Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Màster

Codi de l'assignatura: 571252

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Nuria Fuentes Pelaez

Departament: Departament de Teoria i Història de l'Educació

crèdits: 12

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

60

Aprenentatge autònom

190

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Emmarcar, definir i justificar la necessitat d’aprofundir en un problema social i educatiu de manera coherent i resoluble.

 


Dissenyar i estructurar un procés rigorós de recerca per abordar l’anàlisi, la valoració i la interpretació d’un context social, organització, institució, programa o cas des de la perspectiva dels processos socials i educatius.

 


Identificar i aplicar estratègies metodològiques de recollida i anàlisi d’informació per garantir el rigor dels anàlisis, valoracions i interpretacions.

 


Estructurar de manera coherent i sistemàtica un document, la finalitat del qual sigui la difusió de coneixements i aportacions on també es mostri el treball realitzat durant el seu desenvolupament.
 

 


Elaborar conclusions, a partir dels anàlisis realitzats, que permeti el vincle entre allò teòric i allò empíric i permeti aportar elements de millora i/o innovacions al camp treballat al TFM, podent arribar a desenvolupar les propostes pràctiques.

 


Posar en relació els coneixements adquirits en el marc de diferents assignatures del màster amb l’objecte abordat al TFM.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Aprendre a definir correctament un objecte d’estudi, a partir del qual es desenvoluparà un procés de recerca que permeti la creació fonamentada de coneixement i/o de propostes pràctiques.
 

 


Analitzar la informació recollida de tal forma que puguin obtenir-se resultats coherents amb la mateixa.

 


Elaborar un treball acadèmic de caràcter formal que respongui a una estructura de treball orientat a la creació de coneixement i/o formulació de propostes per la millora de l’acció socioeducativa.
 

 

Referits a habilitats, destreses

Aplicar estratègies adequades de recollida i anàlisi d’informació específiques del camp d’estudi o treball.


 

 

Transmetre clarament els resultats procedents de la recerca científica i els fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten.

 

Aplicar la planificació i execució d’un procés de recerca en el marc de desenvolupament d’un treball sistemàtic i rigorós.

 

Referits a actituds, valors i normes

Incorporar plantejaments de l’ètica de la recerca en el disseny i desenvolupament del treball

 

 

Blocs temàtics

 

1. Delimitació del TFM: característiques

2. Delimitació d’un objecte d’estudi

3. La recerca i la innovació en l’àmbit de l’acció social i educativa

4. Estat de la qüestió de l’objecte d’estudi: revisió de la literatura científica sobre la temàtica

5. Formulació d’interrogants i objectius per abordar l’estudi

6. Selecció i disseny d’instruments per la recollida de dades

7. Anàlisi de dades i interpretació

8. Habilitats de redacció per a la difusió científica

9. Habilitats comunicatives per a l’exposició oral

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El treball es realitzarà de manera individual amb l’assessorament del professorat tutor que s’assignarà des de la coordinació del TFM i amb el peer review dels companys de TFM. Es terminarà amb la presentació d’un document acadèmic que s’haurà de defensar públicament.

El TFM pot tenir una orientació de recerca que pot continuar desprès en una tesi doctoral o bé una orientació més pràctica que permeti innovar o millorar la praxis. En les dues orientacions la vessant de recerca és fonamental i l’estudiant amb les direccions del professorat tutor triarà aquella metodologia que més s’ajusti als seus objectius.  El treball té a veure amb alguna de les temàtiques o línies de recerca principals associades al màster.

Es pot considerar un treball de TFM aquell que desenvolupi una recerca, aquell que es centri en revisar d’una forma extensa i en profunditat l’estat de la qüestió de l’objecte d’estudi per a fonamentar un disseny de recerca i que impliqui una metodologia de revisió documental, aquell que plantegi el pilotatge d’instruments i quedi emmarcat en una futura recerca doctoral, aquell que plantegi una anàlisi de necessitats i potencialitats per fonamentar una acció socioeducativa o aquell que sigui una avaluació de programes o accions.

El treball es podrà presentar en format informe de recerca o article (veure orientacions als annexes).

El procés de desenvolupament del TFM és el següent:

 1. A principi del curs acadèmic es realitzarà una reunió informativa sobre el treball final del màster.

 1. Assignació de tutors/es entre els mesos d’octubre i novembre.

 • S’assignarà el professorat que farà el seguiment dels treballs o projectes per part de la comissió de coordinació del màster.
 • En cas que algun estudiant, manifesti interès per ser tutoritzat per algun professor/a de manera específica, també es tindrà en compte.

3.      Presentació de treballs de cursos anteriors: es realitzarà una sessió on estudiants de cursos anteriors presentaran els seus treballs de màster.

 1. Seguiment del treball:

4.1.             Un cop realitzada l’assignació, l’estudiant s’haurà de posar en contacte amb el seu tutor/a, en un termini de 15 dies.

 • En la  primera sessió es proposa establir un pla de treball (determinar el títol, el contingut del treball, l’estructura del mateix, la perspectiva metodològica i els resultats esperats).
 • En aquesta primera trobada, també es realitzarà un petit cronograma que haurà de servir a l’estudiant per estructurar la seva tasca, fins la presentació del treball.
 • S’establirà un mínim imprescindible de tres trobades al llarg del procés de realització del treball per tal d’anar revisant l’avenç existent i el procés de d’aprenentatge que l’estudiantat va fent en cada etapa.
 • No es poden acceptar canvis de tuto/a a partir de finals de febrer.

4.2.             Al llarg del curs es realitzaran trobades grupals obligatòries on es treballarà amb la metodologia peer review considerada com una de les actuacions d’èxit a la Universitat (Flecha, Racionero i Tintoré, 2014). D’aquesta forma s’estableix un sistema de revisió per parells del procés d’elaboració del TFM sempre argumentant amb profunditat cada aspecte a millorar o valorat positivament. 

5. Presentació del treball:

 • En base al procés de seguiment i el producte lliurat al tutor/a, aquest darrer informarà a l’estudiant de la qualitat del treball per ser defensat davant del tribunal abans d’un mes de la data de la lectura.
 • Una vegada finalitzat, aquest serà presentat al tutor/a amb un mínim de 10 dies d’antelació a la data de lectura assignada pel tribunal.
 • Per tal que el treball pugui ser presentat, el tutor/a haurà de fer un informe breu del mateix, on s’indicarà si el treball pot ser presentat davant el tribunal, considerant els diferents criteris d’avaluació que es van transmetre en el seu moment. El treball només podrà ser presentat davant el tribunal amb l’acceptació del tutor/a, sent l’acceptació del tutor/a un requisit indispensable per optar a la defensa pública del mateix.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’assistència als seminaris que es convoquin és obligatòria en un 80%.

L’avaluació tindrà dues parts, una serà l’avaluació del tutor o tutora (40% de la nota final) i una altre que serà mitjançant la defensa oral i pública del treball realitzat davant una comissió avaluadora que suposarà (60% de la nota final).

El TFM només té una convocatòria, però els treballs es poden presentar dos moments a triar un d’ells. L’estudiant pot triar entre presentar el seu treball al juny-juliol o al setembre segons marqui el calendari de la facultat. A la data fixada per la coordinació del TFM s’entregaran els següents exemplars: 1 en paper pel tutor/a, 3 en paper per a la comissió avaluadora i 1 en format digital pel fons de la comissió coordinadora del màster.

Els treballs s’han de presentar amb el vist i plau del tutor/a que ha fet el seguiment (mirar condicions apartat nº5 del desenvolupament del TFM).

La comissió avaluadora, tindrà en compte els següents criteris:


1. Aspectes formals (10% de la nota):

a. El treball ha de disposar d’un índex general on quedi reflectida l’estructura del mateix mostrant el conjunt de capítols i apartats que constitueixen el treball. 

b. La paginació del treball ha de ser correcte i ha de coincidir amb les pàgines dels apartats que s’indiquin en l’índex. 

c. La bibliografia es citarà utilitzant la normativa APA i la totalitat de referències que figurin al treball han de constar en l’apartat de bibliografia al final del treball (abans del annexos) amb la cita completa de cada obra. 

d. Els gràfics, taules i figures que es presentin al treball han d’estar numerats, indicant el que mostren (les taules al damunt i les figures i gràfics a sota). Si es possible, es recomanable que, al final del treball hi figuri el llistat de gràfics, taules i figures, indicant les pàgines a on es troben. 

 

2. Estructura general del treball (10% de la nota):

a. El conjunt del treball ha de presentar una estructura comprensible que s’ajusti al que formalment és una recerca: la part teòrica que fa referència al objecte d’estudi, la part empírica de recerca (si s’escau) amb objectius, metodologia, procés seguit en la recollida i anàlisi de dades i resultats obtinguts de la recerca i, finalment una part general de conclusions on es vinculin els resultats obtinguts amb la part teòrica exposada.

b. Les diferents parts del treball han de ser coherents entre sí amb un “pes” específic de cadascuna d’elles proporcional a les característiques del treball desenvolupat.

 

3. Continguts del treball (25% de la nota):

a. La temàtica abordada en el treball ha d’estar perfectament definida en el marc teòric fent referència a les diferents corrents i lògiques des del que ha estat tractada.

b. La rellevància de la temàtica abordada també constitueix un aspecte important. Això vol dir que tingui un cert impacte amb qualsevol dels àmbits relacionats amb l’educació, que existeixin recerques fetes sobre aquesta temàtica en els darrers anys i, per tant, que hi hagi un mínim de bibliografia que serveixi com a fonamentació del que es proposa.

c. El grau d’elaboració del constructe teòric que es pretén treballar, la claredat en l’exposició de les idees, la relació que presenta amb altres temàtiques, els models comprensius que s’exposin en el treball, etc., constitueix un aspecte fonamental que cal tenir en compte.

d. El nivell d’aprofundiment de la temàtica constitueix un aspecte central. Cal partir del marc global on s’inclou el tema i anar progressivament cap a les dimensions que l’integren i els components que estructuren aquestes dimensions.

e. La coherència global, la lògica interna i l’existència d’un fil conductor que permeti anar seguint el discurs amb certa linealitat i, l’existència de mapes conceptuals, també es pot valorar de manera positiva. 

f. El rigor intel·lectual en relació a la construcció de sentit del treball i aprofundiment de l’anàlisi teòric-pràctic.4. Metodologia i desenvolupament de la recerca (25% de la nota). 

a. Es necessari que hi hagin uns objectius clarament definits que marquin les pretensions del treball empíric, aquests objectius han d’estar correctament formulats i, en la mesura del possible, desenvolupats amb objectius específics. 

b. S’ha de fer explícit el disseny metodològic de la recerca, això implica: definir la tipologia de recerca (avaluativa, preordenada, participativa, descriptiva, etc.) determinant les diferents fases que estructuren el procés. També cal que es descrigui les estratègies de recollida i anàlisi de dades que es pretenen emprar i aquest disseny ha de mostrar coherència amb els objectius proposats.

c. Cal exposar el procés d’aplicació del disseny a l’objecte d’estudi, explicitant el grau de coherència entre allò planificat i el que realment va suposar el procés. La reflexió al voltant dels possibles adequacions es valorarà positivament.

d. Finalment, en aquesta part ha d’haver un apartat on es recullin els resultats més significatius obtinguts a partir del procés desenvolupat i l’anàlisi de dades realitzat. Es valorarà positivament els gràfics, resums, organització de dades textuals, etc. Cal especificar els límits d’aquests resultats i la fonamentació d’aquests respecte al seu grau de validesa i fiabilitat.

 
5. Discussió i conclusions generals (20% de la nota).

a. En aquesta part es recolliran les conclusions obtingudes del treball i es contrastaran amb les aportacions fetes a la part teòrica, analitzant la coherència entre els resultats i el marc teòric i aprofundint en les possibles diferències. 
b. Calen deixar ben clares les aportacions del treball i obrir possibles vies de continuïtat i, si s’escau, especificar les prospectives que serviran per dur a terme la tesi doctoral. 

c. Es valorarà l’anàlisi, les reflexions i les aportacions del propi autor.

               
6. Claredat i rigor en l’exposició (10% de la nota) 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Rodríguez, Mª.L.; Llanes, J.; Burguet, M.; Buxarrais, M.R.; Esteban, F.; Jarauta, B.; Molina, M.C.; Pérez, E.; Serrat, N.; Solé, M. (2013) Cómo elaborar, tutorizar y evaluar un Trabajo final de màster. Barcelona: Agència Catalana per la Qualitat Universitària (AQU).  Enllaç

Article

Flecha, R., Racionero, S., Tintoré, M., & Arbós, A. (2014). Actuaciones de éxito en la Universidad. Hacia la Excelencia Tomando  las Mejores Universidades como Modelo. Multidisciplinary Journal of Educational Research, 4 (2), pp.131-150. doi: 10.4471/remie.2014.08

Accés en línia CCUC  Enllaç

Pàgina web

CRAI-bibliotecas. ¿Cómo citar documentos? 
http://www.bib.ub.edu/es/ayuda/como-citar/

Estil APA. UdG 
http://www.udg.edu/tabid/11972/language/ca-ES/default.aspx