Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Nutrició Hospitalària i Alimentació segons les Patologies Específiques

Codi de l'assignatura: 572931

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Ramon Estruch Riba

Departament: Facultat de Medicina

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

70

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències transversals
— Adquirir uns coneixements teòrics amplis i punters sobre els aspectes epidemiològics,anatòmics, fisiològics, patogènics, clínics, diagnòstics i terapèutics relacionats amb la nutrició i estils de vida per la seva possible aplicació en la pràctica clínica i/o el desenvolupament de nous productes.

— Dominar els aspectes bàsics, aplicats i clínics de la nutrició i estils de vida en relació a les malalties relacionades i l’envelliment per a la seva aplicació en la pràctica professional i/o desenvolupament de nous productes.

— Aplicar els elements pràctics sobre la nutrició i estils de vida en relació amb les malalties i l’envelliment per a la seva aplicació en la práctica professional i/o desenvolupament de nous productes.

Competències específiques

— Aplicar els fonaments fisiopatològics en el tractament de les malalties i envelliment saludable.

— Aplicar las bases dels diferents patrons dietètics, aliments i nutrients, així com els altres determinants de la salut per a la seva aplicació en la pràctica professional.

— Comprendre les patologies relacionades amb els trastorns alimentaris (anorèxia i obesitat), així com la relació entre nutrició, factors de risc vascular, malaltia cardiovascular i càncer, i aplicar les prescripcions apropiades per a prevenir-les o tractar-les.

— Avaluar els principis de les dietes personalitzades en base a les patologies que requereixin una alimentació especial, països d’origen, i religió (característiques socials), intoleràncies, al·lèrgies, factors de risc vascular (característiques fenotípiques) i polimorfismes genètics (característiques genotípiques) per a la seva aplicació en la pràctica professional.

— Reconèixer els efectes saludables o perjudicials dels aliments segons la seva composició, font (aliments ecològics), manteniment, processat i preparació (tècniques de cocció), així com l’anàlisi microbiològic i parasitològic dels aliments i paper de la microbiota intestinal i saber aplicar-los en la pràctica.

— Aprofitar els coneixements adquirits per a dissenyar nous aliments (tecnologia d’analisi d’aliments i de desenvolupament industrial) i saber avaluar la seva utilitat a la pràctica.

— Aprofitar els coneixements adquirits per a confeccionar un pla de negoci per al desenvolupament de nous productes/serveis o empreses.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la valoració del risc nutricional i la desnutrició en l’àmbit hospitalari.

— Saber ajustar les recomanacions dietètiques a la patologia del pacient.

— Saber les indicacions i l’ús de la nutrició enteral i parenteral.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Valoració del risc nutricional

1.1. Mètodes de valoració nutricional: índexs, antropometria, dinamometria, tests multiparamètrics

1.2. Desnutrició: tipus sindròmics de desnutrició (marasme, kwashiorkor), criteris diagnòstics, codificació, nova classificació de desnutrició

1.3. Valoració dels requeriments nutricionals: estimació, calorimetria. Situacions especials

1.4. Aspectes epidemiològics: epidemiologia de la desnutrició hospitalària, impacte de la desnutrició en l’evolució clínica

2. Adaptació de la dieta en macronutrients i textura

2.1. Adaptació en textura: disfàgia orofaríngia. Estudi diagnòstic (screening, mètode volum viscositat, videofluoroscòpia). Gradació de textures

2.2. Restricció de greixos: limfangièctasi intestinal, dèficits de la betaoxidació

2.3. Restricció proteica: adaptació dietètica en les metabolopaties congènites més freqüents (fenilcetonúria, trastorn del cicle de la urea, homocistinúria). Càlcul de la dieta - equivalent proteic. Suplementació adicional

2.4. Restricció de glúcids: intolerància a la lactosa, intolerància a la fructosa i sorbitol

3. Intervenció nutricional en insuficiència orgànica

3.1. Intervenció nutricional en insuficiència renal

3.2. Intervenció nutricional en insuficiència hepàtica

3.3. Intervenció nutricional en insuficiència pancreàtica i altres síndromes malabsortives

4. Intervenció nutricional al perioperatori

4.1. Intervenció multimodal: l’ERES com a nou paradigma en el tractament del pacient quirúrgic

4.2. Intervenció nutricional en el preoperatori

4.3. Intervenció nutricional en el postoperatori immediat de cirurgia digestiva. Dietes de transició

5. Intervenció dietètica en el pacient neoplàsic i el pacient transplantat

5.1. Caquèxia: definició. Mecanismes fisiopatològics. Estratègies nutricionals

5.2. Adaptació dietètica en els efectes adversos del tractament antineoplàstic: anorèxia, mucositis, diarrea

5.3. Dieta de baixa càrrega bacteriana. Adaptació dietètica al trasplantament hematopoètic

6. Nutrició artificial I: nutrició enteral

6.1. Nutrició enteral: indicacions i vies d’accés. Tipus de fórmules de nutrició enteral

6.2. Complicacions de la nutrició enteral: prevenció i tractament

6.3. Interaccions fàrmacs - nutrició enteral

7. Nutrició artificial II: nutrició parenteral

7.1. Nutrició parenteral: indicacions i vies d’accés. Complicacions agudes de la nutrició parenteral

7.2. Formulació en nutrició parenteral. Estabilitat en les emulsions de nutrició parenteral. Criteris galènics. Formulació all-in one. Fórmules tricamerals

8. Suport nutricional avançat al fracàs intestinal

8.1. Nutrició parenteral domiciliària: concepte, indicacions. Requisits necessaris per a la seva implementació

8.2. Complicacions cròniques de la nutrició parenteral: hepatopatia, nefropatia, complicacions lligades a l’accés venós

8.3. Nous tractaments en el fracàs intestinal: anàlegs de la GLP-2

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura és de tipus semipresencial amb assistència no obligatòria, però sí recomanable.

Activitats presencials

Es realitzen classes magistrals on s’exposaran els continguts de l’assignatura mitjançant metodologia expositiva amb suport audiovisual.

El desenvolupament teòric dels temes es compagina amb seminaris sobre temes monogràfics, per tal de consolidar els continguts teòrics i assolir les competències de l’assignatura. Durant el decurs de l’assignatura es realitzaran quatre seminaris:

1. Mòdul 1: Cribratge nutricional i tests multiparamètrics.

2. Mòdul 2: Maneig de les racions de glúcids en Diabetis Mellitus.

3. Mòdul 6: Fórmules de nutrició enteral i càlcul de la pauta de nutrició enteral. Formes d’administració (bolus, cíclica, contínua).

4. Mòdul 7: Càlcul de la pauta de nutrició parenteral.

Activitats dirigides

Els estudiants han de realitzar diversos treballs basats en casos clínics. Alguns mòduls inclouen diverses opcions de treball, a escollir per l’estudiant:

1. Mòdul 1: Valoració nutricional.

2. Mòdul 2: Pacient amb trastorn del cicle de la urea diagnosticat en l’edat adulta. / Dieta cetogènica en pacient amb epilèpsia refractària.

3. Mòdul 3: Pacient amb insuficiència renal i hemodiàlsi. / Pacient amb cirrosi hepàtica i encefalopatia hepàtica. / Pacient amb malaltia de Crohn.

4. Mòdul 4: Suport nutricional en el perioperatori.

5. Mòdul 6: Suport nutricional mitjançant nutrició enteral.

6. Mòdul 7: Suport nutricional mitjançant nutrició parenteral.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
Es duu a terme mitjançant la presentació de 6 treballs individuals i una prova escrita. La qualificació de l’assignatura ve donada per la mitjana ponderada de les notes obtingudes en aquestes proves. Així, els treballs individuals representen el 40 % de la nota i la prova escrita el 60 %.

Per poder presentar-se a la prova escrita, caldrà haver entregat i/o aprovat un mínim de 4 dels 6 treballs. Els treballs s’han de redactar segons el llibre d’estil de la UB 

http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1512.

La prova escrita serà una test de resposta múltiple on les respostes negatives resten segons la següent fórmula:

x = encerts – (errors / n-1), sent n el nombre d’opcions de resposta.

 

Avaluació única

Els estudiants que ho vulguin poden acollir-se a la modalitat d’avaluació única, renunciant d’aquesta manera a l’avaluació continuada. Per optar per l’avaluació única caldrà entregar una petició a un dels professors responsables de l’assignatura, amb còpia de la sol·licitud per al’estudiant. La petició s’haurà d’entregar dins dels terminis fixats i amb els procediments establerts per la Comissió Acadèmica del centre.

L’avaluació única constarà d’una prova escrita en format test de resposta múltiple on les respostes negatives resten segons la següent fórmula:

x = encerts – (errors / n-1), sent n el nombre d’opcions de resposta.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA CLÍNICA. Editor: Jordi Salas Salvadó. Edició: 3a; Elsevier Masson; 2014 ISBN: 9788445823774  Enllaç

DIETOTERAPIA, NUTRICIÓN CLÍNICA Y METABOLISMO. Editor: Daniel A. de Luis Román. Edició: 2a; Díaz de Santos; 2015 ISBN: 9788479789640

 

MODERN NUTRITION IN HEALTH AND DISEASE. Editor: Maurice E. Shils.Edició: 10a; Lippincott Williams & Wilkins; 2006 ISBN: 0781741335  Enllaç

Pàgina web

Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral

http://www.senpe.com/

The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism

http://www.espen.org/