Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Patologia Nutricional

Codi de l'assignatura: 572929

Curs acadŔmic: 2018-2019

Coordinaciˇ: Monica Domenech Feria-carot

Departament: Facultat de Medicina

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Consideracions prŔvies

 

Es facilitaran articles científics específics referits als diferents temes del programa

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

48

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

48

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge aut˛nom

72

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Competències generals
CG1. Conèixer la prevalença e implicació clínica de les principals malalties cardiovasculars ( Hipertensió, diabetis i dislipemia).

CG2. Conèixer la aproximació diagnòstica i maneig clínic de les malalties cardiovasculars.

CG3. Enfoc nutricional de les principals malalties cardiovasculars:Hipertensió, diabetis i dislipemia

CG4. Conèixer els fonaments per aconseguir un envelliment saludable. Principals problemes de salut de la gent gran. Valoració nutricional en geriatria.

CG5: Conèixer la relació de alcohol amb la malaltia cardiovascular i cáncer

CG6. Conèixer la prevalença i la relació del càncer de mama amb la nutrició.

CG7. Conèixer la prevalença i la relació del càncer de origen digestiu amb la nutrició.

 

Competències específiques.

CE1. Capacitat per identificar els principals factors de risc de la malaltia cardiovascular. Aspectes diagnòstics i maneig clínic.

CE2. Capacitat per fer una aproximació dietètica correcta en les malalties cardiovasculars. Valoració crítica de les diferents recomanacions dietètiques.

CE3. Conèixer el fonaments per aconseguir un envelliment saludable e identificar signes d’alerta en la gent gran.  Paper de la sarcopenia.

CE4. Conèixer la relació entre la nutrició el càncer de mama: Mites i llegendes. Conèixer la importància del suport nutricional en el càncer de mama. Conèixer les recomanacions actuals sobre el estil de vida després del càncer.

CG5. Conèixer els fonaments de la etiopatogenia de la MRC i la aproximació nutricional en aquests malalts.

CG6. Conèixer la relació entre la nutrició el càncer d’origen digestiu: Mites i llegendes. Conèixer la importància del suport nutricional en el càncer de mama. Conèixer les recomanacions actuals sobre el estil de vida després del càncer.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

A. Objectius Específics:  Adquirir els coneixements que les permetin
A1: Identificar els factors de risc mes prevalents i establir un enfoc nutricional adequat.

A2: Identificar els aspectes més rellevants que determinen envelliment saludable. Enfoc nutricional adequat a la gent gran.

A3: Conèixer les evidències actuals sobre la relació entre el alcohol i la salut.

A4: Identificar les necessitats nutricionals dels pacients amb càncer. 

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Factors de risc cardiovascular

1.1. Epidemiologia dels factors de risc cardiovascular

1.2. Hipertensió Arterial: Prevalença, mètodes diagnòstiques i aproximació clínica terapèutica actual

1.3. Diabetes Mellitus: Prevalença, mètodes diagnòstiques i aproximació clínica terapèutica actual.

1.4. Dislipemia: Prevalença, mètodes diagnòstiques i aproximació clínica terapèutica actual

1.5. Aproximació nutricional de les principals malalties cardiovasculars: casos pràctics

2. Envelliment saludable

2.1. Epidemiologia del envelliment

2.2. Determinants per aconseguir un envelliment saludable

2.3. Sarcopenia: Rellevància clínica i pronostica

2.4. Aproximació nutricional i estil de vida a la gent gran

3. Osteoporosis

3.1. Prevalença i rellevància clínica

3.2. Recomanacions actual sobre el maneig terapèutic en la osteoporosis

3.3. Paper del calci en la salut

4. Malaltia Renal Cr˛nica

4.1. Prevalença i rellevància clínica

4.2. Recomanacions actuals sobre el maneig terapèutic i nutricional en la MRC

4.3. Paper de la Biompedància

5. Nutriciˇ i CÓncer

5.1. Epidemiologia del càncer i situació actual

5.2. Càncer de Mama: Epidemiologia, factors de risc i relació amb la nutrició. Aproximació nutricional i estil de vida

5.3. Càncer d’origen digestiu: Epidemiologia, factors de risc i relació amb la nutrició. Aproximació nutricional i estil de vida

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura és de tipus semi-presencial

Activitats presencials

Es realitzen classes magistrals on s’exposaran els continguts de l’assignatura mitjançant metodologia expositiva amb suport audiovisual. En les classes es discutiran casos pràctiques que permetin aplicar els coneixements adquirits. Tots el dilluns i dimecres de 16h a 20:00h entre el 14 de gener fins el 13 de Febrer (inclosos)

Activitats dirigides

Els estudiants hauran de realitzar diversos treballs en grup o individual i que hauran de presentar al final de l’assignatura.

Activitats de treball autònom

Els alumnes en aquestes activitats hauran de llegir i revisar diferents articles on es descriuen els aspectes mes nous referents als diferents temes del programa

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Es tindrà en compte l’assistència a les classes i la participació en els debats que se estableixin que comptaran un 10% de la puntuació total de l’assignatura.

Durant l’assignatura es farà un tríptic (10% de la nota final) sobre recomanacions nutricionals de un dels principals FRCV: HTA, displemia o diabetes. Es discutirán a classe.

Durant el curs es penjará a la web diferents articles recomanats complementaris de la assignatura i l’alumne haurà d’escollir un d’ells, i fer-ne un petit comentari crític sobre l’article. Aquest treball s’entregará via campus del Màster com a màxim 15 dies hàbils desprès de finalitzar l’assignatura (15% nota final).

Finalment es farà un examen tipus test via campus, que s’activarà la setmana desprès de finalitzar les classes fins 15 dies naturals de finalitzar l’assignatura. L’examen constarà de 40 preguntes amb una única resposta correcta i una opció d’enviament de resultats (65% nota final)