Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pla de Negoci

Codi de l'assignatura: 572934

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Jaume Valls Pasola

Departament: Facultat de Medicina

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Al Campus Virtual hi haurà disponibles altres materials de suport: casos, lectures recomanades, manuals de referència etc...

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

75

 

-  Teoria

Presencial

 

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Es relacionen només les competències específiques i les transversals

— Aplicar les bases dels diferents patrons dietètics, aliments i nutrients, així com els altres determinants de la salut per a la seva aplicació en la pràctica professional.

 

— Aplicar els aspectes bioètics i legals de l’alimentació, els mercats i economia de l’alimentació.

 

— Aprofitar els coneixements adquirits per dissenyar nous aliments (tecnologia d’anàlisi d’aliments i de desenvolupament industrial) i saber avaluar la seva utilitat en la pràctica.

 

— Aprofitar els coneixements adquirits per confeccionar un pla de negoci per al desenvolupament de nous productes/serveis o empreses.

 

Competències transversals (en relació amb la seva aplicació al desenvolupament de nous productes)

— Adquirir uns coneixements teòrics amplis i punters sobre els aspectes epidemiològics, anatòmics, fisiològics, patogénicos, clínics, diagnòstics i terapèutics relacionats amb la nutrició i estils de vida per a la seva possible aplicació en la pràctica clínica i/o el desenvolupament de nous productes.

 

— Dominar els aspectes bàsics, aplicats i clínics de la nutrició i estils de vida en relació a les malalties relacionades i envelliment per a la seva aplicació en la pràctica professional i/o desenvolupament de nous productes.

 

— Aplicar els elements pràctics sobre la nutrició i estils de vida en relació amb les malalties i envelliment per a la seva aplicació en la pràctica professional i/o desenvolupament de nous productes.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer conceptes bàsics d’administració d’empreses i conèixer les principals característiques del procés emprenedor.

— Entendre la importància dels models de negoci.

— Comprendre l’abast d’un pla d’empresa i els seus components principals: plans d’operacions, recursos humans, organització, màrqueting i finances.

— Entendre i dominar les bases per al desenvolupament d’un pla econòmic financer.

— Conèixer les diferents modalitats de finançament de projectes emprenedors.

— Analitzar factors d’èxit i fracàs dels projectes emprenedors.

 

Referits a habilitats, destreses

— Posar en pràctica la capacitat d’anàlisi, síntesi i diagnòstic per a la resolució de casos o problemes relacionats amb els diferents components del pla d’empresa i el seu procés d’elaboració. 

 

Referits a actituds, valors i normes

— Conèixer i aprofundir en criteris bàsics d’ètica empresarial.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a l’empresa i al procés emprenedor

*  

 1. Introducció a l’administració d’empreses. Conceptes bàsics. Organització i àrees funcionals. Decisions a l’empresa. Tipologies empresarials
 2. Startups: visió introductòria. Els plans de negoci de les empreses emergents (startups) en el context dels ecosistemes emprenedors. Introducció al procés emprenedor

2. El perfil de l’emprenedor i les idees de negoci

*  

 1. La persona que emprèn i les competències emprenedores. La intenció d’emprendre. El perfil emprenedor: mites i realitats. Els factors que influeixen en l’actitud sobre l’emprenedoria. Les competències per emprendre. Formació d’equips i lideratge
 2. De la idea a l’oportunitat de negoci. Factors a tenir en compte sobre una idea de negoci. Les idees de negoci es generen o es troben? De la idea de negoci a l’oportunitat de negoci. Anàlisi estratègica

3. Del model de negoci al pla d’empresa

*  

 1. Els models de negoci. Models de negoci i projectes de emprenedoria. Els components del “Business Model Canvas”. Altres enfocaments
 2. Validació del model negoci i pla d’empresa. La validació del model de negoci. Mètode Lean Startup. La connexió entre model de negoci i pla d’empresa. Objectius i estructura del pla d’empresa

4. El pla d’empresa (I)

*  

 1. El mercat i el pla de màrqueting. Els clients en el centre de l’estratègia. La segmentació del mercat  i el públic objectiu. Les estratègies de màrqueting. Estructura i desenvolupament del pla de màrqueting
 2. El pla d’operacions. Disseny i desenvolupament del servei. Capacitat productiva. Localització i operacions. Estructura organitzativa
 3. El pla de recursos humans. Recursos humans: llocs de treball i organització. Els equips

5. El pla d’empresa (II)

*  

 1. Pla econòmic-financer: conceptes bàsics previs. El procés de presa de decisions i l’anàlisi econòmica de les decisions. Decisions d’explotació i d’inversió. Els costos i la seva estructura. El marge de contribució. El punt d’equilibri. Decisions d’inversió. Els criteris bàsics d’anàlisis d’inversions
 2. El Pla econòmic-financer d’un projecte emprenedor. Capital inicial. Estats financers previsionals: compte de resultats, balanç de situació i previsió de tresoreria. Anàlisi del punt d’equilibri i del projecte d’inversió
 3. El finançament del projecte. Tipologies de finançament

6. Factors d’èxit i especificitats sectorials

*  

 1. Aspectes legals. El pacte de socis. Forma jurídica. Aspectes jurídics i legals a tenir en compte en un projecte empresarial en l’àmbit de la nutrició i alimentació
 2. Factors d’èxit i temes d’actualitat. Èxit i fracàs dels projectes emprenedors. Anàlisi d’experiències. Nous enfocaments

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura està dissenyada per a l’avaluació continuada. L’assistència no és obligatòria, però si recomanable per tal de seguir adequadament aquesta opció d’avaluació. En qualsevol cas els alumnes poden optar a l’avaluació única d’acord amb la normativa.

Activitats presencials: es realitzen classes magistrals on s’exposaran els continguts de l’assignatura mitjançant metodologia expositiva amb suport audiovisual. Es combinaran les classes magistrals amb el desenvolupament de casos i exercicis a l’aula.

Activitats dirigides: els estudiants han de realitzar sis treballs que aniran a associats al contingut dels diferents mòduls i orientats a la realització d’un pla d’empresa.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Segons la normativa de la Universitat de Barcelona, els estudiants poden acollir-se a un sistema d’avaluació continuada o d’avaluació única.

L’assignatura es regirà, per defecte, pel mètode d’avaluació continuada.

En el cas d’optar per l’avaluació continuada, la nota final es formarà de la manera següent: treballs/exercicis 40 %, prova final 60 %.

Per a l’avaluació continuada, els alumnes hauran de fer 6 lliuraments (treballs i exercicis).

La prova final tindrà tres tipus de continguts. Preguntes tipus test, preguntes curtes i un cas pràctic.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà optar per  l’avaluació única renunciant d’aquesta manera a l’avaluació continuada. En aquest cas, haurà  comunicar-ho al professor responsable de l’assignatura. La petició s’haurà d’entregar dins dels terminis fixats i amb els procediments establerts per la normativa corresponent.
Els alumnes que optin per avaluació única faran la prova final amb un valor de 100 %.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

 Adán, Pablo (2014) “Emprender con éxito, 10 claves para generar modelos de negocio”  SCLibro, Madrid

Aulet, Bill (2015) "La disciplina de emprender. LID Editorial. Madrid

  Text original: "Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup. John Wiley and Sons (2013)

Blanco, Carlos (2013) “Los principales errores de los emprendedores”. Ediciones Gestión 2000. 144 pág, Barcelona

Blank, S.; Dorf, B. (2015) “El manual del emprendedor” Ediciones Gestió 2000. 4ª edición. Barcelona

  Text original "The Startup Owner’s Manual" &S Ranch Inc. Publishers. California (2012)

Cruz Cázares, C.; Valls Pasola, J. (2016) Innovar per competir. Reptes, eines i estratègies empresarials. Editorial UOC. Barcelona

Gómez Gras, J.M. el al (2012) “Manual de casos sobre creación de empresas en España” McGrawHill, Madrid.

Kotler, P. Fundamentos de marketing (2017). 13ena edició. Pearson. Madrid.

Martinez Casanovas, M. ;  Gómez M.;  Rosés , S.; García, R. (2014) "Gestión creativa de start-ups" NetBiblo. Colección Pocket RedEmprendia. La Coruña.

Ollé, M.; Planellas, M.; y altres (1996) “Com crear una empresa. De la idea a la empresa”. Proa Columna

Ostenwalder, A.; Pigneur, Y. (2011) “Generación de modelos de negocio” Deusto, Barcelona

Ostenwalder, A.; Pigneur, Y.; Bernarda, G. et al. (2015) “Diseñando la propuesta de valor” Deusto, Barcelona.

Read, S.; Sarasvathy, S, et al. (2017) “Effectual entrepreneurship”.  Routledge, New York. 2a edició.

Sainz de Vicuña Ancín, J.M. (2016) El plan de marketing de la pyme. Esic Editorial. 3a edició. Madrid.

Rosanas, J.M. (2005) “ Contabilidad de Costes para Toma de Decisiones”, 3ª Edición, Desclée de Brouwer.

Urbano, D.; y Toledano, N. (2008) Invitación al emprendimiento: una aproximación a la creación de empresas. Ediorial UOC, Barcelona.

Valls, J.; Cruz, C.; Torruella, A.; Juanes, E.; Canessa M.; Hormiga, E. (2012). "Causas de fracaso de los emprendedores". Net Biblo. Colección Pocket RedEmprendia. La Coruña.

Zaragoza Domingo, Marta (2012) “Emprendre en clau de competències”. 142 pàg. Editorial UOC. Barcelona.