Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: PrÓctiques Externes

Codi de l'assignatura: 570273

Curs acadŔmic: 2018-2019

Coordinaciˇ: Rosa Maria Creixell Cabeza

Departament: Departament d'Hist˛ria de l'Art

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

100

 

-  PrÓctiques externes

Presencial

 

100

Aprenentatge aut˛nom

25

 

 

Recomanacions

 


La relació entre l’estudiant i l’empresa o institució és estrictament acadèmica i no laboral. Per tant, les pràctiques no són remunerades. Tanmateix, en el conveni es pot preveure l’aportació de les empreses i institucions d’una quantitat econòmica a l’estudiant en concepte d’ajut o borsa d’estudis. En el cas que així s’acordi, s’especifica la quantitat en el programa de pràctiques annex a aquest conveni.
 
Les pràctiques externes es fan durant el curs a partir de l’oferta horària de les empreses o institucions. L’estudiant ha de sol·licitar a quina empresa o institució vol dur-les a terme dintre dels terminis assenyalats.


Altres recomanacions


La normativa de pràctiques vigent aprovada per la Universitat de Barcelona es pot consultar en el web següent: http://www.ub.edu/feinaub/docs/normativa_practiques_2012.pdf

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


Competències bàsiques
 
• Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
 
• Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
 
 
Competències generals
 
• Capacitat de valorar les implicacions del treball cooperatiu tant en el terreny disciplinari com en l’interdisciplinari, exercint la capacitat d’aplicar els coneixements a projectes col·lectius complexos.
 
• Capacitat d’aplicar coneixements científics i disciplinaris en la pràctica professional especialitzada.
 
• Capacitat de dissenyar i gestionar projectes complexos en intensitat o en extensió, valorant la necessitat de saber prendre les decisions oportunes en cada fase qualitativa a emprendre.
 
 
Competències específiques
 
• Capacitat de reconèixer l’evolució de les problemàtiques relatives al patrimoni artístic en les seves diverses manifestacions (patrimoni monumental, col·leccionisme, museografia, mercat, comissariat i turisme artístics) per comparar i discriminar els canvis històrics qualitatius.
 
• Capacitat de classificar i avaluar les tècniques i estratègies de producció en les editorials o les seves seccions especialitzades en història de l’art, per fer que siguin capaços de gestionar la globalitat dels processos i les seves fases.
 
• Capacitat de reconèixer els entorns professionals afins i aplicar la formació qualificada obtinguda en el conjunt de matèries del màster en el context de les seves pràctiques externes en centres, institucions o empreses especialitzades amb la finalitat d’experimentar i adoptar actituds útils i adequades a la seva inserció professional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Les Pràctiques Externes constitueixen un dels ponts entre la formació qualificada del màster i la inserció professional. La superació suposa obtenir 5 crèdits ECTS que es poden aconseguir en institucions culturals, centres d’investigació i empreses del sector del mercat i la difusió de l’art (museus, biblioteques, arxius, galeries, antiquaris, centres d’art o d’investigació, editorials especialitzades en publicacions d’art, associacions de crítica d’art, projectes d’investigació, etc.).
 
El contingut de la matèria consisteix a elaborar un estudi o investigació d’un tema relacionat amb els interessos o les expectatives professionals de l’alumnat i basat en l’experiència personal aportada per les pràctiques externes estipulades mitjançant un conveni personalitzat. Aquestes pràctiques duren 150 hores, sense sobrepassar en cap cas les 5 hores diàries (en funció del tipus de treball que es proposi).
 
És responsabilitat del professor de la matèria:
• Assessorar l’alumne i ajudar-lo a escollir una institució o empresa per fer les pràctiques externes.
• Supervisar l’establiment del conveni personalitzat entre la Universitat de Barcelona i la institució o empresa que acull l’alumne.
• Supervisar que l’alumne faci les pràctiques previstes amb l’ajuda i supervisió d’un tutor extern que nomena la mateixa institució o empresa.
• Coordinar el treball de l’alumne amb el tutor extern.
• Intervenir en cas de conflicte entre l’alumne i la institució o empresa amb què s’ha establert el conveni personalitzat.
• Vetllar pel compliment dels requisits acadèmics.
 
El màster oficial d’Estudis Avançats en Història de l’Art estableix tots els convenis de manera personalitzada i en funció dels interessos de l’alumne. És a dir, que cada alumne obre i tanca un conveni personalitzat entre la Universitat de Barcelona i el centre, institució o empresa que l’acull. Aquest sistema afavoreix que l’alumne pugui invertir el seu temps a adquirir pràctica i/o coneixement en el camp que més li interessi, per la qual cosa l’oferta es manté oberta a tota possibilitat.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Temari

*  
• Sessions informatives
• Tutories personalitzades
• Treball individual dirigit sobre l’activitat duta a terme
• Exposició oral del treball i debat sobre l’experiència

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Les Pràctiques Externes es duen a terme sota la supervisió de la Universitat de Barcelona i mitjançant un conveni signat amb les empreses o institucions públiques o privades.
 
La coordinació general correspon a la coordinadora de l’assignatura obligatòria.
 
L’empresa o la institució col·laboradora nomena un tutor que s’encarrega de garantir el procés formatiu de l’estudiant.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Es valora la integració de l’estudiant en pràctiques al centre o institució d’acollida a partir de l’informe corresponent del tutor responsable (50 %). De manera continuada, es fa el seguiment del treball autònom de l’alumne  i se’n avalua el contingut acadèmic (30 %) i la presentació a l’aula amb suport de PowerPoint (20 %).

Esquema a seguir:
•Motivació al escollir el tipus de pràctica
•Presentació de l’entitat d’acollida
•Tasques desenvolupades
•Valoració personal
•Debat

 

Avaluaciˇ ˙nica

Ateses les característiques específiques d’aquesta assignatura, no es preveu avaluació única.

 

Reavaluació

Ateses les característiques específiques d’aquesta assignatura, no es preveu reavaluació.