Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Matemàtiques

Codi de l'assignatura: 361591

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Marta Cubedo Cullere

Departament: Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

56

 

-  Teoria

Presencial

 

36

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

44

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Conèixer les eines matemàtiques bàsiques aplicades a la modelització de situacions experimentals en biotecnologia.

   -

Obtenir informació, dissenyar experiments i interpretar resultats experimentals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer, a una escala elemental, l’elaboració i l’ús de models bàsics amb aplicació al camp de la biotecnologia.

 

 

Referits a habilitats, destreses

• Tenir l’habilitat d’analitzar problemes quantitativament a partir d’eines matemàtiques.

 


• Desenvolupar la capacitat de raonament deductiu.

 


• Redactar documents amb fórmules i gràfics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a l’anàlisi en una variable i diverses

1.1. Introducció als nombres reals ℝ, complexos ℂ i ℝn

1.2. Representació de sistemes experimentals a través de models matemàtics

1.3. Concepte de variable i funció

1.4. Límits i continuïtat

2. Derivació en una variable i diverses

2.1. Concepte i interpretació de la derivada en una variable

2.2. Concepte i interpretació de les derivades parcials i la diferencial

2.3. Propietats i aplicacions

2.4. Càlcul d’extrems i representació de funcions

2.5. Aproximació polinòmica de funcions

3. Integració en una variable i diverses

3.1. Primitives i integral definida. Teorema fonamental del càlcul. Aplicacions i propietats de la integral

3.2. Integrals múltiples. Coordenades polars. Aplicacions al càlcul d’àrees i volums

4. Successions i sèries

4.1. Conceptes de successió i sèrie

4.2. Suma d’una sèrie

4.3. Equacions en diferències

5. Equacions diferencials

5.1. Definició i resolució d’equacions diferencials

5.2. Plantejament i resolució de problemes aplicats

5.3. Introducció als sistemes d’equacions diferencials

6. Nocions d’àlgebra matricial

6.1. Definició, tipus i operacions amb matrius

6.2. Sistemes d’equacions lineals

6.3. Vectors i valors propis. Aplicacions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


L’ensenyament presencial és preeminent en aquesta matèria, que se centra en classes teòriques i en classes de problemes. Es programa de la manera següent:

• Teoria: 12 setmanes amb 2 sessions d’1,5 h setmanals (36 h).
• Resolució d’exercicis: 10 setmanes amb 1 sessió de 2 h per setmana (20 h).
• La resolució d’alguns treballs pràctics i l’elaboració dels informes corresponents són activitats tutelades pel professorat (44 h).
• Estudi autònom de l’alumnat (50 h).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

És l’avaluació per defecte. Persegueix potenciar un treball continuat i així facilitar el seguiment de l’assignatura i la interacció entre alumnat i professorat.

L’avaluació continuada de l’assignatura es duu a terme de la manera següent:
• Una prova de tipus test a meitat del curs, no eliminatòria, que compta un 30 % de la qualificació final.
• Unes activitats en línia al llarg del curs que es poden fer des de casa, que compten un 10 % de la qualificació final.
• Una prova de síntesi, en la data marcada pel Consell d’Estudis, que compta un 60 % de la qualificació final.

La data de la prova d’avaluació continuada s’anuncia al Campus Virtual dins de l’espai corresponent a l’assignatura.

 

Avaluació única

Qui vulgui renunciar a l’avaluació continuada i acollir-se a l’avaluació única ho ha de fer constar per escrit, amb una còpia per a l’estudiant i una altra per al professor o professora. La data màxima per acollir-s’hi és la marcada pel Consell d’Estudis i sempre abans de fer la primera prova. La qualificació final de l’assignatura s’obté amb el 100 % de la qualificació obtinguda a la prova de síntesi.

 

Reavaluació

La prova de reavaluació, que es fa la data marcada pel Consell d’Estudis, és la mateixa tant per a qui hagi fet l’avaluació continuada com per a qui s’hagi acollit a l’avaluació única. S’hi poden presentar tant els alumnes suspesos com els no presentats. Es fa una prova global de tota l’assignatura i la qualificació final s’obté amb el 100 % de la qualificació obtinguda a la prova de reavaluació. 

 

 

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DELS APRENENTATGES - REAVALUACIÓ

  • La Prova de Síntesi de la reavaluació es realitzarà de forma no presencial. S’utilitzaran les eines pròpies del Campus Virtual preservant, en la mesura que sigui possible, l’estil d’examen de la Prova de Síntesi del període d’avaluació ordinari.