Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Alimentació Saludable

Codi de l'assignatura: 572928

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Ramon Estruch Riba

Departament: Facultat de Medicina

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

36

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

36

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

74

 

 

Recomanacions

 

Es facilitaran articles científics específics referits als diferents temes del programa

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències generals
CG1. Capacitat per conèixer els diferents aliments, la seva composició principal i els seus efectes sobre la salut i la seva implicació en el desenvolupament de malalties.

CG2. Capacitat per diferenciar els efectes del diferents nutrients i el seu paper a la salut.

CG3. Aprofundir en la alimentació en les diferents etapes de la vida:  Embaràs, lactància, menopausa, nens i  adolescents.

CG4. Conèixer els fonaments del consell dietètic i tècniques d’aplicació.

CG5. Conèixer els diferents patrons dietètics i la seva rellevància sobre la salut.

Competències específiques

CE3. Aprofundir en la alimentació en les diferents etapes de la dona: embaràs, lactància i menopausa. Valoració requeriments nutricionals específics. Aliments recomanats i prohibits.

CE4. Aprofundir en la alimentació en les primeres etapes de la vida: nens i adolescents. Conèixer requeriments específics en cada etapa

CE7. Conèixer els diferents patrons dietètics:  Grau d’evidència, efectes protectors i nocius. Perspectives futures.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

A. Objectius Específics:  Adquirir els coneixements que les permetin
A1:  Descriure els principals aliments i nutrients del diferents patrons dietètics i els seus efectes.

A2: Conèixer el fonaments del consell dietètic a la persona sana en les diferents etapes de la vida.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Fonaments bàsics de la Nutrició

2. Efectes biològics dels principals nutrients sobre la salut

3. Aspectes nutricionals en les diferents etapes de la dona: Embaràs, lactància i menopausa

4. Aspectes nutricionals en les diferents etapes de la infància: Nens i adolescents

5. Taller de consell dietètic i tècniques d’avaluació

6. Patrons dietètics

7. Evidències del PREDIMED

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura és de tipus semi-presencial

Activitats presencials

Es realitzen classes magistrals on s’exposaran els continguts de l’assignatura mitjançant metodologia expositiva amb suport audiovisual. En les classes es discutiran casos pràctiques que permetin aplicar els coneixements adquirits.

Activitats dirigides

Els estudiants hauran de realitzar diversos treballs en grup o individual i que hauran de presentar al final de l’assignatura.

Activitats de treball autònom

Els alumnes en aquestes activitats hauran de llegir i revisar diferents articles on es descriuen els aspectes mes nous referents als diferents temes del programa

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es duu a terme mitjançant la presentació d’un treball realitzat per grups d’un nombre màxim de 6-7 alumnes. Es tindrà en compte l’assistència a les classes i la participació en els debats que se estableixin