Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Recerca Participativa en l'└mbit Social i Educatiu

Codi de l'assignatura: 571228

Curs acadŔmic: 2018-2019

Coordinaciˇ: Marta Sabariego Puig

Departament: Departament de MŔtodes d'Investigaciˇ i Diagn˛stic en Educaciˇ

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

12

 

-  Seminari

Presencial

 

48

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


 TRANSVERSALS DEL TÍTOL

 • Diagnosticar, planificar i avaluar accions desenvolupades en el marc de les institucions que intervenen en els àmbits socials i educatius.
 • Recopilar i analitzar informació de forma sistemàtica i rigurosa orientada a la reflexió i a la presa de decisions.
 • Resoldre els problemes generats en contextos relacionats amb l’área d’estudi.

 ESPECÍFIQUES DEL TÍTOL
 • Analitzar i interpretar la situació real d’un context social, d’una organització o institució, per a la detecció de necessitats, potencialitats i demandes en els processos socials i educatius.
 • Planificar i executar processos avaluatius de caràcter formatiu i sumatiu que permetin la millora constant dels procediments la presa de decisions i que afavoreixin processos de reflexió i anàlisi autocrítics i autònoms.
 • Identificar i aplicar estratègies metodològiques de recollida i anàlisi d’informació per garantir el rigor en els processos de recerca i estructurar de manera coherent i sistemàtica un informe de recerca la finalitat de la qual és la transmissió de coneixements.
 • Identificar i aplicar estratègies metodològiques que permetin orientar processos de recerca participativa en el marc de la intervenció social i educativa i portar a terme un procés de recerca participativa veient la seva vinculació i utilitat cap a la millora.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


 Aproximar-se, des del coneixement i la comprensió, al concepte i pressupostos metodològics de la investigació participativa
 Comprendre els elements bàsics del procés i els procediments de la investigació participativa
 Identificar els diferents mètodes, models i estratègies d’anàlisi de la realitat des d’una perspectiva participativa
 Conèixer les característiques bàsiques de les principals tècniques de recollida d’informació pel seguiment i avaluació de projectes i programes socioeducatius des d’una perspectiva participativa
 Analitzar l’aplicació actual de la investigació participativa i les seves finalitats en l’àmbit social i educatiu

 

Referits a habilitats, destreses


Planificar i dissenyar processos de recerca participativa en l’àmbit social i educatiu, considerant els elements i criteris des de la perspectiva crítico-reflexiva
Dissenyar i utilitzar tècniques de planificació i gestió de projectes i programes socioeducatius.
Saber elaborar informes de recerca de manera coherent i sistemàtica
Reconèixer l’aplicació de recerques ja realitzades i els resultats obtinguts en propostes per a la millora de la qualitat social i educativa

 

Referits a actituds, valors i normes


Valorar críticament les possibilitats i límits de la recerca participativa aplicada a l’anàlisi de la pràctica i la resolució dels problemes socials i educatius.
Tenir criteris reflexionats i compartits sobre els requisits ètics de la investigació participativa.
Reconèixer la importància de la recerca participativa en el desenvolupament de canvis institucionals i/o socials.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Bloc 1. Fonaments i pressupostos metodol˛gics de la investigaciˇ participativa.

*  
El paper de la recerca participativa: la investigació amb i per a la societat des de la perspectiva crítico-reflexiva.
Concepte, denominacions i fonaments metodològics: característiques, plantejament i procés general de la Investigació participativa.
 L’articulació entre investigació, acció i formació. Les comunitats professionals d’aprenentatge.
 El component axiològic de la investigació participativa. Actituds, dificultats i reptes al recercador/a.
 Límits i possibilitats de la Investigació participativa en l’àmbit social i educatiu: la innovació en l’acció social i educativa

2. Bloc 2. Metodologia i dissenys: la investigaciˇ-acciˇ participativa i la recerca avaluativa

*  
1. La metodologia orientada al canvi: mètodes i models de recerca. 
2. Concepte i procés de la investigació-acció participativa (IAP)
- La formació del grup: d’objectes de coneixement a subjectes de canvi.
- El procés de recerca acció des de la formació de l’equip fins a la valoració de cristal·lització del canvi. Les espirals de canvi i la seva incidència a la realitat socioeducativa. La interacció entre acció i coneixement.
 3. La recerca avaluativa participativa: concepte i plantejament general en els programes socials i educatius.
- Els models pluralistes d’avaluació: l’avaluació participativa, l’avaluació per l’empoderament i l’avaluació democràtica
- Planificació i elements d’un procés d’avaluació: fases, preguntes d’avaluació, criteris i indicadors aplicats a l’àmbit social i educatiu
4. Bones pràctiques i experiències il.lustratives de la viabilitat d’aquests mètodes de recerca participativa.

3. Bloc 3. TŔcniques de recollida de dades pel desenvolupament de la recerca participativa

*  
 1. El valor del diagnòstic social i les tècniques participatives en el treball de camp.
 2. Definició, modalitats i gestió de les tècniques d’obtenció de la informació des de la perspectiva participativa pel disseny, el seguiment i l’avaluació de projectes  i programes socioeducatius.
 3. Criteris d’ús, triangulació i límits i aportacions de les tècniques anteriors.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Activitats presencials per part del professorat:
Donat el caràcter presencial del màster, les activitats durant les sessions de classe adquireixen notable importància i combinaran tres metodologies bàsiques:

 • Les classes magistrals per l’exposició dels continguts de l’assignatura.
 • Els col·loquis per l’intercanvi d’opinions entre l’alumnat a partir de la presentació dels continguts anteriors, exercicis pràctics (formulació, anàlisi de problemes o casos) i la discussió de documents.
 • Tallers i seminaris sobre els temes centrals i monogràfics de l’assignatura amb el debat dirigit per promoure l’expressió i les pròpies opinions, així com el debat crític oral a partir de la informació proporcionada prèviament pel professorat.

 Treball d’aprenentatge autònom. Activitats que l’estudiant ha de fer per a preparar, consolidar i aprofundir els continguts de la matèria:
De forma complementària a les activitats presencials, l’alumnat haurà de realitzar: lectures relacionades amb els blocs temàtics ( capítols de llibres, articles, etc.), la cerca d’informació organitzada i dirigida per l’adquisició de coneixements de forma directa; i activitats d’anàlisi i de valoració sobre els continguts treballats, a mode d’autoavaluació del procés d’aprenentatge.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

 

Donat el caràcter competencial i centrat en el treball actiu per part de l’alumnat i la coherència de l’assignatura amb d’altres assignatures del pla d’estudis, l’avaluació continuada es durà a terme mitjançant dues modalitats:

Modalitat 1. Avaluació coordinada amb les evidències a presentar en el marc de la matèria anual de caràcter integrador “Intervencions socials i educatives en el propi context” previst en el màster.

 •  20% de la qualificació: elaboració d’una de les tècniques d’obtenció de dades presentades en el marc de l’assignatura per utilitzar-se en la matèria anual.
 • 70% de la qualificació: proposta del disseny d’un diagnòstic de necessitats participatiu i la justificació del tipus de recerca més adequada per donar-hi resposta (IAP, models d’avaluació...)
 • 10% de la qualificació: assistència a classe (mínim el 80% de les sessions).


 

Modalitat 2. Avaluació sense coordinació amb les evidències a presentar en el marc de la matèria anual de caràcter integrador “Intervencions socials i educatives en el propi context” previst en el màster.
 •  20% de la qualificació: anàlisi crítica d’un procés d’avaluació participativa a partir de la lectura d’un article presentat a classe.
 • 70% de la qualificació: proposta del disseny d’un diagnòstic de necessitats participatiu i la justificació del tipus de recerca més adequada per donar-hi resposta (IAP, models d’avaluació...)
 • 10% de la qualificació: assistència a classe (mínim el 80% de les sessions).


 

La reavaluació s’ajustarà al calendari acadèmic establert pels màsters (entre el 2 i el 20 de setembre de 2017). Podran sotmetre’s a la reavaluació totes aquelles persones que hagin presentat les evidències per avaluar i que no hagin obtingut un 5 com a mínim.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

 Alberich, T., Arnanz, L., Basagoiti, M., Belmonte, R., Bru, P., Espinar, C., & Tenze, A. (2009). Metodologías participativas. Madrid, ES, CIMAS.   Enlla├ž

Ander-Egg, E. (2003). Repensando la investigación-acción-participativa. Lumen-Humanitas.   Enlla├ž

Colom, A. (2002) La (de) construcción del conocimiento pedagógico. Barcelona: Paidos.  Enlla├ž

Serrano, G. P. (Ed.). (2000). Modelos de investigación cualitativa en educación social y animación sociocultural: aplicaciones prácticas. Narcea Ediciones.   Enlla├ž

CapÝtol

Contreras, R. (2002). La investigación-acción participativa, IAP: revisando sus metodologías y sus potencialidades. En: Experiencias y metodología de la investigación participativa-LC/L. 1715-P-2002-p. 9-18.

PDF  Enlla├ž

Revista

Gómez, B. R. (2004). La investigación-acción educativa y la construcción de saber pedagógico. Educación y Educadores, 7.  Enlla├ž

Article

 Gómez, B. R. (2000). Una variante pedagógica de la investigación-acción educativa. OEI Revista Iberoamericana de Educación, 1-9.  Enlla├ž

J. (2000). La investigación-acción participativa. Estructura y fases. La investigación social participativa. Construyendo ciudadanía, 1, 73-117.

PDF  Enlla├ž

Penagos, R. A. (2005). La producción de conocimiento en la investigación acción pedagógica (IAPE): balance de una. Educação e Pesquisa, 31(3), 503-519.

PDF  Enlla├ž

Comunicacions, ponŔncies

Bolívar, A. (2008). Otra alternativa de innovación, las Comunidades Profesionales de Aprendizaje. Ponencia en XIII Congreso de UECOE (Educar: Innovar para la transformación social). Gijón (pp. 22-24).   Enlla├ž