Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Alemany Preliminar

Codi de l'assignatura: 361871

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Rosa Perez Zancas

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Tenir i entendre els coneixements de l'àrea d'estudi.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir les bases per dominar instrumentalment la llengua alemanya.

 

 

Referits a habilitats, destreses

— Assolir les habilitats descrites per als nivells A1 i A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
 

 

Referits a actituds, valors i normes

— Sensibilitzar-se davant la comunicació intercultural.
 

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’esquema parentètic de l’estructura oracional de l’alemany

2. Fonètica elemental de l’alemany

3. Iniciació a la morfosintaxi del predicat: funció dels verbs auxiliars i dels modals. Els verbs separables

4. Bases de la conjugació verbal alemanya

5. Gènere i nombre del substantiu. Declinació dels articles i dels pronoms personals

6. Categories bàsiques dels pronoms

7. Adjectiu predicatiu i adjectiu atributiu. Formes bàsiques d’atribució

8. Règim verbal i pla oracional. Verbs atributius

9. L’oració composta. Introducció a les formes de connexió

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent inclou, de manera prioritària, formes interactives d’aprenentatge mitjançant tasques i exercicis pràctics, que es combinen amb explicacions teoricolingüístiques.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada. Consisteix en dos exercicis parcials, que compten el cinquanta per cent cadascun. El primer es duu a terme al llarg del quadrimestre; el segon té lloc en la data oficial prevista pel calendari de la Facultat. A banda d’exercicis gramaticals i de vocabulari, cadascuna d’aquestes dues proves preveu també tasques de comprensió lectora, comprensió auditiva i expressió escrita. 

És obligatori presentar-se a tots dos exercicis.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat. L’avaluació única consta d’un examen (100 % de la nota final).


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.