Pla docent de l'assignatura

 

 

CatalÓ Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: MÓrqueting i EstratŔgia per a Empreses Emergents

Codi de l'assignatura: 572933

Curs acadŔmic: 2018-2019

Coordinaciˇ: Jaume Valls Pasola

Departament: Facultat de Medicina

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Consideracions prŔvies

 

Al Campus Virtual hi haurà disponibles altres materials de suport: casos, lectures recomanades, manuals de referència etc...

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

75

 

-  Teoria

Presencial

 

50

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Es relacionen les transversals i les específiques

— Aplicar les bases dels diferents patrons dietètics, aliments i nutrients, així com els altres determinants de la salut per a la seva aplicació en la pràctica professional.

 

— Aplicar els aspectes bioètics i legals de l’alimentació, els mercats i economia de l’alimentació.

 

— Aprofitar els coneixements adquirits per dissenyar nous aliments (tecnologia d’anàlisi d’aliments i de desenvolupament industrial) i saber avaluar la seva utilitat en la pràctica.

 

— Aprofitar els coneixements adquirits per confeccionar un pla de negoci per al desenvolupament de nous productes/serveis o empreses.

 

Competències transversals (en relació amb la seva aplicació al desenvolupament de nous productes)

— Adquirir uns coneixements teòrics amplis i punters sobre els aspectes epidemiològics, anatòmics, fisiològics, patogénicos, clínics, diagnòstics i terapèutics relacionats amb la nutrició i estils de vida per a la seva possible aplicació en la pràctica clínica i/o el desenvolupament de nous productes.

 

—  Dominar els aspectes bàsics, aplicats i clínics de la nutrició i estils de vida en relació a les malalties relacionades i envelliment per a la seva aplicació en la pràctica professional i/o desenvolupament de nous productes.

 

— Aplicar els elements pràctics sobre la nutrició i estils de vida en relació a les malalties i envelliment per a la seva aplicació en la pràctica professional i/o desenvolupament de nous productes.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els fonaments de l’anàlisi estratègica per orientar el desenvolupament d’un nou projecte empresarial d’orientació emergent (startup).

— Entendre la fonamentació econòmica de l’avantatge competitiu i el paper que hi juga la innovació i l’emprenedoria d’oportunitat.

— Analitzar el paper del client i la seva posició central en el procés de definició del projecte.

— Entendre les principals tendències del mercat i les característiques dels mercats globals en relació amb el sector alimentari.

— Conèixer com s’elaboren els estudis de mercat.

— Saber dissenyar adequadament els mix de màrqueting i de comunicació.

— Conèixer els elements clau d’una política de marca.

 

Referits a habilitats, destreses

— Posar en pràctica la capacitat d’anàlisi, síntesi i diagnòstic per a la resolució de petits casos o problemes orientats a la definició d’estratègies empresarials genèriques i estratègies de màrqueting.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Conèixer i aprofundir en criteris bàsics d’ètica empresarial.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Introducciˇ

*  

 1. Introducció: les empreses emergents (startups) en el context empresarial actual. Startups i tipologies d’emprenedoria. Startups i orientació al mercat. Emprenedoria i oportunitats empresarials. Introducció a l’estratègia empresarial, la innovació i el màrqueting

2. Fonaments d’anÓlisi estratŔgica

*  

 1. Orientació i valors. Missió, visió i objectius de l’empresa. La creació de valor. Els grups d’interès. Els valors de l’empresa
 2. Anàlisi de l’entorn. L’entorn general. L‘entorn competitiu. El model de les cinc forces
 3. Anàlisi interna. Diagnòstic intern. La cadena de valor. L’anàlisi de recursos i capacitats. L’anàlisi DAFO

3. EstratŔgia, innovaciˇ i avantatge competitiu

*  

 1. Innovació, estratègia i competitivitat. Relació Innovació i estratègia. Innovació i competitivitat. Conceptes bàsics d’innovació empresarial
 2. L’avantatge competitiu. Creació i manteniment de l’avantatge competitiu.  Avantatge competitiu en costos. Avantatge competitiu en diferenciació. Estratègies i cicle de vida del sector
 3. El desenvolupament de l’activitat empresarial. Creixement i desenvolupament. Expansió i diversificació. Desenvolupament extern i intern. Fusions i adquisicions. Cooperacions i aliances. La internacionalització
 4. Les especificitats del creixement i desenvolupament de les starts-ups. Els processos Lean-start-up. La gestió dels equips. El paper dels ajuts públics. La captació de finançament, les xarxes empresarials. Start-ups i ecosistemes d’innovació i emprenedoria
 5. Estratègies d’innovació i activitats de serveis. Indicadors de la innovació. Innovació i àrees funcionals. Les Innovacions de serveis. Tipologies d’innovació en serveis. La intensitat tecnològica i els serveis

4. El mÓrqueting i l’entorn del mÓrqueting

*  

 1. Introducció al màrqueting. Enfocaments del màrqueting. El mix de màrqueting. Els elements d’un pla de màrqueting
 2. L’entorn del màrqueting. Coneixement dels mercats  i dels consumidors. Comportament del consumidor. Estudis de mercat: etapes i desenvolupament. Tendències del "sector" nutrició

5. El mÓrqueting mix i els seus components (I) Producte, preus i distribuciˇ

*  

 1. Nous productes Segmentació i posicionament. Estratègies de producte, servei i marca. Desenvolupament de nous productes
 2. Estratègies de preus. Preus i valor per al client. Estratègies de fixació de preus
 3. Canals de distribució. Canals de distribució i cadena de subministrament. Tipologies de canals i d’enfocament de les vendes

6. El mÓrqueting mix i els seus components (II) Comunicaciˇ i mÓrqueting directe

*  

 1. La comunicació. Publicitat, promoció i relacions públiques. El mix de comunicació
 2. Venda personal i màrqueting directe. Venda personal i xarxes de vendes. El màrqueting directe i les seves modalitats

7. Temes d’actualitat

*  

 1. Innovació i startups. Els 10 tipus d’innovacions de Doblin. Innovar en temps de globalització. Reptes de la innovació en nutrició i envelliment
 2. El màrqueting digital. Negocis electrònics i màrqueting online. Les dimensions del màrqueting digital. Els consumidors i les xarxes socials. De les 4 p a les 4 e
 3. Creativitat: eines i enfocaments: nous productes i nous serveis. Tècniques de creativitat e ideació. Design thinking

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura està dissenyada per a l’avaluació continuada. L’assistència no és obligatòria, però sí recomanable, per tal de seguir adequadament aquesta opció d’avaluació. En qualsevol cas, els alumnes poden optar a l’avaluació única d’acord amb la normativa.  

Activitats presencials. Es realitzen classes magistrals on s’exposaran els continguts de l’assignatura mitjançant metodologia expositiva amb suport audiovisual. Es combinaran les classes magistrals amb el desenvolupament de casos i exercicis a l’aula.

Activitats dirigides. Els estudiants han de realitzar sis treballs que aniran a associats al contingut del diferents mòduls (excepte per al mòdul 1 d’introducció).

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’assignatura es regirà, per defecte, pel mètode d’avaluació continuada.

En el cas d’optar per l’avaluació continuada, la nota final es formarà de la manera següent: treballs/exercicis 40 %, prova final 60 %.

Per a l’avaluació continuada, els alumnes hauran de fer 6 lliuraments (treballs i exercicis).

La prova final tindrà tres tipus de continguts. Preguntes tipus test, preguntes curtes i un cas pràctic.

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’estudiant podrà optar per  l’avaluació única renunciant d’aquesta manera a l’avaluació continuada. En aquest cas, haurà comunicar-ho al professor responsable de l’assignatura. La petició s’haurà d’entregar dins dels terminis fixats i amb els procediments establerts per la normativa corresponent.

Els alumnes que optin per avaluació única faran la prova final amb un valor de 100 %.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Armstrong, G.; Kotler, P.; Merino, M.J. i altres (2011) Introducción al marketing. Pearson Educación, Madrid.

Aulet, Bill (2015) "La disciplina de emprender. LID Editorial. Madrid

  Text original: "Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup. John Wiley and Sons (2013)

Blank, S.; Dorf, B. (2015) “El manual del emprendedor” Ediciones Gestió 2000. 4ª edición. Barcelona

  Text original "The Startup Owner’s Manual" &S Ranch Inc. Publishers. California (2012)

Bayo, E. i Camps, X. (2014)  Com esdevenir una empresa innovadora. Acció. Generalitat de Catalunya. Desembre

Cruz Cázares, C.; Valls Pasola, J. (2016) Innovar per competir. Reptes, eines i estratègies empresarials. Editorial UOC. Barcelona

 

Gómez Gras, J.M. el al (2012) “Manual de casos sobre creación de empresas en España” McGrawHill, Madrid.

Kotler, P. (2017) Fundamentos de marketing. 13ena edició. Pearson. Madrid

 

Navas, J.E.; Guerras, L.A.  (2016) Fundamentos de dirección estratègica de la empresa. Civitas/Thomson Reuters. 2a. Edició

 

Read, S.; Sarasvathy, S, et al. (2017) “Effectual entrepreneurship”.  Routledge, New York. 2a edició

Sainz de Vicuña Ancín, J.M. (2016) El plan de marketing de la pyme. Esic Editorial. 3a edició. Madrid.

Ventura VIctoria, Juan (2008) . Análisis estratégico de la empresa. Madrid. Paraninfo, 2008