Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Māster

Codi de l'assignatura: 570274

Curs acadčmic: 2018-2019

Coordinaciķ: Rosa Maria Creixell Cabeza

Departament: Departament d'Histōria de l'Art

crčdits: 15

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 375

 

Aprenentatge autōnom

375

 

 

Recomanacions

 


Les llengües d’ús són català i castellà. L’elecció de la llengua vehicular del professorat s’adapta a la normativa de la Universitat de Barcelona. El professorat té en compte la procedència de l’alumnat, atès que un gran nombre d’estudiants procedeix d’Amèrica Llatina i altres regions espanyoles.
 
La normativa que regula els treballs de fi de màster a la Universitat de Barcelona es pot consultar en l’adreça següent: http://www.ub.edu/agenciaqualitat/normativaespecifica/tfm/index.html.
 
La Facultat de Geografia i Història elabora actualment la normativa específica del centre. Una vegada aprovada aquesta normativa específica, la titulació proposada es regeix d’acord amb les disposicions de la normativa específica.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 


Competències bàsiques
 
• Mostra de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.
• Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
• Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
• Mostra de les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 
 
Competències generals
 
• Capacitat de dissenyar i gestionar projectes complexos en intensitat o en extensió, valorant la necessitat de saber prendre les decisions oportunes en cada fase qualitativa a emprendre.
• Capacitat d’identificar estratègies d’anàlisi i de síntesi en els processos cognitius complexos que siguin útils per formular problemes i planificar estratègies de comprensió o solució.
• Capacitat de reconèixer les eines i les estratègies professionalment contrastades que fomentin els processos de qualitat en el treball científic, tant en investigació bàsica com en aplicada.
 
 
Competències específiques
 
• Capacitat d’identificar en profunditat les opcions metodològiques en l’aproximació científica al fet artístic en les diferents contingències històriques, a fi de dissenyar models cognitius aplicables.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Amb l’elaboració del TFM l’alumne adquireix coneixements i destreses a través del desenvolupament de les competències corresponents per generar capacitats d’investigació.
 
L’estudiant, superant aquesta matèria, aconsegueix els resultats següents:
• Buscar informació i tractar-la selectivament.
• Dissenyar i gestionar projectes complexos en intensitat o en extensió, valorant la necessitat de saber prendre les decisions oportunes en cada fase qualitativa a emprendre.
• Saber planificar el treball per a la millor consecució dels objectius fixats i l’optimització de la programació temporal.
• Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees en un context d’investigació.
• Desenvolupar els criteris corresponents a la definició dels objectius d’una investigació.
• Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
• Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
• Estudiar d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
• Utilitzar les tècniques i metodologies requerides per dur a terme un projecte concret d’investigació.
• Reconèixer les eines i les estratègies professionalment contrastades que fomentin els processos de qualitat en el treball científic.
• Saber destriar els avantatges i inconvenients que presenta cadascuna de les tècniques i metodologies proposades en el projecte.
• Saber integrar coneixements i analitzar i contrastar resultats.
• Valorar l’orientació rebuda per planificar i fer el treball, fomentant el diàleg, l’esperit crític i la capacitat d’integració en un equip de treball.
• Poder respondre davant situacions imprevistes i saber reorientar una investigació en cas necessari.
• Dissenyar l’estructura d’una proposta aplicada o un informe professional.
• Valorar la qualitat del treball.

 

 

Blocs temātics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


El treball final de màster (TFM) implica un exercici integrador de la formació rebuda en la titulació i permet l’accés al doctorat.
 
Els estudiants han d’aplicar els coneixements, les habilitats, les actituds i les competències adquirits en el màster a l’elaboració d’un projecte d’investigació sobre un tema referit a l’àmbit dels estudis d’Història de l’Art. Ateses les seves característiques, s’ha d’inscriure en l’últim semestre dels estudis del màster.
 
L’elaboració del TFM representa l’etapa final d’un procés d’investigació:
• Reflexió sobre el problema a tractar, el plantejament de les preguntes de recerca i la familiarització amb les obres més importants escrites al seu entorn.
• Recopilació de material (obres, documentació, testimoniatges històrics, etc.) i el processament de la informació que conté.
• Disseny de l’estructura del treball i redacció de la recerca.
 
El TFM suposa la redacció d’un projecte d’investigació individual, elaborat sota l’adreça d’un membre del professorat escollit per l’alumne entre els professors del màster oficial d’Estudis Avançats en Història de l’Art i/o dels professors del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona que tinguin el grau de doctor.
 
El TFM s’entén com l’elaboració d’un treball de recerca. Per tant, ha de ser una recerca escrita original, de nivell de postgrau, que permeti demostrar la creativitat de l’alumne, la seva capacitat per emprar metodologies adequades i investigar sobre els problemes plantejats en el seu projecte original de recerca, així com demostrar el domini dels continguts de la temàtica central del programa de màster i un nivell eficient de sistematització de la informació obtinguda i presentada en l’escrit.
 
La investigació duta a terme en el marc del TFM té el caràcter de treball dirigit i la redacció és responsabilitat personal de l’alumne. En línies generals, pot versar sobre qualsevol de les matèries que s’imparteixen en la titulació. Sempre que hi hagi acord amb el tutor del TFM i la Coordinació Acadèmica del Màster Oficial Estudis Avançats en Història de l’Art, també és possible presentar un treball de màster sobre altres matèries, que tot i no impartir-se al programa, tinguin alguna connexió amb la seva temàtica general.
 
Una vegada el tutor accepti la direcció del TFM, l’alumne ha de redactar un breu informe sobre els objectius i els continguts del projecte (màxim dues o tres pàgines), que ha de lliurar a la Coordinació Acadèmica del Màster dins del termini establert en el curs acadèmic. Aquest breu informe l’ha d’aprovar la Comissió Acadèmica del Màster.
 
És responsabilitat de la Coordinació Acadèmica del Màster ajudar l’alumne en la recerca i l’elecció del professor que ha de tutorar el TFM; supervisar que es duguin a terme de manera ordinària les gestions i matrícules corresponents; vetllar pel compliment dels requisits acadèmics; intervenir en cas de conflicte entre alumnat i professorat, i, finalment, incloure en les actes corresponents de la Universitat de Barcelona la qualificació final.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 


El termini de lliurament del treball final de màster (TFM) està definit d’acord amb les dates de convocatòria corresponents al curs acadèmic.
 
L’extensió del TFM és d’entre 80 i 100 pàgines de 2.100 caràcters amb espais (30 línies de 70 espais), al marge dels possibles annexos, i s’ha de redactar segons els criteris establerts per la Universitat de Barcelona, que es poden consultar en l’adreça següent: http://www.ub.edu/criteris-cub/ (actualment s’està elaborant una normativa específica de centre). Es pot presentar per a la lectura en qualsevol moment del curs, sempre dins dels terminis corresponents a la convocatòria matriculada.
 
El TFM, una vegada estigui degudament avalat pel tutor mitjançant un informe escrit que en recomani la presentació a avaluació —d’acord amb les exigències pròpies i les normes específiques del programa de màster per als TFM— s’ha de lliurar a la Coordinació Acadèmica del Màster, que constitueix una comissió avaluadora.
 
Una vegada la Comissió Acadèmica del Màster hagi donat conformitat a la presentació pública del TFM i a la proposta de la seva comissió avaluadora, l’alumne ha de lliurar a la Coordinació Acadèmica tres còpies del TFM en suport paper i una còpia en format electrònic PDF.
 
Abans de l’acte acadèmic, és responsabilitat de la Coordinació Acadèmica del Màster enviar al tutor del TFM els formularis corresponents a l’acta i l’informe finals que ha d’omplir la Comissió Avaluadora.
 
La Comissió Avaluadora del TFM acorda una data per a la presentació oral, que és degudament publicitada per la Coordinació Acadèmica del Màster, i s’informa formalment a l’alumne, indicant-li el dia, l’hora i el lloc de la celebració de l’acte acadèmic en què ha d’exposar i defensar públicament la investigació.
 
La Comissió Avaluadora està integrada per tres professors del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona i/o especialistes externs. En tots els casos és indispensable tenir el grau de doctor.
 
El coordinador de la Comissió Avaluadora del TFM ordena el desenvolupament de l’acte acadèmic controlant el temps d’intervenció de l’alumne per presentar la seva investigació, distribueix els torns de paraula de les intervencions dels membres de la Comissió i regula les rèpliques de l’alumne corresponents, tal com s’especifica tot seguit:
• El temps d’exposició del TFM és, com a màxim, de 30 minuts.
• A continuació intervenen els membres de la Comissió, segons l’ordre establert pel coordinador de la Comissió Avaluadora del TFM.
• En últim lloc, l’alumne pot accedir al torn de rèpliques.
 
Conclòs el torn de rèpliques de l’alumne, els membres de la Comissió Avaluadora del TFM es reuneixen, sense la presència de l’alumne i del públic assistent a l’acte acadèmic, per qualificar el TFM.
 
La qualificació corresponent al TFM ha de ser numèrica (0-10) amb detall d’un decimal i s’obté a partir de la valoració del contingut del text (80 %) i de la presentació oral i defensa pública (20 %). Una vegada redactats l’acta i informe finals, que han de signar tots els membres de la Comissió Avaluadora del TFM, es comunica públicament a l’alumne la qualificació corresponent.
 
L’acta i l’informe de la Comissió Avaluadora del TFM es remeten amb la màxima brevetat a la Coordinació Acadèmica del Màster perquè inclogui, quan correspongui, aquesta qualificació en les actes oficials de la UB.
 
En el cas que la qualificació sigui igual o superior a 8’00, es podrà publicar el TFM al dipòsit digital de la UB. Si l’estudiant així ho desitja, haurà d’emplenar el corresponent formulari d’autorització que li lliurarà el Coordinador de la Comissió Avaluadora després d’haver notificat públicament la qualificació del TFM
 
És competència exclusiva de la Comissió Acadèmica del Màster (prèvia convocatòria de reunió extraordinària) proposar premis específics per a l’alumnat, així com assignar la qualificació de matrícula d’honor quan es consideri oportú.
 
En cas que un alumne no hagi presentat el TFM a avaluació o suspengui, ha de reiniciar tot el procés, matriculant-s’hi de manera oficial en el curs següent. De manera opcional, l’alumne pot modificar el tema de la seva investigació i canviar de tutor.

 

Avaluaciķ única


Aquesta assignatura no preveu ni avaluació única ni reavaluació.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Norma

El tutor del TFM recomana les fonts segons les necessitats de cada tema.