Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció al Grec I

Codi de l'assignatura: 360266

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Ernest Emili Marcos Hierro

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

42

Aprenentatge autònom

56

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Rigor acadèmic. Preocupació per la qualitat.

   -

Capacitat de comprensió dels elements clau d'altres cultures.

   -

Capacitat d'utilització de les TIC.

   -

Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i aprofitar la informació continguda en bases de dades i altres instruments informàtics i Internet.

   -

Capacitat per fer anàlisis i comentaris lingüístics.

   -

Coneixement de la història i de les variacions diacròniques, diatòpiques i diastràtiques de les llengües clàssiques.

   -

Coneixement de les tècniques i els mètodes de l'anàlisi lingüística.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer l’estructura gramatical i lèxica de la llengua grega clàssica.

 

Referits a habilitats, destreses

— Demostrar coneixements gramaticals i lèxics bàsics de la llengua grega clàssica.
— Saber emprar eines informàtiques per a l’anàlisi de formes gregues.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Tenir interès per les llengües clàssiques i per la diversitat de llengües en general.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Presentació

1.1. Presentació i anàlisi descriptiva de la llengua grega clàssica: el grec en el marc de les llengües indoeuropees

1.2. L’alfabet grec. Pronunciació erasmiana. Signes ortogràfics. Esperits i accents. Classificació dels sons i transformacions fonètiques més usuals

1.3. Els dialectes grecs. La koiné

1.4. Trets específics de la declinació i flexió verbal gregues

1.5. Paraules invariables

1.6. Algunes estructures sintàctiques específiques de la llengua grega clàssica

2. Lèxic grec i altres lèxics

2.1. El lèxic grec i els lèxics català, castellà i d’altres llengües: hel·lenismes, cultismes, neologismes

2.2. Elements lèxics de les paraules: monemes, lexemes o arrels i morfemes

2.3. Composició de paraules per unió d’arrels diferents. Derivació de paraules mitjançant prefixos, infixos i sufixos

3. Etimologies

3.1. Etimologies gregues del català, castellà i d’altres llengües

4. Transcripció i transliteració

4.1. Transliteració i transcripció de les paraules gregues

5. Lèxic científic

5.1. La naturalesa grega del lèxic científic català, castellà i d’altres llengües

6. Lectura i traducció de textos de nivell bàsic

6.1. Lectura i traducció fins a la secció tres del mètode Reading Greek

7. Nocions d’història de Grècia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’ensenyament es basa en sessions presencials amb pràctiques de problemes.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i consisteix en els aspectes següents:

— Dos exàmens com a mínim (entre un 60 % i un 80 % de la nota de l’assignatura). L’últim d’aquests exàmens es fa en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat; la resta, durant el període lectiu.

— Exercicis de lèxic i morfosintaxi com a treball tutelat o dirigit (fins a un 40 % de la nota de l’assignatura).

— Participació activa a les classes mitjançant exercicis orals i traduccions (fins a un 25 % de la nota de l’assignatura).

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota de l’assignatura, que es fa en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

Els criteris d’avaluació es concreten amb més detall en el programa de l’assignatura que es publica al Campus Virtual.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Ayers, Donald M. English Words from Latin and Greek Elements. Tucson: University of Arizona Press, 1986, 2nd. ed. revised and expanded by Thomas D. Worthen, with the assistance of R. L. Cherry.  Enllaç

Berenguer, J. Gramática Griega. Barcelona: Bosch, 2002.  Enllaç

Caliborne, Robert. The Roots of English: A Reader’s Handbook of Word Origins. New York: Times Books, 1989.  Enllaç

Chantraine, P. Dictionaire etymologique. French & European Pubns, 2008.  Enllaç

Chantraine, P. La formation des noms en grec ancien. Paris: Collection linguistique de la Société de linguistique de Paris, Peeters Publishers, 1979.  Enllaç

Eseverri, C. Diccionario etimológico de helenismos españoles. Burgos: Ediciones Aldecoa, 1979.  Enllaç

Estébanez García. F. Étimos griegos. Monemas básicos de léxico científico. Barcelona: Octaedro, Nau llibres, 1998.  Enllaç

Gómez Espelosín, F. J. Introducción a la Grecia antigua. Madrid: Alianza Editorial, Clásicos de Grecia y Roma, 2004.  Enllaç

Jufresa, M. "Grècia, la història". Gran Enciclopèdia Catalana XII, pp. 225-227. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1975.  Enllaç

Luschnig, C. A. E. and Lusching, L. J.. Etyma: An Introduction to Vocabulary-Building from Latin & Greek. Lanham; New York; London: University Press of America, 1982.  Enllaç

Mateos, A. Etimologías grecolatinas del español. México: Editorial Esfinge, 2006.  Enllaç

Mateos, A. Etimologías griegas del español. México: Editorial Esfinge, 2002.  Enllaç

Meyer, Thomas & Steinthal, Hermann. Vocabulario fundamental y constructivo del griego. México: Universidad Autónoma de México, 1993.
  Enllaç

Pabón S. de Urbina, J. M. Diccionari Manual Grec Clàssic-Català. Barcelona: Vox  Enllaç

Pabón S. de Urbina, J. M. Diccionario Manual Griego Clásico- Español. Barcelona: Vox  Enllaç

Quintana, J. Mª. Raíces griegas del léxico castellano, científico y médico. Madrid: Dykinson, 2006.  Enllaç

Smyth, H. W. Greek Grammar. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1984.
  Enllaç

Robinson, Thomas A. Mastering Greek Vocabulary (New Testament). Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 1991.  Enllaç

Vial. C. Léxico de la antigüedad griega. Madrid, 1983.  Enllaç