Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: L'Aigua a la Indústria i als Serveis

Codi de l'assignatura: 572360

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Miquel Salgot de Marçay

Departament: Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoria

Presencial

 

50

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

2

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge autònom

36

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques
 

-          Capacitat per treballar en equip. 

-          Capacitat per integrar coneixements, analitzar-los i prendre decisions.

-          Capacitat per aplicar els coneixements adquirits en la pràctica. 

-          Capacitat de considerar de manera multidisciplinària un problema ambiental

 

 

Competències generals

 

-          Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, crítica raonament

-          Capacitat d’analitzar i avaluar l’impacte social i mediambiental de les solucions tècniques

-          Capacitat d’aplicar els principis i mètodes de la qualitat

 

 

Competències transversals

 

-          Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat

-          Capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions.

-          Capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit  

-          Capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques

 

 

Competències específiques

 

-          Capacitat per interpretar els documents i projectes relacionats amb l’aigua en la indústria i serveis.

-          Capacitat per incorporar les necessitats d’aigua en indústria i serveis en les planificacions integrades del cicle antròpic de l’aigua. 

-          Capacitat d’intervenció en el control d’aigües de bany en relació amb la qualitat sanitària

-          Capacitat per poder aplicar les eines de gestió en relació al  desenvolupament sostenible

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

En superar l’assignatura, l’alumne ha de:
 

-          Conèixer el cicle antròpic de l’aigua en indústria i serveis, incloent l’abastament, el tractament, la distribució i els usos.

-          Conèixer la importància que té la qualitat de les aigües recreatives i de bany (litorals, continentals, etc.) quant a la salut i a les repercussions públiques que comporta. 
 

 

Referits a coneixements:

 

-          Definir els cicles de l’aigua en diversos tipus d’indústria, balnearis, generació d’energia, bany i altres usos de lleure, establint les necessitats en quantitat i qualitat, i les possibles fonts de proveïment. 

-          Conèixer la possibilitat d’emprar les aigües termals com a font d’energia i la manera de fer-ho.

-          Definir la relació entre aigua i turisme des del punt de vista econòmic.

-          Conèixer els processos d’assegurament de la qualitat de l’aigua en la indústria. 

-          Entendre la microbiologia de les aigües de bany (piscines, aigües litorals, continentals, termes, etc.) i de les aigües recreatives.

-          Conèixer els aspectes normatius de les aigües recreatives i de bany.

-          Conèixer els aspectes admistratius  de les concessions d’aigües.


 

 

Referits a habilitats, destreses:

 

-          Criteris per plantejar, documentar i resoldre problemes i qüestions de la pràctica diària professional, en l’àrea en que hagi desenvolupat l’estada.

-          Capacitat d’aplicació dels coneixements teòrics rebuts en altres assignatures a la pràctica professional


 

Referits a actituds, valors i normes:

 

-          Conèixer i saber interpretar els aspectes socials, jurídics i econòmics en relació al cicle de l’aigua a l’indústria

-          Conèixer el risc sanitari derivat de la presència de patògens, que pot implicar l’ús lúdic dels banys en piscines, aigües continentals i marines

Co

 

 

Blocs temàtics

 

1. 1. Indústria

*  Descripció dels procesos en que l’aigua intervé en la indústria, des de l’energia que es fa servir fins al producte final

1.1. Definición de la industria. Tipo de industrias. El agua en las industrias.

1.2.  Vertidos industriales. Controles, inspecciones e informes.

 

1.3. Legislación aplicable. Canon del agua. PSARI

1.4. Uso de agua en la industria. Redes, procesos, refrigeración,

1.5. Abastecimiento de agua: recursos, tratamientos no convencionales y convencionales

1.6. Abastecimiento y tratamiento de agua para las industrias.

1.7. Agua residual industrial. Procesos de co-tratamiento.

 

1.8. Agua y energía. Enfriamiento, calefacción.

 

1.9. Agua de procesos auxiliares. Limpieza

2. 2. Salut i oci

*  Descripció dels usos de l’aigua en temes relacionats amb la salut per l’aigua (SPA)

Aigües de banyada

Control de Legionella en instal·lacions industrials

2.1. Aguas termales y termomineromedicinales. Visión histórica. Hidrología médica. Spas y tratamientos.

2.2. Aguas embotelladas

 

2.3. Aguas de baño

 

2.4. Aguas recreativas y paisaje. Deportivos, parques, paisajismo, parques urbanos, estanques urbanos, lagos

 

3. 3. Eines

*  Definició de les eines d’higiene, econòmiques i d’anàlisi de cicle de vida en el mon de l’aigua

Processos de l’Economia Circular

3.1. Análisis del ciclo de vida. Huella hídrica, programas de gestión.

 

3.2. Herramientas económicas

 

3.3. Programas de gestión

 

4. 4. Seminaris i vsites

*  En funció de la dispoinibilitat dels llocs a visitar, s’ha previst inicialment una visita a TERSA (Sant Adrià del Besòs, Barcelona)

S’han previst seminaris a càrrec de les empreses i entitats següents

ICL Iberia

CWP Clúster Català de l’Aigua

ARA Grup - Piscines naturalitzades

4.1. Ejemplos y práctica. Trabajo de curso

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Horas presenciales:

Exposición de los conceptos básicos y fundamentales para el seguimiento de los temas.
Exposiciones teóricas de los temas.

Visitas programadas:

Variable según disponibilidad de las empresas o instalaciones

Horas no presenciales:

Resolución de problemas planteados en las exposiciones teóricas y de los estudios de caso
Tiempo de estudio.
 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La evaluación continuada consta de dos pruebas escritas que se llevan a cabo a lo largo del curso: tienen una valoración del 60% de la nota. La primera será de corta duración (elección múltiple) en los 15 primeros minutos de una clase (15%).

La segunda será de 2 horas en la fecha indicada y consistirá en unas preguntas a responder por escrito (preguntas de desarrollo) y otras preguntas de elección múltiple (45%). Para poder hacer esta prueba será preciso haberse presentado a la primera y haber obtenido una nota del 35% del total.

Las visitas a empresas y el informe correspondiente: tienen una valoración del 5% de la nota

La elaboración y presentación de trabajos: tiene una valoración del 30% de la nota.

La asistencia a clase: tiene una valoración del 5% de la nota

En el día indicado para la prueba final se podrán presentar los alumnos que en las dos primeras clases hayan notificado que desean acogerse a la evaluación única. En este caso también se tendrá en cuenta la asistencia a classe.

Reevaluación: Se pueden revaluar a los alumnos que no hayan superado la asignatura. La reevaluación consta de un examen único que habrá que superar para aprobar la asignatura y se podrán presentar los alumnos que hayan obtenido una calificación en la primera prueba superior a 3,5.

El sistema de calificación sigue los criterios aplicables, establecidos en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

PBPA : disseny i aplicació d’un Programa de Bones Pràctiques Ambientals a la indústria. Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient, 2000.  

Nicholson, K. Geothermal fluids. Berlin: Springer; 1993.

  1. Rigola, M. Tratamiento de aguas industriales : aguas de proceso y residuales. Barcelona : Marcombo; 1989.  Enllaç

Eckenfelder WW. Industrial water pollution control. Boston. McGraw Hill; 2000.