Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Acciˇ i Organitzaciˇ ComunitÓria per a la Innovaciˇ en la Intervenciˇ Social i Educativa

Codi de l'assignatura: 571225

Curs acadŔmic: 2018-2019

Coordinaciˇ: Marta Llobet Estany

Departament: Departament de Teoria i Hist˛ria de l'Educaciˇ

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge aut˛nom

25

 

 

Recomanacions

 


Es recomana a l’estudiant escollir la realització d’un treball de curs que suposi un avenç, una contribució o un complement del seu Treball final de recerca.
Pot estar vinculat amb el seu espai laboral/professional o amb el seu espai de pràctiques.
Per aquest motiu, és molt recomanable la tutorització dels treballs per part del professorat.


Altres recomanacions


Els estudiants que no hagin cursat anteriorment en el grau o en estudis universitaris assignatures afins i que no tinguin coneixements sobre la matèria, hauran de realitzar aquestes dues lectures prèvies per tal de poder partir d’un nivell d’aprofundiment en la matèria.

 

BARBERO, J. M.; CORTÈS, F. (2005). Trabajo comunitario, organización y desarrollo social. Madrid, Alianza Editorial.

LLENA, A. PARCERISA, A. ÚCAR, X (2009) 10 ideas clave. La acción comunitaria, Barcelona, Ed. Graó.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Bàsiques
CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts en contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d’estudi

 

 

 

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis. 

 

Generals
CG1 - Analitzar dinàmiques socials i educatives aplicant models teòrics comprensius, de tal manera que es manifiesti un coneixement profund dels procesos implícits i explícits que es donen en aquestes dinàmiques.

 

CG7 - Recopilar i analitzar informació de forma sistemàtica i rigurosa orientada a la reflexió i a la presa de decisions.

 

Específiques
CE1 - Analitzar, planificar i avaluar processos cooperatius en el marc de l’acció comunitària i educativa, orientats a la millora i a la creació de condicions positives de convivència en el context social de caràcter públic.

 

CE2 - Dissenyar pautes per intervenir en els processos de consolidació i desenvolupament de xarxes socials que facilitin el recolzament mútuo, la participació social, impulsant un concepte de ciutadanía crítica i responsable.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

a) Identificar i comprendre els contextos canviants i complexos a on es porten a terme accions i/o processos d’organització i desenvolupament comunitari

 


b) Conèixer les principals teories i models de l’acció comunitària

 


c) Coneìxer metodologies i tècniques participatives per a la construcció de diagnòstics per l’organització de grups de la població, el seu acompanyament i la seva orientació estratègica.

 

Referits a habilitats, destreses


d) Conèixer i aplicar les tècniques participatives per la planificació i l’avaluació de l’acció comunitària.

 


e) Identificar i comprendre els processos socioeducatius que es desenvolupen en els processos comunitaris

 

Referits a actituds, valors i normes


f) Mostrar una actitud crítica i reflexiva sobre els processos comunitaris

 

g) Mostrar una actitud crítica i reflexiva sobre les pràctiques d’acció comunitària

 

 

Blocs temÓtics

 

1. BLOC. Fonaments, models te˛rics i context societal

1.1. L’acció, la organització i el desenvolupament de la comunitat

 

1.2. La perspectiva comunitària i el context societat actual

 

2. BLOC. (transversal) La recerca sobre l’acciˇ, la organitzaciˇ i el desenvolupament de la comunitat

2.1. La recerca sobre la comunitat i el seu desenvolupament

 

3. BLOC. El procÚs comunitari

3.1. El procés d’organització i desenvolupament comunitari

 

3.2. L’acció comunitària i la innovació social

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’estudiant haurà de participar a les sessions de classe-taller, fer les lectures recomanades, participar en les activitats proposades a l’aula o eventualment en visites programades d’experiències a fora i  elaborar el treball de curs seguint les orientacions de les professores.

1. Les sessions teòric-pràctiques poden consistir en:

a) L’exposició de la professora de continguts bàsics del temari de l’assignatura.

b) La realització d’activitats d’elaboració col·lectiva. El seu format de taller permetrà el treball en petits grups i grup-aula.

               c) Visita a alguna experiència comunitària concreta o invitació a l’aula d’algun referent que vingui a compartir alguna experiència

d) Es podran realitzar exposicions breus per part dels grups de lectures o exploracions que prèviament hauran estat encomanades.

 

2. La tutoria: Mitjançant aquest espai es pretén ajudar a l’estudiant a resoldre dubtes entorn dels continguts de l’assignatura i, sobretot, orientar el seu treball autònom. Aquest suport es desenvolupa de manera presencial després de les classes, en despatx en entrevista concertada o mitjançant el correu electrònic.

 

3. Treball autònom de l’estudiant: L’estudiant haurà d’elaborar un treball a partir d’un tema concret que es proposarà a l’aula. Aquest ha de contemplar els aspectes fonamentals de les orientacions teòriques i metodològiques.

 

4. El campus virtual: En aquest recurs, l’estudiant pot accedir a documentació i informacions de referència de l’assignatura.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació es composa de vàries parts:

  • Realització d’una autoavaluació inicial  (10%)
  • Presentació guió treball, conceptes claus i realització recerca bibliogràfica (10%)
  • Realització treball d’anàlisi i reflexió crítica de forma individual i/o grupal (70%)
  • Assistència a classe, mínim el 80% de les sessions (10%)


Per a construir l’avaluació es consideraran: la complitud dels relats i projectes construïts (seguint les orientacions i guions específics), la claredat expositiva i la qualitat formal dels documents, l’originalitat del tema escollit, la significativitat (vincle del projecte amb inquietuds, preocupacions i il·lusions personals o proximitat de l’experiència relatada amb l’entorn social, emocional o biogràfic de l’estudiant), les relacions que s’estableixen amb la teoria i la pertinença i profunditat de les reflexions personals.

Per poder superar l’assignatura s’ha d’haver assistit i participat com a mínim a un 80% de les classes. 

L’estudiant disposarà de l’espai de tutories per a poder plantejar els dubtes i tenir l’orientació necessària 

 

Reavaluació:

Aquesta es realitzarà durant la primera setmana de juliol 2019

Per poder realitzar la revaluación l’estudiant haurà de tenir alguna/es evidència/es suspesa (qualificació inferior a 5 sobre 10) 

La  reavaluació consistirà en la presentació per part de l’estudiant de l’evidència o de les evidències que tinguin una qualificació inferior a 5 sobre 10.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BARBERO,M.; CORTÈS,F. (2005). Trabajo comunitario, organización y desarrollo social. Madrid, Alianza Editorial.  Enlla├ž

CARMONA, M.; REBOLLO, O (2009): Guia operativa d’acció comunitària. Barcelona: Acció Social i Ciutadania. Ajuntament de Barcelona  Enlla├ž

GUILLET, J-C (2006): La animación en la Comunidad. Un modelo de animación socioeducativa. Barcelona Graò.  Enlla├ž

MARCHIONI,M. (1999): Comunidad, participación y desarrollo. Teoría y metodología de la intervencióncomunitaria. Madrid, Editorial Popular.  Enlla├ž

Ediciˇ de 2001  Enlla├ž

MARTÍ,J.; PASCUAL,J.; REBOLLO, O. (coords.) (2004): Participación y desarrollo comunitario en el medio urbano, Madrid, Iepala.  Enlla├ž

PITCHFORD, MICHAEL, HENDERSON, PAUL (2008): Making spaces for community development,.Bristol, The Policy Press and Community Development Foundation  Enlla├ž

SANCHEZ, A (2007): Manual de Psicologia comunitaria. Un enfoque integrado. Madrid, Pirámide.  Enlla├ž

TWELVETREES, A. (1988): Treball de Comunitat, Barcelona, Editorial Pòrtic S.A.  Enlla├ž

UCAR, X.; LLENA, A. (2006): Miradas y dialogos en torno a la acción comunitaria. Barcelona, Graó.  Enlla├ž

UCAR X. (Coord.) (2009): Enfoques y experiencias internacionales de acción comunitaria. En España, Israel, Finlandia, Estados Unidos de América y Brasil. Barcelona, Editorial Graó.   Enlla├ž

VILLASANTE, T. R. (2014): Redes de vida desbordantes. Fundamentos para el cambio desde la vida cotidiana. Madrid: La Catarata.  Enlla├ž

Article

FETTERMAN, D.; VANDERSMAN, A. (2007) Empowerment evaluation: Yesterday, Today and Tomorrow. American Journal of Evaluation, 28, 179-198.  Enlla├ž

LAVERACK, G. (2001) An identification and interpretation of the organizational aspects of community empowerment. Community Development Journal, 36 (2), 134-145.  Enlla├ž