Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Historiografia i Teories de l'Art

Codi de l'assignatura: 570255

Curs acadŔmic: 2018-2019

Coordinaciˇ: Cristina Fontcuberta Famadas

Departament: Departament d'Hist˛ria de l'Art

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

48

 

-  Sortida cultural

Presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge aut˛nom

55

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS
CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

CG1 - Que els estudiants siguin capaços d’exercir la crítica i l’autocrítica sobre el procés d’aprenentatge i de treball propis i del grup discent, avaluant la progressió en el procés cognitiu.

CG5 - Que els estudiants sàpiguen identificar estratègies d’anàlisi i de síntesi en els processos cognitius complexos que siguin útils per a formular problemes i planificar estratègies de comprensió o solució.

CG7 - Que els estudiants sàpiguen reconèixer les eines i les estratègies professionalment contrastades que fomentin els processos de qualitat en el treball científic, tant en recerca bàsica com aplicada.

 

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
CE1 - Que els estudiants sàpiguen reconèixer amb sentit crític els processos diacrònics i sincrònics en els diferents àmbits de la Història de l’Art, fent anàlisi i valoració de les constants i disfuncions en el temps.

CE2 - Que els estudiants sàpiguen identificar en profunditat les opcions metodològiques en l’aproximació científica al fet artístic en les diferents contingències històriques, per tal de dissenyar models cognitius aplicables.

CE3 - Que els estudiants sàpiguen identificar i argumentar sobre les relacions del pensament sobre l’art (Teoria, Crítica i Pensament Estètic) amb els processos de producció artística al llarg de la Història.

CE4 - Que els estudiants sàpiguen reconèixer l’evolució de les problemàtiques relatives al Patrimoni artístic en les seves diverses manifestacions (patrimoni monumental, col·leccionisme, museografia, mercat, comissariat i turisme artístics) per tal de comparar i discriminar els canvis històrics qualitatius.

CE5 - Que els estudiants sàpiguen classificar i avaluar les tècniques i estratègies de producció a les editorials o les seves seccions especialitzades en Història de l’Art, per fer que siguin capaços de gestionar la globalitat dels processos i les seves fases.

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Aprofundir en la història de l’art com a disciplina, i les diverses orientacions, al llarg de la història.

 

Referits a habilitats, destreses


• Desenvolupar l’esperit crític sobre la interpretació de la història.
• Conèixer d’una manera directa les fonts documentals de la història de l’art.
• Treballar sobre les tècniques i els procediments del treball científic.
• Conèixer les principals metodologies pròpies de la història de l’art.

 

Referits a actituds, valors i normes

Que els estudiants sàpiguen valorar la complexitat del present multicultural i globalitzat en l’art actual, així com les manifestacions artístqiues del passat. Així mateix, identificar amb la profunditat i amb el rigor que la disciplina permet, aquelles metodologies i punts de vista que les poden interpretar i explicar. 

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Presentaciˇ

*  1 Presentació
• Revisió bibliogràfica i introducció a l’assignatura: la complexitat de l’obra d’art i les possibilitats de la interpretació al llarg de la història, 

 

2. Els orÝgens de la hist˛ria e l’art

*  2 Els orígens de la història de l’art
• La historiografia de l’art al renaixement i al barroc

• Giorgio Vasari i les biografies. La pervivència d’un gènere 
   
 
   

3. La IlĚlustraciˇ

*  3 Nous plantejaments a la Il·lustració 
• La «construcció» d’una història. De J.J. Winckelmann a Leopoldo Cicognara.
 
   

4. El positivisme i la historiografia de l’art. El naixement de la historiografia modernaá

*  4. El positivisme i la historiografia de l’art. El naixement de la historiografia moderna. 
La crítica filològica. Giovanni Morelli (1816-1891). L’atribucionisme. Giovanni Battista Cavalcaselle (1820-1897). 

5. Les aportacions de l’escola de Viena

*  5.  Les aportacions de l’escola de Viena

  • El formalisme. Konrad Fiedler. Adolf Hildebrand (1847-1921). Alois Riegl, Heinrich Wölfflin (1864-1945), Henry Focillon (1881-1943).
  • Julius Von Schlosser i la literatura artística (1924)
  • Jacob Burckhardt (1818-1897), la història de l’art i la història de la civilització. 

6. La influŔncia del marxisme en la hist˛ria de l’artá

*  6. La influència del marxisme em la història de l’art. 


  • Frederik Antal (1887-1954), Arnold Hauser (1892-1978), Keneth Clark (1903-1983), Walter Benjamin (1892-1940), Timothy James Clark (1943).

7. Iconografia i iconologia

*  7. Iconografia i iconologia. 

  • Aby Warburg (1866-1929). Erwin Panofsky (1892-1968) i la seva irradiació. 

8. L’estructuralisme i la semi˛tica en la hist˛ria de l’art.

9. Les aportacions del feminisme i les perspectives de gŔnere en la hist˛ria de l’art.á

*  9. Les aportacions del feminisme i les perspectives de gènere en la història de l’art. 

10. La sociologia i l’antropologia de l’art.

*  10. La sociologia i l’antropologia de l’art. 

11. Algunes perspectives en la hist˛ria de l’art actual.á

*  11. Algunes perspectives en la història de l’art actual. 

12. La historiografia de l’art a Catalunya

*  12. La historiografia de l’art a Catalunya

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitats relacionades amb les classes i els debats que es generin en l’assignatura: 
• Alguns materials necessaris per tal de preparar l’asssignatura estaran disponibles al campus. 
• Les lectures prèvies a les classes seran part de l’assignatura.
• Estan previstes intervencions a classe d’especialistes sobre temes puntuals del temari.
• Visites com la de la Biblioteca de Catalunya per tal de facilitar el coneixement del fons bibibliogràfic als estudiants.  

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’assignatura es basa en un treball individual (60%): 
1.Un esquema escrit (amb presentació del tema, intencions i objectius i una aproximació al material bibliogràfic i fonts emprades) :10%  

2. Treball escrit d’un tema de recerca dins dels continguts de l’assignatura, 40 %.

3. Presentació oral del treball a classe, 10 %.

Per a completar la nota de l’assignatura (40%) també es tindrà en compte: 

1. La participació oral i/o per escrit sobre els debats proposats a classe (plantejament de propostes, exemples i qüestions vinculades al tema a debatre): 30% 

2. L’aprofundiment en les activitats dutes a terme a l’assignatura (lectures, anàlisis d’obres concretes, visites, conferències i seminaris que es programen al llarg del curs), a partir de la presentació per escrit de treballs optatius complementaris: 10%

 

 

Avaluaciˇ ˙nica

Data límit per sol·licitar avaluació única segons l’establerta pel centre. 

Les dates, les hores i l’aulari de reavaluació es publiquen al web de la Facultat. 
L’avaluació única consisteix en la presentació del treball escrit acordat durant el curs i acceptat pel professor, que es considera com a única nota del curs (100 %). 

 

Reavaluació: La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de Reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. El calendari de la Reavaluació tindrà lloc el mes de març per les assignatures del primer semestre i el mes de juliol per les assignatures del segon semestre.

La revaluació consisteix en la presentació del treball escrit acordat durant el curs i acceptat pel professor (100 %).

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Anne D’Alleva. Methods and Theories of Art History. London: Laurence King Publishing, 2005. 

Elkins, James. Our beautiful, dry, and distant texts: art history as writing. New York: Routledge, 2000.

Fernie, Eric. Art history and its metohods: a critical anthology. London: Phaidon, 1995.

Jonietz, Fabian, Nova,Alessandro (eds.). Vasari als Paradigma: Rezeption, Kritik, Perspektiven/The Paradigm of Vasar:  Reception, Criticism, Perspectives. Venice: Marsilio Editori, 2016. 

Fuentes y documentos para la historia del arte. Barcelona: GG, 1982-1983. 

Hatt, Michael. Art history: a critical introduction to its methods. Manchester: Manchester University Press, 2006.

Podro, Michael. Los Historiadores del arte críticos. Madrid: Machado Libros, 2001. 

Robinson, Hilary. Feminist-art-theory: an anthology 1968-2000. Oxford: Blackwell, 2001.

Stiles, Kristine. Theories and documents of contemporay art: a sourcebook of artistic writings. Berkeley: University of California Press, 1996.  

Theories of modern art: a source book by artists and critics. Berkeley: University of California Press, 1968.