Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fisiologia Animal

Codi de l'assignatura: 361611

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Jose Julio Chillaron Chaves

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

58

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

24

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

42

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Dur a terme bioassajos i proves funcionals i determinar paràmetres vitals.

   -

Dominar la recerca i la interpretació de les bases de dades biològiques i químiques i la comparació de dades dels sistemes biològics integrats (disciplines 'òmiques'), i dominar nocions de bioinformàtica.

   -

Conèixer els tipus i nivells d'organització dels éssers vius.

   -

Descriure l'estructura i el funcionament dels éssers vius a nivell molecular, cel·lular i tissular, i la regulació i integració de les funcions en els organismes.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Entendre els principis fisiològics bàsics i la seva regulació, adaptació i control.
• Distingir les bases cel·lulars de la fisiologia animal.

 

Referits a habilitats, destreses

• Utilitzar eines pràctiques per dissenyar experiments, bioassaigs i proves funcionals.
• Manipular adequadament mostres biològiques.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

*  Objectius:
• Entendre com els organismes són capaços de mantenir l’organització estructural (ordre de formes) i funcionalitat interna (ordre de processos) en interacció constant amb el seu medi extern.
• Entendre el significat de la fisiologia i la interacció amb altres ciències.

Tema 1. La fisiologia animal. Medi intern. Control fisiològic. Homeòstasi

2. Control nerviós: excitabilitat elèctrica cel·lular i la seva transmissió

*  Objectius:
• Entendre com les neurones són capaces de generar i transmetre senyals elèctrics com a manifestació dels processos vitals. Quines propietats tenen aquests senyals elèctrics. Com es generen les diferències de potencial elèctric que es detecten quant a membrana. Com es propaguen.
• Entendre com es porta a terme la intercomunicació neuronal.

Tema 2. Els teixits excitables. El potencial de membrana. Potencials de repòs. Potencial electrotònic i local. El potencial d’acció

Tema 3. La transmissió sinàptica. Sinapsi elèctrica i química

3. Control nerviós: organització funcional

*  Objectius:
• Establir les funcions bàsiques del sistema nerviós.
• Conèixer com el sistema nerviós integra les entrades sensorials i coordina els sistemes efectors.

Tema 4. Organització funcional dels sistemes nerviosos

4. Control nerviós: receptors i integració sensorial

*  Objectius:
• Entendre els mecanismes generals a través dels quals es produeixen els fenòmens de captació d’estímuls i la seva transducció i codificació.
• Entendre les relacions entrada/sortida del senyal quant al receptor.
• Descriure els mecanismes i les estratègies adaptatives que permeten incrementar la sensibilitat dels òrgans sensorials.

Tema 5. Receptors sensorials

5. Control nerviós: funció motora

*  Objectius:
• Entendre com es porta a terme la motilitat reflexa i voluntària.
• Entendre com el sistema nerviós controla i regula el medi intern a través del sistema nerviós autònom o vegetatiu. Quines són les connexions amb el sistema endocrí.

Tema 6. Efectors i els seus tipus

Tema 7. Control motor i la funció autònoma

6. Control endocrí

*  Objectius:
• Establir quins elements configuren el sistema endocrí i les seves característiques.
• Aprendre a integrar l’efecte de diferents hormones sobre diferents funcions orgàniques.
• Entendre com el sistema endocrí controla i regula els processos homeostàtics i com intervé, juntament amb el sistema nerviós, en els processos d’integració funcional.

Tema 8. Eixos i reflexos neuroendocrins

Tema 9. Control endocrí de funcions fisiològiques

7. Taxa metabòlica i temperatura corporal

*  Objectius:
• Entendre quins factors modifiquen la taxa metabòlica.
• Entendre quins mecanismes de transferència de calor amb el medi utilitzen els animals per ajustar o regular la temperatura corporal en funció de la de l’ambient en què viuen.
• Entendre com la calor produïda per un animal o intercanviada amb l’ambient pot utilitzar-se amb finalitat termoreguladora.

Tema 10. Taxa metabòlica. Influència de la temperatura i de la mida. Regulació de la temperatura corporal

8. Circulació

*  Objectius:
• Establir quins paràmetres físics intervenen en el moviment de la sang.
• Conèixer i entendre el funcionament dels components del sistema circulatori.
• Entendre el funcionament del cor des d’un punt de vista elèctric i mecànic.
• Establir quins factors intervenen en la regulació del sistema cardiovascular.

Tema 11. Hemodinàmica. Tipus de sistemes circulatoris

Tema 12. Fisiologia cardíaca

Tema 13. La regulació de la circulació. Hemostàsia

9. Respiració

*  Objectius:
• Entendre la necessitat de l’intercanvi o la transferència de gasos, els mecanismes implicats i els factors limitants. Estudi dels tipus de superfícies respiratòries en relació amb el medi.
• Entendre les característiques funcionals de la ventilació i del transport de gasos.
• Entendre com es regula la respiració.

Tema 14. Transferència de gasos. Pressió crítica d’oxigen. Superfícies respiratòries

Tema 15. Fisiologia de la respiració

Tema 16. El transport d’oxigen i d’anhídrid carbònic en els teixits

Tema 17. La regulació de la ventilació

10. Alimentació i digestió

*  Objectius:
• Conèixer les diferents estratègies alimentàries i l’adaptació dels sistemes digestius a cada estratègia.
• Estudiar el conjunt de processos que fa servir un animal per obtenir, digerir, absorbir i assimilar els aliments.
• Estudiar els mecanismes de regulació i control de l’activitat digestiva.

Tema 18. Funció digestiva i control de la digestió

11. Excreció, equilibris hidrosalí i àcid-base

*  Objectius:
• Donar a conèixer els mecanismes generals d’eliminació de productes nitrogenats des d’un punt de vista comparat.
• Aprofundir en l’estudi dels mecanismes de formació d’orina i de regulació de la funció renal en vertebrats.
• Entendre els mecanismes implicats en el balanç hidrosalí i de la regulació de l’equilibri àcid-base mitjançant sistemes esmorteïdors i d’eliminació en les vessants respiratòria i excretora.

Tema 19. L’excreció dels productes nitrogenats

Tema 20. Fisiologia renal

Tema 21. Funcions homeostàtiques del sistema excretor: regulació hidrosalina i àcid-base

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura consisteix en:

• Classes presencials expositives.
• Activitats o treballs dirigits: activitats avaluables presencials i no presencials de resolució, debat i exposició de problemes fisiològics complexos i integradors. En grups petits.
• Pràctiques de laboratori: algunes sessions es poden dedicar a la resolució de problemes i comprensió de conceptes fisiològics clau mitjançant l’ús de programes de simulació per ordinador.
• Proves de síntesi i de seguiment.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris i sistemes

• S’avaluen els coneixements teòrics i pràctics assolits, la capacitat de raonament, integració i relació, sia en avaluació continuada o en una prova de síntesi única.
• Pel que fa a l’avaluació de les pràctiques, es té en compte l’assistència a les classes pràctiques, que és obligatòria per aprovar l’assignatura, tant en l’avaluació continuada com en l’única.
• L’avaluació dels coneixements adquirits a les pràctiques de laboratori es porta a terme al llarg del curs i en les activitats avaluables i els exàmens parcials, on poden haver-hi preguntes relacionades amb el contingut de les pràctiques.
• Les pràctiques són obligatòries per superar l’assignatura.

 

Ponderació

• Treball en equip (seminari): 10 % de la nota.
• Proves de seguiment: 80 % de la nota.
• Pràctiques: 10 % de la nota. 

 

Calendari de proves de seguiment

• Primera part (fins al bloc temàtic 6 o 7).
• Segona part (des del bloc temàtic 7 o 8 fins al final del temari).

Les proves de seguiment se superen si la nota mitjana és superior o igual a 5 (sobre 10), on:

nota mitjana = (primera part + segona part)/2.

Només si se superen les proves de seguiment es poden sumar les notes dels seminaris i de pràctiques.

Les pràctiques s’avaluen el dia de la segona prova de seguiment. Es guarden per al curs següent les notes de pràctiques, sempre que s’hagin dut a terme. L’assistència a pràctiques i la nota de seminari també es conserven. Tot això només és vàlid per a un únic curs posterior al primer en què es cursa l’assignatura.

 

Reavaluació

Consisteix en un examen en el qual s’avalua tot el temari de l’assignatura. Per aprovar, la nota de l’examen ha de ser igual o superior a 5. Aquesta nota constitueix el 80 % de la nota final. La resta (20 %) es calcula a partir de la nota del seminari (10 %) i de la nota de l’examen de pràctiques (10 %).

 

Avaluació única

Es pot optar a l’avaluació única, segons la normativa de la UB. S’ha de sol·licitar mitjançant un document per duplicat, signat per l’alumne i pel professor, que s’ha de presentar en el període marcat d’acord amb la normativa de la Facultat. Els exàmens amb contingut teòric i pràctic es fan els dies fixats pel Consell d’Estudis.

 

 

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

Reorganització. Activitats docents que es preveu fer a partir d’ara*
Totes les activitats es faran de forma no presencial.
Per a les classes teòriques s’empren sessions de PowerPoint amb àudio i passades a format vídeo.
Per al seminari es penjaran diverses tasques al Campus Virtual, que en cap cas comportaran més temps del previst presencialment. Les tasques les fa l’alumne, amb el suport d’un fòrum específic per al seminari on podran fer les preguntes que considerin oportunes, i que respondrà tant el professor com ells mateixos. El seminari es farà individualment. Les pràctiques d’ordinador i part de les pràctiques de laboratori ja s’han dut a terme presencialment. Per a les pràctiques de laboratori que no s’han fet presencialment, els alumnes han de fer tasques que es penjaran al Campus Virtual; en algun cas s’utilitzaran simulacions per ordinador. Com per als seminaris, tindran el suport d’un fòrum específic on podran fer les preguntes que considerin oportunes, i que respondrà tant el professor com ells mateixos.

Reorganització. Avaluació continuada prevista a partir d’ara i pes de cada part a la nota global*
Els únics canvis són els següents:
1. El seminari s’avalua individualment.
2. El dia de la segona prova de seguiment els alumnes, fins ara, només s’avaluaven de la 2a part del temari. Ara, a més de la 2a part, tots els alumnes també podran fer novament una prova de la primera part. La nota de la primera part del temari serà MAX(nota 1a part
(primera prova), nota 1a part (segona prova)).

Reorganització. Avaluació única prevista a partir d’ara*
El dia de la segona prova de seguiment han de fer obligatòriament l’examen de la 1a i de la 2a parts. El seminari i les pràctiques són obligatòries (20 % i 10 %, respectivament).

Quins recursos estàs utilitzant o preveus utilitzar*

BB Collaborate
PowerPoint amb àudio gravat
Vídeo de la classe
Fòrums al CV específics per a seminari, pràctiques i teoria