Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Planificaciˇ, Gestiˇ i Avaluaciˇ de PolÝtiques i Institucions Socials i Educatives

Codi de l'assignatura: 571226

Curs acadŔmic: 2018-2019

Coordinaciˇ: Paulino Carnicero Duque

Departament: Departament de DidÓctica i Organitzaciˇ Educativa

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge aut˛nom

25

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o no familiars i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi

Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta i limitada, inclogui reflexions sobre la responsabilitats socials i èticas vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis

Que els estudiants tinguin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit i autònom

COMPETÈNCIES GENERALS

Diagnosticar, planificar i avaluar accions desenvolupades en el marc de les institucions que intervenen en els àmbits socials i educatius

Recopilar i analitzar informació de forma sistemàtica i rigorosa orientada a la reflexió ia la presa de decisions

Resoldre problemes generats en contextos relacionats amb l’àrea d’estudi

COMPETÈNCIES ESPECIFIQUES

Analitzar, planificar i avaluar processos cooperatius en el marc de l’accion comunitària i educativa, orientats a la millora i a la creació de condicions positives de convivència en el context social de caràcter públic

Dissenyar programes institucionals dirigits a la promoció i afirmació de col·lectius que presenten situacions de vulnerabilitat

Partint de la necessitats i potencialitats detectades, formular planificar objectius i criteris que permetin guiar la planificació de programa i accions destinats a la millora

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Referits a coneixements
Analitzar el context que caracteritza actualment la planificació i gestió de les polítiques i programes socioeducatius i el seu impacte en la societat.

Conèixer l’evolució i els conceptes centrals de la planificació i gestió en l’àmbit socieducatiu.
 
Conceptualitzar i identificar els elements bàsics del cicle de gestió de projectes en l’àmbit socioeducatiu 
 
 
Comprendre els procediments de seguiment i avaluació de projectes i programes socioeducatius
 
Referits a habilitats, destreses
Utilitzar tècniques i intruments de planificació i gestió de projectes i programes socioeducatius
 Ser capaç de dissenyar i implementar un projecte d’intervenció socioeducatiu

 
 
Referits a actituds, valors i normes
Reflexionar sobre la participació dels diferents agents, xarxes i institucions multiprofessionals en els nivells de concreció de les politiques socioeducatives.
 
Valorar el sistema democràtic i  els mecanismes de participació com elements clau en la formulació i desenvolupament de les polítiques i programes socioeducatius
 
Analitzar i valorar el paper el paper dels diferents professionals tècnics que intervenen en la planificació i gestió de programes educatius

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Sup˛sits i conceptes generals sobre planificaciˇ i gestiˇ

2. La planificaciˇ com a estructura. Nivells de planificaciˇ i la seva articulaciˇ

3. AnÓlisi d’un cas prÓctic de planificaciˇ

4. El seguiment i l’avaluaciˇ de programes i projectes

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Donat el  caràcter teòric/pràctic de l’assignatura, es requereix la participació i implicació activa dels alumnes, l’anàlisi i la reflexió, promocionant la construcció individual i social del coneixement
 
Els crèdits pràctics es desenvoluparan mitjançant activitats i exercitacions i la realització d’un treball pràctic.
 
L’assignatura es desenvolupa a partir de:

-         exposicions del professor. Anàlisi i discussió

-         anàlisi de documents i estudi de casos.

-         resolució de supòsits.
-         realització d’un treball pràctic de planificació.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 


Avaluació acreditativa dels aprenentatges


 

El  procés d’avaluació serà sistemàtic i continu, per tal de permetre conèixer l’adquisició dels diferents objectius d’aprenentatge i el desenvolupament de competències, efectuant un seguiment integrat en el procés didàctic.

 

L’assistència, com a mínim al 70% de les sessions presencials, és requisit per l’avaluació.

La nota final es conforma a partir dels següents apartats:

 

a)   La participació i implicació, les aportacions i la realització dels exercicis proposats a cada una de les sessions (lectures d’articles, resolució de casos pràctics ...) (20%)

b) El lliurament i superació de l’exercici de treball de planificació  (projecte d’intervenció). (60%)

c) La superació d’una prova de conjunt (20%)

 

REAVALUACIÓ

Si el promig dels percentatges anteriors és inferior a 5, es pot optar a la reavaluació, consistent en una prova escrita sobre el conjunt de l’assignatura, que es realitzarà en les dates fixades per la Facultat d’Educació.

 

 

Avaluació única: no hi ha, el màster és presencial 

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AGUILAR, Mª J.; ANDER-EGG, E. (1994) Evaluación de servicios y programas sociales. Buenos Aires: Lumen

http://cataleg.ub.edu/record=b1174666~S1*cat  Enlla├ž

ALEMAN BRACHO,C. y TRINIDAD REQUENA, A. (2006) Servicios Sociales. Planificación y Evaluación. Aranzadi: Cizur Menor

Aleman Bracho,C. y Trinidad Requena, A. Evaluación de Servicios Sociales. Madrid. Civitas 2012 

http://cataleg.ub.edu/record=b2062542~S1*cat  Enlla├ž

ALVIRA, F. (1991) Metodología de la Evaluación de Programas. Madrid: Centro de Investigaciones sociológicas.

http://cataleg.ub.edu/record=b1138225~S1*cat  Enlla├ž

AMEZCUA, E., JIMENEZ, A. (1996) Evaluación de programas sociales.  Madrid: Diaz Santos. 

http://cataleg.ub.edu/record=b1294862~S1*cat  Enlla├ž

CABRERA F. (2005) La evaluación participativa: Concepto y fases de desarrollo. Madrid: Caritas. 

http://cataleg.ub.edu/record=b2084863~S1*cat  Enlla├ž

CÁMARA, L. (2005) Planificación estratégica. Madrid: Cideal 

http://www.kalidadea.org/kompartiendo/kompartedocumentos/calidad/3.planificacion_estrategica%20CIDEAL.pdf  Enlla├ž

CHOO, Ch. (1999) La organización inteligente: El empleo de la información para dar significado, crear conocimiento y tomar decisiones.  Mexico: Oxford University Press México. 

https://cataleg.ub.edu/record=b2101701~S1*cat  Enlla├ž

CRUZ ROJA ESPAÑOLA. (2000) Manual de planificación de proyectos sociales. Madrid. 

http://cataleg.ub.edu/record=b1479958~S1*cat  Enlla├ž

DABAS, E. (1993) Red de Redes. Barcelona: Paidós. 

http://cataleg.ub.edu/record=b1443927~S1*cat  Enlla├ž

FERNÁNDEZ, T., ARES, A. (2002) Servicios sociales: dirección, gestión y planificación. Madrid: Alianza Editorial 

http://cataleg.ub.edu/record=b1553555~S1*cat  Enlla├ž

FRANCH J. y MARTINELL, A. (1994): Animar un proyecto de educación social. La intervención en el tiempo libre. Barcelona: Paidós .

http://cataleg.ub.edu/record=b1242746~S1*cat  Enlla├ž

FROUFE, S., SÁNCHEZ, Mª. A. (1996) Planificación e Intervención Socioeducativa. Salamanca: Amarú 

http://cataleg.ub.edu/record=b1142472~S1*cat  Enlla├ž

GARCÍA, G., RAMÍREZ, J.M. (1996) Diseño y evaluación de proyectos sociales. Zaragoza: Certeza. 

http://cataleg.ub.edu/record=b1400187~S1*cat  Enlla├ž

LÓPEZ, J., LEAL, I. (2002) Aprender a planificar la formación. Barcelona: Paidós. 

http://cataleg.ub.edu/record=b1558936~S1*cat  Enlla├ž

MARCHIONI, M. (1997): Planificación social y organización de la comunidad. Madrid: Ed. Popular 

http://cataleg.ub.edu/record=b1277035~S1*cat  Enlla├ž

MERINO FERNANDEZ, J. V. (1997): Programas de animación sociocultural. Tres instrumentos para su diseño y evaluación. Madrid: Narcea 

http://cataleg.ub.edu/record=b1348626~S1*cat  Enlla├ž

MORENO, M.D. (2000) Gestión de la calidad y diseño de organizaciones. Madrid: Prentice Hall. 

http://cataleg.ub.edu/record=b1493493~S1*cat  Enlla├ž

NIRENBERG, E. y otras (2000)  Evaluar para la transformación. Innovaciones en la evaluación de programas y proyectos sociales. Barcelona: Paidós 

http://cataleg.ub.edu/record=b1477769~S1*cat  Enlla├ž

PARCERISA, A. (1999) Didáctica de la educación social. Barcelona: Graó. 

http://cataleg.ub.edu/record=b1429999~S1*cat  Enlla├ž