Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a la Llengua Gallega

Codi de l'assignatura: 361898

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

L’assignatura s’imparteix en gallec.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Actitud crítica i capacitat de síntesi per identificar els conceptes que remeten a les claus ideològiques i estètiques de qualsevol discurs.

   -

Tenir i entendre els coneixements de l'àrea d'estudi.

   -

Ús de recursos bibliogràfics i de les TIC com a eines de comunicació i aprenentatge.

   -

Habilitat per treballar en un context plurinacional i pluricultural. Coneixement i apreciació de la diversitat cultural.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Desenvolupar estratègies d’adquisició del gallec a partir d’altres llengües ja conegudes.
— Iniciar-se en l’ús de les estructures més bàsiques de la llengua i dels connectors discursius principals.
— Abordar aspectes comunicatius i pragmàtics fonamentals del gallec.

 

Referits a habilitats, destreses


— Potenciar la capacitat de reflexió sobre la llengua a partir de la transferència d’altres llengües pròximes i de l’anàlisi contrastiva.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar l’interès pel coneixement de llengües.
— Adquirir la percepció de la diversitat lingüística com a element essencial de les societats interculturals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Descripció general de les característiques lingüístiques específiques del gallec

1.1. Pronúncia i entonació

1.2. Lèxic estàndard

1.3. Estructures morfosintàctiques fonamentals

1.4. Connectors més habituals

2. Aspectes elementals de pragmàtica i fraseologia

3. Activació del procés deductiu per afavorir la transferència de les llengües romàniques ja conegudes cap a la llengua gallega

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent combina explicacions teòriques i aplicacions pràctiques. Es treballa principalment sobre textos escrits i orals que permeten conèixer aspectes de l’actualitat i de la idiosincràsia de Galícia, i també s’utilitzen textos literaris senzills. L’ús de mitjans audiovisuals i de recursos informàtics és habitual a classe, i, a més, es fomenta el treball en equip.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació és continuada i consta de tres exercicis:
— Exercici de destreses receptives escrites: comprensió de textos escrits de nivell bàsic, identificació de formes i identificació de la pronúncia dels grafemes (octubre).
— Exercici de destreses receptives orals: comprensió de textos orals (novembre).
— Exercici de destreses productives escrites: morfologia nominal i verbal (desembre).

La nota final es calcula a partir de la mitjana obtinguda en aquestes tres activitats. El professor pot concentrar cada exercici en una sola sessió o bé dividir-lo en diferents subexercicis. Així mateix, pot encarregar alguna activitat complementària d’incentiu durant les classes que permeti aconseguir millorar la nota final.

Per poder aprovar l’assignatura és indispensable presentar-se a dos dels exercicis o subexercicis.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen (100 % de la nota final).


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.