Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Química

Codi de l'assignatura: 361593

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Juan Carlos Domingo Pedrol

Departament: Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

55

(Les classes magistrals es fan amb tot el grup, que es divideix en dos subgrups per a les classes de problemes i en quatre subgrups per a les sessions de tutoració. El treball amb grups més reduïts fomenta la participació, facilita el diàleg professor-alumne i millora el procés de consolidació dels coneixements adquirits.)

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

(El temari de Química es desenvolupa mitjançant classes magistrals.)

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

5

 

(Les sessions de tutoració es programen durant la segona meitat del semestre. La finalitat és fer un tractament integrador dels diferents conceptes del programa.)

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

20

 

(Es fan al llarg del semestre, coordinades amb el desenvolupament del temari.)

Treball tutelat/dirigit

25

(Les activitats tutelades no presencials constitueixen un dels conceptes qualificables del sistema d’avaluació continuada. A més, es preveu poder oferir una atenció personalitzada als alumnes. Es fixa una hora setmanal per resoldre dubtes relacionats amb el desenvolupament del temari o qualsevol incidència o necessitat que puguin tenir.)

Aprenentatge autònom

70

(Són hores de treball i dedicació personal per assolir tots els coneixements de la matèria objecte d’estudi.)

 

 

Recomanacions

 

Es requereix un estudi i pràctica constants per assolir els continguts i les competències que se’n deriven. No es tracta de memoritzar propietats, equacions o fórmules, sinó de fer un exercici continu de comprensió per saber aplicar els coneixements teòrics a la pràctica i resolució de problemes.


Altres recomanacions

És recomanable l’avaluació continuada, ja que organitza i facilita l’estudi, i és un ajut per superar l’assignatura.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Comprendre el concepte de vida i els seus principis fisicoquímics.

   -

Capacitat de combinar disciplines com ara la genètica, la microbiologia, la biologia molecular, la fisiologia i la biologia cel·lular amb disciplines de tipus pràctic, com per exemple l'enginyeria química, les tecnologies de la informació o la robòtica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

El contingut del programa de Química reuneix un conjunt de conceptes bàsics i essencials per al desenvolupament posterior d’una bona part de les assignatures que constitueixen el grau de Biologia. Alguns, potser, ja s’han introduït en els programes de batxillerat, encara que l’experiència demostra que la revisió és necessària. La resta és matèria nova que es tracta d’una manera gradual i raonada amb l’ajut de classes de problemes i exercicis pràctics d’aplicació perquè s’assumeixi la utilitat notable que té la química i es comprengui fins a quin punt determina o afecta el món que ens envolta. També s’aprèn a pensar i raonar d’una manera científica, és a dir, s’assoleix una determinada actitud vers aquesta ciència i, per extensió, vers altres ciències.

Els objectius resumits són, doncs:

• Conèixer els principis químics de la vida, com també els mecanismes implicats en el seu origen.

• Comprendre els conceptes bàsics de la química de la vida: l’estructura atòmica, l’enllaç químic, les reaccions químiques, l’estructura dels compostos orgànics i la seva reactivitat, la termodinàmica i la cinètica.

 

Referits a habilitats, destreses

L’èxit d’un curs de Química rau en la pràctica. És imprescindible practicar mitjançant la resolució de problemes molt abans d’un examen. L’èxit en qualsevol aspecte de la vida només s’aconsegueix després de practicar repetidament les activitats que el constitueixen. Aquest és l’objectiu global i la finalitat primordial d’aquest curs: l’aprenentatge de la química en la vessant pràctica i aplicada.

• Comprendre els conceptes teòrics i la capacitat d’aplicació dels coneixements a la pràctica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Fonaments

*  Elements i àtoms. Compostos. Tipus de compostos químics i la seva formulació. Nomenclatura i formulació dels compostos inorgànics. Mols i masses molars. Fórmules empíriques i fórmules moleculars. Reaccions i equacions químiques. Tipus de reaccions químiques i estequiometria. Reactiu limitant i rendiment de les reaccions. Reaccions en dissolució aquosa. Mescles i dissolucions. Tipus de dissolucions. Expressió de la concentració de les dissolucions

2. Estructura atòmica i enllaç químic

*  Constituents dels àtoms. El nucli atòmic i els isòtops. Estabilitat nuclear: radioactivitat. Orbitals atòmics i configuració electrònica. Tipus d’enllaç químic. Enllaç covalent. Fórmules de Lewis. Polaritat de l’enllaç. Geometria molecular: mètode de l’enllaç de valència i teoria d’hibridació d’orbitals. Forces intermoleculars: forces de Van der Waals, ponts d’hidrogen i interaccions hidrofòbiques

3. Termodinàmica química

*  Sistemes termodinàmics. Treball, calor i energia. Primera llei de la termodinàmica: energia interna. Processos a pressió constant: entalpia. L’energia en les reaccions químiques. Calor de reacció: llei de Hess. Processos espontanis. Segona llei de la termodinàmica: entropia. Entropia i probabilitat. Entropies absolutes i tercera llei de la termodinàmica. Balanç entròpic d’una reacció. Energia de Gibbs: espontaneïtat i energia lliure

4. Cinètica i catàlisi

*  Velocitat de reacció. Lleis de velocitat. Ordre de reacció. Variació de la constant de velocitat amb la temperatura. Equació d’Arrhenius. Energia d’activació. Teoria de les col·lisions. Teoria de l’estat de transició. Mecanismes de reacció. Pas determinant de la velocitat de reacció. Catàlisi. Catalitzadors biològics: enzims

5. Equilibri químic

*  El concepte d’equilibri: constants d’equilibri. Expressió de les constants d’equilibri: equilibris homogenis i equilibris heterogenis. Consideracions respecte a la constant d’equilibri i a la seva expressió matemàtica. Quocient de reacció. Factors que afecten l’equilibri químic: principi de Le Châtelier. Relació entre la constant d’equilibri i ΔG0 de reacció

6. Equilibris àcid-base

*  Naturalesa dels àcids i de les bases. Concepte d’Arrhenius. Concepte de Brönsted-Lowry. Concepte d’àcid-base de Lewis: caràcter àcid o bàsic i estructura electrònica. Àcids i bases en dissolució aquosa. Força d’un àcid o d’una base. Autoionització de l’aigua. Concepte de pH. Àcids i bases polipròtics. Hidròlisi de les sals. Dissolucions amortidores. Valoracions àcid-base. Indicadors. Equilibri amfòter. Equilibri àcid-base a la sang

7. Reaccions d’oxidació-reducció

*  Reaccions d’oxidació-reducció: oxidants i reductors. Igualació de reaccions redox. Piles galvàniques. Potencials estàndards d’elèctrode: la sèrie electroquímica. Forces relatives dels oxidants i reductors. Equació de Nernst. Criteri de canvi espontani. La transferència electrònica en els sistemes biològics

8. Química de les biomolècules. Reactivitat i isomeria

*  Hidrats de carboni: concepte i classificació. Monosacàrids: nomenclatura, isomeria, estructura cíclica i reactivitat. Enllaços químics que intervenen en l’estructura dels polisacàrids. Lípids. Concepte, classificació i isomeria. Enllaços químics que participen en la unió dels components estructurals dels lípids simples i complexos. Solubilitat en dissolució aquosa. Aminoàcids, pèptids i proteïnes: estructura, isomeria i propietats químiques de l’enllaç peptídic. Propietats àcid-base d’aminoàcids i pèptids: punt isoelèctric. Forces intermoleculars que estabilitzen l’estructura de les proteïnes i àcids nucleics. Composició química i estructura dels nucleòsids, nucleòtids i àcids nucleics. Forces químiques que estabilitzen el DNA. Agregats supramoleculars. Desnaturalització

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 

 Activitats presencials:

• Classes magistrals: 2 h setmanals (tot el grup).

• Problemes: 2 h setmanals (el grup de teoria es divideix en dos subgrups).

• Tutoració per grups: cinc classes programades al llarg del semestre (el grup de teoria es divideix en quatre subgrups).

 

Activitats tutorades:

• Aprenentatge basat en problemes.

• Resolució de problemes.

• Exercicis pràctics.

• Atenció personalitzada.

 

Activitats autònomes:

• Resolució de problemes.

• Estudi.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El tipus d’avaluació és individual, els criteris que s’apliquen depenen de l’opció que es triï a començament del curs (continuada o única) i es basa en els conceptes que s’indiquen a continuació, per a cadascuna de les dues opcions.

L’avaluació continuada està basada en la combinació de dos procediments: avaluació al llarg del procés d’aprenentatge i avaluació de les competències del conjunt de l’assignatura.

Les dues avaluen els coneixements assolits durant les sessions de teoria, les classes de problemes i les de tutoria, el grau d’aprofitament de les sessions presencials i l’interès i participació en les diferents activitats programades. La contribució de cadascuna de les proves a la nota global és la següent:

• Avaluació al llarg del procés d’aprenentatge: dues proves (15 % de la qualificació final cadascuna).

• Activitats tutelades: participació a les classes presencials i treball a les sessions de problemes i tutories (10 % de la qualificació final).

• Avaluació global de l’assignatura: prova de síntesi (60 % de la qualificació final).

La prova de síntesi avalua les competències del conjunt de l’assignatura. Així, són objecte d’avaluació els continguts corresponents a la docència teòrica i de pràctica de problemes. Contingut de la prova: preguntes obertes d’extensió limitada per explicar, justificar o relacionar conceptes; resolució d’exercicis teoricopràctics; resolució de problemes; qüestionari de preguntes de tipus test. El percentatge de cada pregunta s’indica en la mateixa prova.

La qualificació final de l’assignatura es calcula tenint en compte totes les proves fetes i els percentatges indicats anteriorment.

Per superar l’assignatura cal treure un 50 % de la puntuació global (5 sobre 10). S’ha d’assolir una nota mínima de 4 a la prova d’avaluació global (prova de síntesi) per poder fer la mitjana amb les qualificacions dels conceptes de l’avaluació continuada i aprovar l’assignatura.

 

Avaluació única

Qui manifesti no poder complir els requisits de l’avaluació continuada ha de demanar avaluació única durant les tres primeres setmanes del curs, mitjançant una aplicació que es penja al Campus Virtual. També es pot omplir el full de sol·licitud (per duplicat) que ha d’estar signat per l’alumne i pel professor. Un exemplar és per a l’alumne i l’altre per al docent.

És important tenir en compte que el sistema d’avaluació assignat per defecte és la continuada i així es fa si l’alumne no demana avaluació única.

Per als alumnes d’avaluació única es fa una única prova escrita (examen final) d’estructura idèntica a la de la prova de síntesi de l’avaluació continuada.

• L’examen final representa el 100 % de la qualificació total.

• La prova versa sobre tots els coneixements impartits al llarg del curs.

 

Reavaluació

La prova de reavaluació s’ajusta a la normativa establerta per la Comissió Acadèmica de la Facultat de Biologia. Qualsevol modificació de les directrius que regeixen aquesta prova actualment i que pugui afectar les condicions o forma de fer-la, es comunica a través del Campus Virtual.

La prova de reavaluació és una prova global de tota l’assignatura, de manera que si l’alumne la supera, supera també l’assignatura i, per tant, no es tenen en compte els resultats de les proves de l’avaluació continuada. L’estructura és similar a la de la prova d’avaluació global de la primera convocatòria.

 

Calendari d’exàmens

• Proves d’avaluació continuada: 28/10/2019 i 09/12/2019

• Prova de síntesi: 24/01/2020

• Prova de reavaluació: 03/07/2020

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ATKINS, P. Principios de Química : los caminos del descubrimiento. 5a ed. Buenos Aires : Médica Panamericana, 2012  Enllaç

  Un llibre general de química bastant útil per al seguiment de l’assignatura. Conté problemes i exercicis resolts.

[També, 7th ed., 2016, en anglès]  Enllaç

BELL, J. [et al.]. Química : un proyecto de la American Chemical Society. Barcelona : Reverté, 2005   Enllaç

  Conté exercicis resolts i bastants exemples d’aplicació de la teoria a la pràctica.

REBOIRAS, M.D. Química : la ciencia básica. Madrid : International Thomson, 2006   Enllaç

  Llibre de problemes interessant per a l’aprenentatge basat en problemes de l’assignatura.

PETRUCCI, R.H. [et al.]. Química general : principios y aplicaciones modernas. 11a ed. Madrid : Pearson Prentice Hall, [2017]  Enllaç


[També, 11th ed., 2017, en anglès]  Enllaç

SALES, J.; VILARRASA, J. Introducció a la nomenclatura química : inorgànica i orgànica. 5a ed. act. Barcelona [etc.] : Reverté, 2003  Enllaç

  Útil per revisar la formulació i nomenclatura de química inorgànica.

ROSENBERG, J.; EPSTEIN, L.; KRIEGER, P. Química : décima edición. 3a ed. Madrid [etc.] : McGraw-Hill, 2014.  Enllaç

  Problemes amb solucions.

PARAIRA, M.; PAREJO, C. Introducción a la formulación y nomenclatura química : inorgánica-orgánica : normas I.U.P.A.C. Barcelona : Vicens-Vives, 1977  Enllaç

BERMEJO, F. [et al.]. 1000 problemas resueltos de química general y sus fundamentos teóricos. Madrid : Paraninfo, 1996  Enllaç

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

Us informem que la reavaluació serà duta a terme de forma NO PRESENCIAL ON LINE. Ja us avancem que l’examen tindrà una part tipus test, i una part de desenvolupament de problemes. En aquests moments estem treballant en el format exacte que tindrà aquest examen i us informarem dels detalls en les pròximes setmanes un cop tot estigui organitzat.