Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biologia I

Codi de l'assignatura: 361594

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Josefa Martinez Martinez

Departament: Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

61

 

-  Teoria

Presencial

 

42

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

1

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

12

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

5

 

-  Seminari

Presencial

 

1

Treball tutelat/dirigit

44

Aprenentatge autònom

45

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Comprendre el concepte de vida i els seus principis fisicoquímics.

   -

Conèixer els tipus i nivells d'organització dels éssers vius.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Analitzar què és i què representa la vida des de les formes més senzilles fins a les organitzacions més complexes dins d’un marc evolutiu i funcional (classes de teoria i treball autònom).

• Interpretar els organismes en el medi natural (sortida de camp).

• Analitzar i resoldre un problema complex relacionat amb la biologia (treball tutorat).

 

 

Blocs temàtics

 

1. Primera part. Les grans fites de la vida

*  
«En biologia res no té sentit si no s’analitza a la llum de l’evolució.» (Theodosius Dobzhansky, 1973)

L’assignatura Biologia I pretén oferir els conceptes bàsics de la biologia incardinats en una visió de caràcter evolutiu que permeti integrar els coneixements (molts ja adquirits al batxillerat) dintre d’un context interpretatiu. Aquesta assignatura, juntament amb la de Biologia II, ofereix continguts de tipus anivellador i la possibilitat d’aprendre a pensar i treballar com pensa i treballa un biòleg dins d’un marc d’interpretació paradigmàtic.

1.1. Què és la vida?

L’estudi de la biologia. La química de la vida. Estructura de les membranes biològiques. Flux d’energia. Transferència d’informació. L’evolució: els organismes han canviat al llarg de milions d’anys. Unicitat i diversitat de la vida

1.2. Aparició de la vida

El planeta Terra a l’inici de l’aparició de la vida. Teories sobre l’origen de la vida. El món de l’RNA, el món de l’RNA-proteïna i el món del DNA. El codi genètic és universal. L’últim avantpassat comú universal (LUCA, last universal common ancestor)

1.3. L’origen dels primers organismes

Els primers organismes vius són procariotes. Bacteris (Bacteria) i arqueus (Archaea). Fissió binària. Transferència horitzontal de gens. Els organismes eucariotes (Eukarya) apareixen posteriorment als procariotes. L’endosimbiosi com a font de novetat evolutiva. Origen de la cèl·lula eucariota. Paper del citoesquelet en la mitosi i la meiosi. Origen dels virus

1.4. Funció de les membranes biològiques i bases energètiques del metabolisme

Funció de les membranes biològiques. Transports de molècules a través de les membranes. Energia i metabolisme. L’ATP, la moneda energètica de la cèl·lula. Importància biològica dels enzims. Transferència d’energia en reaccions redox

1.5. La fotosíntesi canvia el medi de la Terra

Els organismes han evolucionat incrementant les vies d’obtenció d’energia. Utilització de la llum i fixació de CO2. La fotosíntesi incorpora gran quantitat d’oxigen a l’atmosfera. Paper de l’oxigen en el desenvolupament de la complexitat metabòlica. Paper de la capa d’ozó

1.6. El sexe promou adaptacions

La reproducció és una de les característiques de la vida. Reproducció asexual i sexual: tipus, avantatges i inconvenients. Significat de mitosi i meiosi. El sexe permet una adaptació ràpida als canvis de l’ambient. Origen i evolució del sexe. Cicles biològics. Coevolució, proporció de sexes, dimorfisme i selecció sexual

1.7. Des dels primers eucariotes fins als organismes multicel·lulars

Els primers eucariotes. La diversitat dels protists: diferents models d’organització. Origen i evolució de la multicel·lularitat. L’especialització comporta un augment de complexitat. Adherència cel·lular. Desenvolupament embrionari en organismes pluricel·lulars complexos: animals i plantes. Formació de teixits, òrgans i sistemes. Manteniment dels teixits adults

1.8. Els organismes interaccionen amb el medi 

El sistema de nutrició en fongs, plantes i animals. La colonització del medi terrestre condiciona l’arquitectura corporal. Els organismes controlen el seu medi intern: l’homeòstasi

1.9. L’especiació produeix la diversitat de la vida

El concepte d’espècie al llarg de la història. Models d’especiació. Mecanismes d’aïllament reproductor. La diversitat de la vida al llarg de la història de la Terra. Les grans crisis de la biodiversitat. Les espècies interaccionen entre elles i s’estructuren formant comunitats

1.10. Els biòlegs estudien la vida, la seva biodiversitat i l’organitzen jeràrquicament

La taxonomia i la sistemàtica. La classificació com a índex de recuperació del coneixement. Sistemes de classificació: fenètic, evolutiu i filogenètic. La nomenclatura com a llenguatge universal. Catalogació i conservació de la biodiversitat

2. Segona part. Pràctica

*  Sortida de camp integrada, interpretació del medi i dels éssers vius que comparteixen un ecosistema determinat.

3. Tercera part. Treball tutorat (aprenentatge basat en problemes o ABP)

*  Analitzar i resoldre un problema complex relacionat amb la biologia. En aquesta part s’ha de treballar tant en grup com individualment. La feina a fer és:

• Llegir 2-3 articles científics relacionats amb el tema i cercar més informació per resoldre el problema.

• Treballar el material obtingut des de diferents punts de vista integrats dins del context plantejat pel problema, és a dir, analitzar la informació, discutir, argumentar i treure’n conclusions.

• Preparar una presentació oral i exposar-la davant del professorat i dels estudiants.

• Redactar un comentari final, tot destacant-ne les conclusions principals. Aquest comentari no és només un resum del treball, sinó sobretot una anàlisi i una discussió personals de la feina feta. Per això s’ha de lliurar de forma individual el dia de la presentació oral.

• Preparar la defensa del treball, ja que s’han de contestar preguntes sobre el tema treballat el dia de la presentació oral.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitat presencial

• Classes de teoria durant les 14 primeres setmanes, 3 h/setmana (dl., dc. i dv.). Grup sencer.

• Treball tutorat durant tres setmanes. El grup sencer se subdivideix en 6 subgrups d’uns 20 alumnes cada un. Cada subgrup té 6 h de treball presencial tutorat durant aquestes setmanes. Presentacions orals del treball tutorat durant l’última setmana (6 h/alumne) i 1 h de classe teoricopràctica per a la recerca d’informació bibliogràfica.

• Sortida de camp (un matí, 5 h/alumne) i 1 h de seminari per treballar les dades obtingudes en la sortida de camp.

• Prova de síntesi: 3 h/alumne.

 

Activitats dirigides

Durant les últimes quatre setmanes es fa el treball tutorat que consisteix a:

• Analitzar i resoldre en grup un problema complex relacionat amb la biologia.

• Preparar una presentació oral del problema en grup.

• Preparar una defensa de la feina feta (feina en grup i/o individual).

• Preparar un comentari general sobre la feina feta durant aquest període (feina individual).

• Fer la presentació oral i la defensa del treball.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’avaluen tant els conceptes bàsics com els aspectes més integratius i globals del programa de teoria. Aquesta part correspon a 7 punts dels 10 de l’assignatura. El professorat encarregat d’avaluar aquesta part és el de teoria. Per aconseguir-los s’ha de fer:

— Un test i/o preguntes curtes sobre coneixements bàsics. Aquesta prova val 2 punts. Es fa en hores de classe.

— Una prova de síntesi on, a part dels coneixements bàsics, cal resoldre qüestions més integratives de tota l’assignatura. Hi ha un test i/o preguntes curtes per a la part de coneixements generals i preguntes integratives per respondre en mitja pàgina. Aquesta prova val 5 punts. Es requereix aprovar la prova de síntesi per aprovar l’assignatura.
 

• S’avalua el treball d’analitzar i resoldre un problema complex relacionat amb la biologia (treball tutorat i pràctiques orals comunicatives). Aquesta part val 2,5 punts. Per aconseguir-los es té en compte la feina global de l’equip de treball (subgrup de classe) i la feina de cadascun dels membres dels equips. S’avalua:

— El treball durant les setmanes de tutoria: el tutor avalua tant la feina individual dels membres del subgrup (participació en les discussions de tutoria, aportació de material, etc.) com la feina global que l’equip hagi portat a terme.

— La presentació oral davant del grup classe amb el PowerPoint dissenyat a partir de la resolució del problema i la defensa del tema presentat.

— Un comentari individual en què es valori el treball fet amb el subgrup i se’n treguin les conclusions principals. Aquest comentari l’avalua el professor tutor del subgrup corresponent i s’ha d’entregar el dia de la presentació oral.

Aquesta activitat és obligatòria i necessària per poder fer la prova de síntesi.
 

• S’avalua la sortida de camp. Aquesta part val 0,5 punts. Per aconseguir-los es té en compte:

— L’assistència a la sortida, que és obligatòria i necessària per poder fer la prova de síntesi.

— També s’ha de fer un exercici que consisteix en una anàlisi i valoració de la sortida (0,5 punts). Aquesta part l’avalua el professorat encarregat d’organitzar-la.

 

Avaluació única

Una prova de síntesi en què es valoren els coneixements bàsics. També cal resoldre qüestions més integratives de tota l’assignatura. Hi ha un test i/o preguntes curtes per a la part de coneixements generals i preguntes integratives per respondre en mitja pàgina. Es requereix aprovar la prova de síntesi per aprovar l’assignatura. El dia assignat per fer la prova de síntesi és el mateix que el de l’avaluació continuada. Les activitats dutes a terme en la part tutorada i la sortida de camp s’avaluen de la mateixa manera que els estudiants que fan l’avaluació continuada.

 

Reavaluació

Per a la reavaluació se segueixen les normes establertes a la Comissió Acadèmica de la Facultat de Biologia. És requisit indispensable per poder fer la reavaluació haver fet la sortida de camp i el treball tutorat. La reavaluació consisteix en una prova de síntesi on, a part dels coneixements bàsics, cal resoldre qüestions més integratives de tota l’assignatura. Hi ha un test i/o preguntes curtes per a la part de coneixements generals i preguntes integratives per respondre en mitja pàgina. Aquesta prova val 7 punts. Es requereix aprovar la prova de síntesi per aprovar l’assignatura.

 

 

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

Reavaluació
Avaluació a distància

Prova de desenvolupament de preguntes per escrit (utilitzant el recurs “Tasca” del CV) (70%) + Nota ABP (25%) + Nota Sortida de Camp (5%)