Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Polítiques Socials, Desenvolupament Humà i Inclusió Social

Codi de l'assignatura: 571224

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Maria Asuncion Llena Berñe

Departament: Departament de Teoria i Història de l'Educació

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi


CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis

CG2 - Reconèixer i valorar qüestions i elements relacionats amb el desenvolupament humà i la inclusió social a les polítiques i les intervencions socials i educatives.

CG7 - Recopilar i analitzar informació de forma sistemàtica i rigorosa orientada a la reflexió ia la presa de decisions.


CE2 - Dissenyar pautes per intervenir en els processos de consolidació i desenvolupament de xarxes socials que facilitin el suport mutu i la participació social, impulsant un concepte de ciutadania crítica i responsable.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Facilitar l’adquisició de coneixements aprofundits i el desenvolupament d’una perspectiva crítica en relació amb les característiques de la societat actual, incidint especialment en els processos de globalització i canvi i l’impacte que tenen en la configuració i el desenvolupament de polítiques, intervencions i accions socials i educatives. Es pretén que els estudiants construeixin un marc de reflexió que els serveixi de referent per prendre decisions relacionades amb la recerca, la innovació i la intervenció social i educativa.

Facilitar l’adquisició de coneixements aprofundits en relació a les polítiques socials i els seus diferents models, com a perspectiva o marc referencial i com a context per a la recerca, la innovació i la intervenció social i educativa, incidint especialment en que siguin referents per el disseny i la implantació de polítiques i estratègies participatives per la inclusió i el desenvolupament humà.

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. 1. Aproximació conceptual i anàlisi de la societat actual

*  Es fa un recorregut per diferents corrents de pensament que generen models de relacions socials hegemòniques a la societat actual i formes d’organitzar-nos

2. 2. Les polítiques socials com a generadores de realitats de cara a les persones

*  Es treballa el que representa la política social en general i les polítiques socials de diversa índole en els contextos socials on es pot intervenir des d’allò social i educatiu

3. 3.El desenvolupament i els seus diferents cognoms

*  La idea de desenvolupament i com es distribueix el món segons aquest concepte. Noves formes d’entendre el desenvolupament humà i les seves impliacions en el disseny de polítiques

4. 4. La inclusió social, les polítiques d’inclusió i el desenvolupament humà

*  Implicacions del concepte d’inclusió i de desenvolupamnet huma en el disseny de politiques socials.

5. 5. Ètica o la decisió humana en el devenir del món.

*  Més enllà de la política social  i més enllà dels models socials i de desenvolupament, l’ètica representa "prende part" en el futur. Aquesta i l’educació hi tenen un paper fonamental

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de treball d’aquesta assignatura combina les exposicions de la professora amb debats i exposicions des de l’alumnat. Es proporcionen un seguit de textos i altres materials per a analitzar (pel.lícules, petits vídeos, etc.) i es plantegen els debats. L’alumnat ha de treballar individualment i en grup, segons els temes, i al final ha de poder fer una síntesi, en forma de petit assaig , sobre alguna de les qüestions tractades a triar per part de cada alumne/a.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’assignatura és presencial el que implica que s’ha d’assistir a un 80% de les sessions.

Es presentaran 2 evidències avaluatives. Una de les quals estarà en relació amb l’assignatura de intervencions en el propi context.

evidencia 1.- Reflexió al voltant d’unes preguntes que s’entregaran el primer dia de classe que te un valor de 40%

evidencia 2.-  Es presentarà un petit informe en el que s’elaborarà un anàlisi de les polítiques que estan en joc en el context on es faci l’assignatura d’intervenció en el propi context. Els estudiants que no facin l’assignatura faran un treball de reflexió sobre un cas concret 60%

Per a aprovar l’assignatura cal haver presentat i aprovat les dues evidències. Si alguna d’aquestes coses no es presenta o no és aprovada caldrà fer una reavaluació en la data que s’indicarà.

Es obligatori el 80% d’assistència per superar l’assignatura

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Adelantado, José (coord.) (2000): Cambios en el Estado del bienestar, Icaria, Barcelona.   Enllaç

Ramonet, Ignacio (2009): La crisis del siglo. El fin de una era del capitalismo financiero, Icaria, Barcelona.  Enllaç

Fox Keller, Evelyn (1991): Reflexiones sobre género y ciencia, Edicions alfons el Magnànim, València.  Enllaç

George, susan (2010): Sus crisis, nuestras soluciones, Icaria-IntermonOxfam, Barcelona.  Enllaç

Mies, Maria- Shiva , Vandana (1997): Ecofeminismo. teoría, crítica y perspectivas, Icaria, Barcelona.  Enllaç

Montagut, Teresa (2008): Política social, Ariel  Sociología, Barcelona.  Enllaç

Moreno, amparo (1986): El arquetipo viril protagonista de la historia.Ejercicios de lectura no adrocéntrica, Ed. La Sal, Barcelona (Editorial Horas y horas -Madrid).  Enllaç

Sempere, Joaquim (1992): L’explosió de les necessitats, Edicions 62, Barcelona.  Enllaç

Sennett, Richard (2008): La cultura del nuevo capitalismo, Anagrama, Barcelona.  Enllaç

Sennett, Richard (2000): La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo, Anagrama, Barcelona.  Enllaç

Riechmann, Jorge (coord.) (1999): Necesitar, desear, vivir. sobre necesidades, desrrollo humano, crecimiento económico y sustentabilidad, La Catarata, Madrid.  Enllaç

Taibo, Carlos (2010): Su crisis y la nuestra. Un panfleto sobre decrecimiento, tragedias y farsas, La Catarata, Madrid.  Enllaç

Taibo, Carlos (dir.) (2010): Decrecimientos.Sobre lo que hay que cambiar en la vida cotidiana, La Catarata, Madrid.  Enllaç

Sokal, Alan-Bricmont, Jean (1999): Imposturas intelectuales, Paidó, Barcelona.  Enllaç

Nussbaum, M. (2002). Las Mujeres y el desarrollo humano : el enfoque de las capacidades. Barcelona: Herder  Enllaç

Article

Mariela Quiñones, Marcos Supervielle (2009): ¿Es posible concebir políticas de inclusión social alternativas? En Psicoperspectivas,, Vol. 8, Nº. 2, 2009 págs. 57-81

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3151889  Enllaç