Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a la Llengua Francesa

Codi de l'assignatura: 361897

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Gabriella Gavagnin-capoggiani

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Als estudiants que vulguin continuar l’estudi del francès al grau de Llengües i Literatures Modernes i Lingüística se’ls recomana haver assolit el nivell A2-B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (B1: nivell de llengua estrangera a la selectivitat). No és necessari cap nivell de llengua assolit per a tots els altres estudiants.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la llengua francesa oral i escrita en el nivell de la frase simple (fonaments gramaticals i elements contrastius).

— Assolir els coneixements de llengua francesa necessaris per comprendre textos orals i escrits de dificultat mitjana.

— Conèixer les regles bàsiques de l’ortografia i de la morfosintaxi.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber analitzar les estructures estudiades a classe.
— Reconèixer les diferències entre el sistema fònic del francès i del català o del castellà.
— Ser capaç de resoldre exercicis gramaticals (relació grafia-so, morfologia, sintaxi).
— Ser capaç de comunicar-se per escrit i, en la mesura que sigui possible, oralment en llengua francesa.
— Aprendre a interrelacionar els coneixements lingüístics de diferents llengües.
— Ser capaç d’aplicar les regles bàsiques de l’ortografia i de la morfosintaxi.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Reflexionar sobre qualsevol text des d’un punt de vista lingüístic.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Iniciació a la pronunciació del francès estàndard, relació entre grafies i sons, dificultats fonemàtiques, ritme i entonació

2. Les modalitats de la frase: afirmativa, negativa i interrogativa

3. Al voltant de la categoria verbal: modes no personals (infinitiu i imperatiu) i personals del verb (l’indicatiu: present, imperfecte, passé composé i futur), les perífrasis de present continu, passat recent i futur pròxim

4. Al voltant de les categories nominals: determinants i quantificadors, adjectius i pronoms

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Atès el caràcter eminentment pràctic de l’assignatura, el contingut dels diferents blocs temàtics es treballa en cada sessió de manera transversal i interrelacionada. La metodologia docent és diversa i combina les classes teòriques i les pràctiques. La participació activa de l’alumnat és molt important per al bon desenvolupament de les classes.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació és continuada i consta de les activitats següents:

— exercicis i activitats pràctiques a l’aula relacionats amb les proves escrites,

— dues proves escrites essencialment pràctiques al novembre i al desembre (40 % de l’assignatura per als estudiants del grau d’Estudis Francesos i dels graus de Llengües i Literatures Modernes i Lingüística i 60 % per als estudiants dels altres graus),

— un examen escrit al gener per als estudiants del grau d’Estudis Francesos i dels graus de Llengües i Literatures Modernes i Lingüística (20 %),

— un portafolis o dossier d’aprenentatge autònom de l’assignatura per a tots els estudiants, que es presentarà al desembre (20 %), i

— un treball sobre un llibre de lectura per a tots els estudiants i la prova oral corresponent, al gener (20 %). El treball sobre el llibre de lectura és obligatori per a tots els estudiants. Hauran de fer la prova oral únicament els estudiants del grau d’Estudis Francesos i dels graus de Llengües i Literatures Modernes i Lingüística que hagin optat per l’estudi del francès.

L’examen escrit del gener consisteix en una redacció d’autoavaluació dels aprenentatges adquirits i en un dictat de nivell B1.

El portafolis és un dossier d’aprenentatge autònom on l’estudiant inclou tots els exercicis realitzats que corresponen al temari de l’assignatura i altres activitats escrites i orals que hagi volgut fer pel seu compte.

El treball sobre el llibre de lectura consisteix en un resum d’unes 400 paraules a més de l’explicació en francès del lèxic, les expressions i les frases que hagin estat difícils per a la comprensió durant el procés de lectura. El llibre de lectura ha de ser d’un autor francòfon contemporani, que es tria entre diverses propostes donades pel professorat de l’assignatura. Caldrà lliurar el treball sobre el llibre de lectura el dia de l’examen de gener.

La prova oral del gener sobre el llibre que s’hagi llegit es farà una setmana després. Aquesta prova consisteix en una presentació personal i en el comentari del llibre de lectura. El grup d’estudiants que no continua amb l’estudi del francès pot fer la prova oral, si així ho desitja, per apujar nota.

Per poder aprovar l’assignatura cal fer totes les activitats i proves demanades.

 

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat. L’avaluació única consta de totes les activitats i proves que componen l’avaluació continuada, que en aquest cas es lliuren el dia de la primera convocatòria establert per la Facultat.

 

 

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Boulet, R. et alii, C. Grammaire expliquée du français. Niveau débutant. Paris: Clé International.  Enllaç

Boulet, R. et alii, C. Exercices. Grammaire expliquée du français. Niveau débutant. Paris: Clé International.

Défi 2 (niveau A2) (2017). Défi 3 (niveau B1) (2019). Méthode de français. Paris, Éditions Maison des langues.

Défi 2 (niveau A2) (2017). Défi 3 (niveau B1) (2019). Cahier d’exercices. Paris, Éditions Maison des langues.

Poisson-Quinton, S. , Grammaire expliquée du français. Niveau Intermédiaire. Paris: CLE International.  Enllaç

Poisson-Quinton, S. Exercices. Grammaire expliquée du français. Niveau intermédiaire. Paris: Clé International.

Pàgina web

Dictionnaires Larousse.  Enllaç