Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Llengua Catalana I

Codi de l'assignatura: 360782

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Maria De Les Neus Nogue Serrano

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Aquesta assignatura no és un curs introductori a la llengua catalana. Es pressuposa que l’alumnat, en iniciar el curs, té un nivell de llengua catalana comparable al que correspon al Certificat de nivell de suficiència de català (C1). Aquests estudiants poden matricular-se en qualsevol grup de l’assignatura excepte en el grup destinat als estudiants de fora del domini lingüístic català.

Per a l’alumnat estranger i el procedent de comunitats autònomes en què el català no és llengua oficial ni és objecte d’ensenyament obligatori en la formació preuniversitària, hi ha previst cada any un grup específic. Atès que el curs no és una introducció a la llengua catalana, és molt recomanable que l’alumnat que s’hi inscrigui hagi cursat com a mínim un any sencer de llengua catalana als Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona o en qualsevol altra institució.

Als estudiants amb dèficits de redacció i/o de llengua normativa se’ls recomana que es matriculin a un curs dels Serveis Lingüístics (www.ub.edu/sl/ca/fl/formling.html) dissenyat específicament per a ells.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

D) Capacitat d'anàlisi i de síntesi.

   -

Habilitat per a la construcció d'arguments retòricament ben elaborats, convincents i fonamentats sobre la raó i el rigor, i que, alhora, permeti de madurar una actitud reflexiva davant del propi pensament i davant dels diferents punts de vista, perquè es predisposi a la receptivitat d'idees noves.

   -

Capacitat de gestió de la informació a partir de fonts diverses i utilització efectiva de biblioteques i d'altres centres de documentació.

   -

Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.

   -

C) Hàbit en la formulació del pensament abstracte i la pràctica de la percepció intuïtiva.

   -

Ús de recursos bibliogràfics i de les TIC com a eines de comunicació i aprenentatge.

   -

Coneixement de la norma de la llengua espanyola o catalana que permeti a l'alumnat la creació de textos escrits i de discursos orals, tenint en compte la diversitat lingüística i els diferents registres i gèneres.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Consolidar els coneixements del català normatiu.
— Entendre els principis gramaticals sobre els quals es basa la normativa catalana.
— Consolidar la competència en l’elaboració de textos escrits d’un grau de formalitat mitjà o alt.
— Conèixer les obres de referència bàsiques relatives al català normatiu i a la producció de textos escrits de caràcter semiformal i/o formal.

 

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir la competència i l’autonomia necessàries per elaborar textos d’un grau de formalitat mitjà o alt.
— Saber utilitzar les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) en la producció i revisió de textos.
 

 

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar consciència crítica respecte de la qualitat de la llengua.
— Desenvolupar consciència sobre la importància de saber-se comunicar, i de fer-ho correctament, per escrit.
— Aprendre de manera autònoma i valorar l’enriquiment que suposa l’intercanvi i l’aprenentatge grupal.
— Organitzar i planificar l’aprenentatge mitjançant objectius i estratègies.
 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Text

1.1. Textos expositius i textos argumentatius

1.2. Adequació

1.3. Coherència

1.4. Cohesió

2. Normativa

2.1. Preposicions

2.2. Pronoms febles

2.3. Pronoms relatius

2.4. Els verbs ser, estar i haver-hi

2.5. El gerundi

2.6. Lèxic

3. Altres continguts relatius al text i a la normativa

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Activitat presencial (a l’aula): combinació de classes magistrals i d’activitats de caràcter pràctic.

— Activitat no presencial (fora de l’aula): elaboració d’exercicis de redacció i resolució d’exercicis de gramàtica.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Activitats obligatòries amb qualificació*

— Activitat 1: elaboració d’un text expositiu (a l’aula) i de versions posteriors (fora de l’aula) en funció de les observacions del professor. Aquesta activitat es duu a terme al mes de desembre i val el 40 % de la nota final de l’assignatura.**

— Activitat 2: elaboració d’un text argumentatiu (a l’aula). Aquesta activitat es duu a terme el dia oficial de l’examen fixat per la Facultat i val el 40 % de la nota final de l’assignatura.

— Activitat 3: elaboració d’un exercici específic. Aquest exercici val el 20 % de la nota final de l’assignatura.


Activitats opcionals sense qualificació

— Activitat 4: elaboració d’un text expositiu i de versions posteriors en funció de les observacions del professor. Aquesta activitat es duu a terme al mes d’octubre.

— Activitat 5: elaboració d’un text argumentatiu i de versions posteriors en funció de les observacions del professor. Aquesta activitat es duu a terme al mes de novembre.


* Per superar l’assignatura cal aprovar les activitats 1 i 2, i per aprovar aquestes dues activitats cal que cada text obtingui com a mínim un 5 (sobre 10) i que tant els aspectes textuals com de llengua normativa de cada text obtinguin un mínim de 2 (sobre 5). Per poder-se avaluar, cal lliurar les activitats 1, 2 i 3; en cas contrari, s’obté un «no presentat».

** Els alumnes que no aprovin l’activitat 1 tenen la possibilitat de recuperar-la el dia oficial de l’examen.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen en què es redacten un text expositiu i un text argumentatiu. Per superar l’assignatura cal aprovar tots dos textos. Cada text val el 50 % de la nota, i s’hi apliquen els mateixos criteris que en els textos amb qualificació de l’avaluació continuada.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.