Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anàlisi i Mostreig

Codi de l'assignatura: 572355

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Jose Fermin Lopez Sanchez

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

20

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

45

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

 

— Capacitat per utilitzar eines avançades d’anàlisi química, isotòpica, microbiològica i parasitològica de l’aigua i per avaluar els resultats derivats de les tècniques analítiques emprades.

 

— Capacitat per fer mostreigs d’aigües destinats a l’anàlisi integral de la qualitat física, química, microbiològica, parasitològica i ecològica de les diferents masses d’aigua amb l’objectiu de conèixer-ne el comportament i valorar-ne la qualitat i aptitud per ser utilitzades.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Saber fer mostreigs i dur a terme l’anàlisi integral de l’aigua, de les diferents masses d’aigua del cicle hidrològic, des del punt de vista químic, isotòpic i biològic per conèixer-ne el funcionament, valorar-ne la qualitat i avaluar-ne l’aptitud per ser utilitzada.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Teoria

1.1. Conceptes generals relatius a la qualitat

Sistema de gestió de la qualitat. Normalització, certificació i acreditació. Documentació del sistema de qualitat. Traçabilitat. Validació de mètodes. Avaluació de la incertesa dels resultats. Materials de referència i exercicis d’intercomparació

1.2. Mètodes d’anàlisi fisicoquímica

Classificació. Escales de treball. Nivells de concentració: anàlisi de traces. El procés analític. Determinació de paràmetres químics que defineixen la qualitat química de l’aigua: paràmetres globals i específics. Anàlisi organolèptica. Mesures analítiques in situ. Mètodes per a la determinació de contaminants orgànics i inorgànics. Mètodes d’anàlisi isotòpica i de radionúclids

1.3. Mètodes d’anàlisi microbiològica

Paràmetres globals i específics. Mètodes per a la determinació de microorganismes model i patògens. Nivells de concentració. Anàlisi de bacteris, fongs i virus. Anàlisi microbiològica en temps real. Recreixement. Utillatge i fungibles per a tècniques analítiques clàssiques. Mètodes «quantals». Mètodes d’observació. Detecció in situ per a tècniques microscòpiques. Enumeració directa. Tècniques microscòpiques avançades. Mètodes fisiològics. Assaigs enzimàtics. Mètodes immunològics. Mètodes basats en àcids nucleics. Bioassaigs. Cultius cel·lulars. Gestió de residus específics
 

1.4. Mètodes d’anàlisi parasitològica

Tècniques de mostreig, de concentració, d’aïllament i d’identificació. Caracterització morfològica i morfomètrica. Tècniques microscòpiques, immunològiques i moleculars. Determinació de la viabilitat. Detecció de paràsits que es multipliquen en el medi aquàtic: amebes de vida lliure i paràsits que utilitzen el medi aquàtic com a vehicle. Equipament i material específics en l’anàlisi parasitològica. Tècniques d’observació a microscòpia. Tincions. Microscòpia electrònica per a ús específic. Tècniques analítiques immunològiques i enzimàtiques. Detecció d’àcids nucleics. Cultius cel·lulars

 

2. Pràctiques de laboratori

2.1. Laboratori de química

2.2. Laboratori de microbiologia

2.3. Laboratori de parasitologia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes magistrals. Exposició dels continguts de l’assignatura per part del professorat.

Classes pràctiques. Aplicació pràctica, sota la direcció del professorat, dels coneixements adquirits en les classes magistrals amb la realització d’experiments de laboratori químic i biològic. Es tracta d’adquirir les habilitats necessàries per dur a terme feines professionals de caràcter aplicat.

Visita. Activitat en grup, dirigida pel professorat, consistent a anar a veure un lloc determinat per obtenir informació directa que afavoreixi el procés d’aprenentatge.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La qualificació final de l’assignatura s’obtindrà a partir de la feina feta en els diferents blocs segons els percentatges següents:

— «Conceptes generals» i «Mètodes d’anàlisi fisicoquímica»: 50 %.

— «Mètodes d’anàlisi microbiològica»: 30 %.

— «Mètodes d’anàlisi parasitològica»: 20 %.

En cadascun dels blocs la qualificació s’obtindrà a partir dels exercicis, treballs, presentacions i exàmens que es facin.


Reavaluació

En cas que la qualificació final sigui de suspens, es podrà recuperar l’avaluació mitjançant la presentació d’un treball o la realització d’una prova escrita a criteri del professorat de l’assignatura.

 

Avaluació única

La qualificació final de l’assignatura s’obtindrà a partir d’una prova de síntesi al final del semestre, que tindrà un pes del 100 %.


Reavaluació

En cas que la qualificació final sigui de suspens, es podrà recuperar l’avaluació mitjançant la presentació d’un treball o la realització d’una prova escrita a criteri del professorat de l’assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Métodos normalizados para el análisis de aguas potables y residuales. Madrid : Díaz de Santos, 1992.

LIGHTFOOT, N.F.; MAIER, E.A. (eds.). Microbiological analysis of food and water : guidelines for quality
assurance. Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1998.

PRICHARD, E. (coord.). Analytical measurement terminology : handbook of terms used in quality
assurance of analytical measurement. Cambridge : Royal Society of Chemistry, 2001.

COMPAÑÓ, R.; RÍOS, Á. Garantía de la calidad en los laboratorios analíticos. Madrid : Síntesis, DL
2002.

GARFIELD, F.M.; KLESTA, E.; HIRSCH, J. Quality assurance principles for analytical
laboratories.Gaithersburg (Md.) : AOAC International, cop. 2000.

ALVEAL, K. ET AL. Manual de métodos ficológicos. Concepción : Universidad de Concepción, 1995.

CHAVE, P.A. The EU water framework directive : an introduction. London : IWA Publishing, 2001.

FROMAN, B. El manual de la calidad : referencia básica en un sistema de gestión de la calidad. Madrid :
AENOR, 1995. Publicación técnica.

REVOIL, G. Calidad en los laboratorios de calibraciones y ensayos : mejora de los procesos. Madrid :
Ediciones AENOR, cop. 2003.

SAGRADO, S. ET AL. Manual práctico de calidad en los laboratorios : enfoque ISO 17025. Madrid :
Ediciones AENOR, cop. 2004.

Norma

AENOR. UNE-EN ISO/IEC 17025 : requisitos generales relativos a la competencia de los laboratorios de
ensayo y calibración : ISO/IEC 17025:1999. Madrid : AENOR, 2000.

Legislació

DIARI OFICIAL DE LES COMUNITATS EUROPEES. Directiva 98/83/CE del Consejo, 3 de noviembre de
1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.

Pàgina web

LGC, Laboratory of the Government Chemist. The Office of Reference Materials. Disponible
a: http://www.lgc.co.uk/ [Consulta: gener 2015].

ISO, International Standard Organisation. Disponible a: http://www.iso.org/iso/home.htm [Consulta:
gener 2015].

Sociedad Española de Garantía de Calidad en Investigación. Disponible
a: http://www.segcib.org/ [Consulta: gener 2015].

Agència de Seguretat, Salut i Medi Ambient de la UB. Disponible a: http://www.ub.es
/ossma/ [Consulta: gener 2015].

ENAC, Entidad Nacional de Acreditación. Disponible a: http://www.enac.es/web/enac/inicio [Consulta: gener 2015].

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación. Disponible a: http://www.aenor.es
/desarrollo/inicio/home/home.asp [Consulta: gener 2015].

CEN, Comisión Europea de Normalización. Disponible a: http://www.cen.eu/cen/pages
/default.aspx [Consulta: gener 2015].

EA, European co-operation for Accreditation. Disponible a: http://www.europeanaccreditation.
org/ [Consulta: gener 2015].

ILAC, International Laboratory Accreditation Cooperation. Disponible
a: http://www.ilac.org/ [Consulta: gener 2015].

EPTIS, European Proficiency Testing Information System. Disponible a: http://www.eptis.bam.de
/en/index.htm [Consulta: gener 2015]

IRMM, Institute for Reference Materials and Measurements. Disponible a: http://irmm.jrc.ec.europa.eu
/html/homepage.htm [Consulta: gener 2015].

ALGAEBASE, listing the world’s algae. Disponible a: http://www.algaebase.org/ [Consulta: gener
2015].

EPA, US Environmental Protection Agency. Source of EPA Test Methods. Disponible
a: http://www.epa.gov/fem/methcollectns.htm [Consulta: gener 2015].

Text electrònic

PAINTER, P.C. Laboratory design: aproved guideline. NCCLS GP18-A, 1998, vol. 18, núm. 3.

AYRES, R.M.; MARA, D.D. Analysis of wastewater for use in agriculture. A laboratory manual of
parasitological and bacteriological techniques. Geneva : WHO, 1996.

EPA 815/R-05-002. Method 1623 : Cryptosporidium and Giardia in Water by Filtration/IMSA/FA.
Desembre 2005 (NSCEP)