Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Aigües Marines

Codi de l'assignatura: 572353

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Anna Sanchez Vidal

Departament: Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

22

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

14

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

8

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

8

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

23

Aprenentatge autònom

42

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.


Competències generals

— Capacitat per valorar críticament el coneixement, la tecnologia i la informació disponible per resoldre els problemes relacionats amb el món de l’aigua que es presenten en l’àmbit professional.

— Capacitat per participar activament en recerques i projectes d’innovació en el món de l’aigua.


Competències transversals

— Capacitat de treball en equips interdisciplinaris.

— Capacitat per dissenyar, dur a terme i avaluar projectes d’aigües i per difondre’n els resultats des dels àmbits jurídic, científic, econòmic i social.


Competències específiques

— Capacitat per elaborar i avaluar projectes en què l’aigua tingui un paper important i per avaluar-ne l’impacte ambiental.

— Capacitat per fer mostreigs d’aigües destinats a l’anàlisi integral de la qualitat física, química, microbiològica, parasitològica i ecològica de les diferents masses d’aigua amb l’objectiu de conèixer-ne el comportament i valorar-ne la qualitat i aptitud per ser utilitzades.

— Capacitat per utilitzar les eines avançades de tractament de dades, com ara tractament estadístic, teledetecció i SIG, de les diferents aigües del cicle de l’aigua amb l’objectiu d’avaluar l’explotació, els usos, la defensa i la gestió integral i sostenible dels recursos hídrics.

— Habilitat en l’ús d’equips de mesurament de camp i laboratori i en l’ús de sistemes informàtics i electrònics de control i adquisició de dades per al monitoratge del cicle de l’aigua.

— Capacitat per dissenyar experiments de laboratori i desenvolupar models analògics.

— Capacitat per aplicar la legislació i les normatives relacionades amb la temàtica de l’aigua.

— Capacitat per avaluar les modificacions que presenta el funcionament natural del cicle de l’aigua com a conseqüència de les accions antròpiques sobre el medi ambient.

— Capacitat per identificar i valorar els principals efectes del canvi climàtic sobre les masses d’aigua i per aplicar i adaptar-se a les mesures de gestió necessàries per minimitzar-ne les conseqüències.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Entendre l’origen, la composició i la dinàmica de les masses d’aigua oceàniques i regionals més properes (mar Mediterrània).

— Entendre els mecanismes d’entrada de materials (incloent-hi els contaminants) als oceans i els processos que afecten la seva distribució temporal i espacial, així com els principals mecanismes de remediació.

— Establir relacions entre processos físics, químics i biològics que tenen lloc a les masses d’aigua oceàniques, amb especial referència al cicle del carboni i els processos que controlen la captura i emissió de diòxid de carboni, així com l’impacte que tenen en aquests les emissions antropogèniques i el canvi climàtic.

— Conèixer les tecnologies més comunes i avançades d’aplicació en estudis d’oceanografia, tant de mar com de laboratori.

— Saber representar gràficament conjunts de dades oceàniques.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç de programar una sortida de camp o campanya oceanogràfica per a la recollida i posterior anàlisi química, física i biològica d’aigües marines.

— Llegir críticament literatura especialitzada i expressar els coneixements adquirits amb claredat i amb un vocabulari adequat.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Participar activament en el dinamisme de la classe amb el conjunt d’alumnes, aportant-hi dubtes i experiències que puguin ser d’interès per a tothom.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Geologia i física dels oceans

*  
— Perspectiva històrica de l’aigua marina i història geològica de les conques oceàniques

— Fisicoquímica de l’aigua marina: temperatura, salinitat i densitat

— Circulació oceànica i regional superficial i profunda

— Mètodes i tècniques en oceanografia física

— Fonts i tipus dels sediments marins. Distribució i fenòmens de transport

— Mètodes i tècniques en geologia marina

— Estudis hidrosedimentaris. Exemples

2. Cicles biogeoquímics

*  
— Les aigües marines com a sistemes biogeoquímics

— Ecosistemes marins i cicles biològics. El cicle del carboni als oceans

— Interaccions oceà-litosfera-atmosfera

— Mètodes i tècniques en biogeoquímica marina

3. El litoral

*  
— Domini litoral, geodiversitat i dinàmica marina. Arribada de les aigües continentals al mar: dinàmica i interacció amb l’aigua marina

— Els sistemes hídrics litorals: deltes, estuaris, maresmes i platges. Exemples

— Tècniques de control i xarxes d’alerta. Transport litoral. Exemples

4. Contaminació marina i canvi climàtic

*  
— Contaminació marina i accions correctores I: inputs terrestres

— Contaminació marina i accions correctores II: altres inputs

— Presentació dels treballs I

— Presentació dels treballs II

5. Legislació

*  
— Legislació de les aigües marines

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitats presencials

A més del contingut teòric (vegeu el programa) exposat de manera presencial, hi ha un seguit de temes teoricopràctics (TP del programa) que es treballen amb activitats de problemes, discussió de casos reals, suposats o metodològics, en què cal participar individualment o en grup. Aquesta participació també és exigible en activitats que enllacin amb altres matèries del programa, com ara en el cas d’Hidrogeologia de Sistemes Costaners o Aigües Atmosfèriques.


Activitats dirigides

Cal elaborar un treball monogràfic dirigit sobre un tema que bé pot ser elecció de cada estudiant, dins d’un ventall de temes de la matèria o transversal amb altres assignatures, bé pot ser una proposta del professorat. La direcció del treball consisteix en un assessorament personalitzat (presencial o via telemàtica) i en l’anàlisi final del projecte.


Activitats autònomes

A més de l’elaboració del treball monogràfic, cal participar en les consultes de treballs, bibliografia, etc., recomanats per aprofundir els coneixements necessaris.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i per al càlcul de la qualificació final es té en compte les activitats presencials avaluables de la manera següent: prova escrita (60 %), pràctiques (30 %) i treball monogràfic (30 %).

La reavaluació consisteix en una prova escrita final.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Oceanography Course Team. Seawater: Its Composition, Properties and Behaviour. Open University & Pergamon Press. ISBN 0750637153.

Oceanography Course Team. Ocean Circulation. Open University & Pergamon Press. ISBN 0750652780.

Oceanography Course Team. Waves, Tides and Shallow-Water Processes. Open University & Pergamon Press. ISBN 10-0750642815.

Oceanography Course Team. Ocean Chemistry and Deep-Sea Sediments. Open University & Pergamon Press. ISBN 0080363733.

Pàgina web

Programa Ocean Data View http://odv.awi.de/