Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonaments de la Direcció Estratègica

Codi de l'assignatura: 573276

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Sergi Cardenal Montraveta

Departament: Facultat de Dret

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Tenir una visió introductòria de la direcció estratègica i familiaritzar-se amb els continguts clau de la matèria, i saber utilitzar amb el màxim rigor el llenguatge i la terminologia professional.

— Reconèixer el model racional de presa de decisions estratègiques i les diferents fases del procés estratègic de l’empresa.

— Saber utilitzar i aplicar correctament les eines principals del diagnòstic estratègic, tant en l’àmbit extern com en l’intern.

— Entendre i analitzar els diferents tipus d’estratègies empresarials en la fase de la formulació d’estratègies.

— Comprendre la importància i les principals eines de la fase del control de l’estratègia.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la direcció estratègica

*  1.1. Els objectius i valors de l’empresa

2. Anàlisi i diagnòstic estratègic

*  2.1. Anàlisi de l’entorn

2.2. Anàlisi interna

3. Formulació de l’estratègia

*  3.1. Estratègies comparatives genèriques

3.2. Estratègies segons els sectors

3.3. Estratègies de creixement i desenvolupament 

4. Direcció estratègica del sector públic i seguretat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura combina les classes presencials amb diferents activitats complementàries (resolució de casos, problemes, etc.), que es poden fer individualment o en petits grups i tant dintre com fora de l’aula. Per això les hores s’han distribuït de la manera següent:

— Cada setmana es fa una sessió de quatre hores de duració. En les hores presencials, l’estudiant rep la informació bàsica per treballar els continguts del pla docent que li garanteixin assolir els objectius establerts.

— En el Campus Virtual, que és l’eina de comunicació entre l’alumnat i el professorat, s’hi publica tota la informació sobre l’assignatura (normes d’avaluació, dates d’entrega de les activitats, etc.).

— L’assistència als diferents tipus de sessions és important per al procés d’aprenentatge, el qual es basa tant en el treball individual o en equip com en la participació a l’aula. L’alumnat que es matriculi a l’assignatura es comproment a assistir a classe havent-se preparat prèviament els casos i les lectures els dies que correspongui d’acord amb el pla de treball.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada és el sistema ordinari d’avaluació, que consisteix en la resolució d’un cas (30 % de la nota final), en la valoració de la participació (10 % de la nota final) i en un examen final sobre els continguts de l’assignatura, amb una part teòrica i una part pràctica (60 % de la nota final). Per aprovar l’assignatura és necessari que la nota de les dues parts de l’examen final sigui igual o superior a 4 sobre 10.

Reavaluació

Els estudiants que no superin l’avaluació continuada poden fer un examen de reavaluació.

 

Avaluació única

L’avaluació única es reconeix com un dret de l’estudiant, l’exercici del qual comporta renunciar a l’avaluació continuada.

L’AU consta d’un examen amb dues parts: una part teòrica i una part pràctica, cada una de les quals té un valor del 50 % de la nota final. Per aprovar l’assignatura és necessari que la nota de les dues parts de l’examen final sigui igual o superior a 4 sobre 10.

 

Reavaluació

Els estudiants que no superin l’avaluació continuada o única poden fer un examen de reavaluació. La nota final és la nota obtinguda a l’examen de reavaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Esteban . Dirección estratégica de la empresa: fundamentos y puesta en práctica. Madrid: Delta, 2005

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Esteban. Estrategia de innovación. Madrid: Thomson, 2005

GRANT, Robert. Dirección estratégica: Conceptos, técnicas y aplicaciones. 8ª ed. Madrid: Thomson Civitas, 2014

GUERRAS MARTÍN, Luis Angel; NAVAS LOPEZ, JOSE Emilio. La Dirección estratégica de la empresa: teoría y aplicaciones. 5ª ed. Navarra : Cizur Menor: Aranzadi: Civitas Thomson Reuters. 2015

JOHNSON, Gerry; SCHOLES, Kevan . Dirección estratégica. Madrid: Pearson Prentice Hall, 2008

PLAN BARBER, José. Dirección de empresas internacionales. Madrid: Prentice Hall, 2006

VENTURA VICTORIA, Juan . Análisis estratégico de la empresa. Madrid: Paraninfo, 2008