— Mode de lliurament: per correu electrònic a l’adreça mastersociologia@ub.edu indicant en l’assumpte «Resum TFM» i el nom i cognoms de l’autor.

El treball de recerca es fa ordinàriament en el tercer semestre del màster d’acord amb les característiques següents:

El treball ha de tenir caràcter empíric i estar connectat a una pregunta teòrica de caràcter explicatiu o descriptiu.

El format ha de ser d’article per a una revista especialitzada. Es recomanen els formats de l’American Sociological Review http://asr.sagepub.com i la Revista Española de Investigaciones Sociológicas http://www.reis.cis.es/REIS/html/index.html o similars.

L’extensió del treball no pot sobrepassar les 8.000 paraules (aproximadament unes 25 pàgines), excloent-hi el pròleg, quadres, taules, annexos i bibliografia. Tipus de lletra recomanat: Arial 12. Marges: 2,5 cm (superior-inferior-dret) i 3 cm (esquerre). Interlineat: un espai i mig. Les taules, quadres, gràfics i altres tipus de figures han d’anar inserits en el text.

La llengua del treball pot ser català, castellà o anglès. Tots els projectes han de contenir un resum de 300 paraules (com a màxim) en les tres llengües.

La data de lliurament del Treball Final de Màster per als estudiants de tercer semestre és el 15 de gener, i per als estudiants que opten per un quart semestre és el 15 de juny. La Comissió de Màster estableix un període de reavaluació en cadascuna d’aquestes convocatòries.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Per les seves característiques especials, el Treball Final de Màster només admet un format d’avaluació. Es valoren especialment:

— La rellevància teòrica del tema: l’existència d’un debat contemporani.

— La rellevància substantiva del tema.

— L’adequació del disseny de recerca.

— La competència en l’ús de tècniques quantitatives o qualitatives.

— La qualitat i pertinència de la bibliografia utilitzada.

— La qualitat de l’elaboració discursiva del treball.

El treball de recerca s’ha de presentar oralment en un acte de defensa pública d’una durada de 20 minuts com a màxim, davant d’una comissió avaluadora nomenada ad hoc per la Comissió de Màster i formada per tres membres més un suplent amb la composició següent:

— Tutor o tutora que ha fet el seguiment del treball de recerca.

— Tres professors investigadors doctors (un d’ells suplent) amb línies de recerca afins al tema del treball de l’estudiant, que siguin dels departaments implicats en la docència. Un d’ells pot ser de la resta de la Universitat de Barcelona o pot pertànyer a una altra universitat o centre de recerca.

Abans de la defensa pública, el tutor ha d’enviar al coordinador del màster un informe valoratiu del treball de recerca en què es faci constar expressament la seva autorització per a la defensa pública. Cada membre de la comissió avaluadora ha d’elaborar un informe individual del treball de recerca i enviar-lo a la Comissió de Màster uns dies abans de reunir-se. La comissió avaluadora, un cop reunida, emet una acta conjunta amb la qualificació final.

L’estudiant ha de lliurar el seu treball en versió electrònica en PDF a l’adreça mastersociologia@ub.edu i indicar en l’assumpte: TFM, nom i cognoms de l’autor i títol. També n’ha de lliurar tres còpies impreses a l’Oficina de Màsters i Doctorat de la Facultat d’Economia i Empresa abans del 15 de gener (tercer semestre) o del 15 de juny (quart semestre).

Els treballs de recerca s’incorporen en el repositori institucional de la Universitat de Barcelona i són de lliure consulta per a usos docents, de recerca o d’estudi personal, excepte en els casos en què l’autor i el tutor en manifestin explícitament el caràcter confidencial o perquè s’hi incloguin dades que no es poden divulgar pel seu caràcter privat.