Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a la Llengua Basca

Codi de l'assignatura: 361907

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Itziar Aduriz Agirre

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

L’idioma d’impartició i de presentació de les proves i/o exàmens és el català.

L’avaluació es pot fer en català o en castellà.

Es recomana cursar aquesta assignatura abans de començar Llengua Basca I.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per avaluar críticament la informació filològica, enquadrar-la en una perspectiva teòrica adequada, organitzar-la coherentment, aplicar-la a la resolució de problemes i emmarcar-la en processos lògics i demostratius apropiats.

   -

Habilitat per treballar de forma autònoma i en equip.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

   -

Ús de recursos bibliogràfics i de les TIC com a eines de comunicació i aprenentatge.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos en un idioma modern.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Conèixer un tipus de llengua no indoeuropea.
— Assolir un domini instrumental del basc.

 

Referits a habilitats, destreses

— Desenvolupar les capacitats i habilitats bàsiques per poder llegir en veu alta un text simple en basc.

— Ser capaç de comunicar-se en basc en un nivell elemental.

— Ser capaç d’identificar i utilitzar petites unitats o estructures lingüístiques.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Tenir una actitud de comunicació, col·laboració i respecte per la diversitat d’opinions.
— Saber reflexionar críticament.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Història i evolució de la llengua basca. Situació actual

*  
Història de la llengua. Dialectes. Parentiu lingüístic. Situació sociolingüística. Situació actual

2. Alfabet, fonètica i accentuació

3. Estructures fonamentals de la llengua basca: el verb

*  
— «Izan» (paradigma «nor»)
— «Ukan» (paradigma «nor-nork»), parcialment
— Verbs sintètics intransitius i transitius I, parcialment
— Introducció als verbs perifràstics: passat, futur i present
— Paradigma verbal transitiu que inclou el datiu («nor-nori-nork»), parcialment

4. Estructures fonamentals de la llengua basca: morfosintaxi

*  
Els principals casos gramaticals:
— «Nor», absolutiu
— «Nork», ergatiu
— «Nori», datiu
— «(R)ik» partitiu
 
Introducció a les posposicions simples principals:
— «Noren» i «Nongo», genitius
— «Non», inessiu
— «Nondik», ablatiu
— «Nora», al·latiu

5. Estructures fonamentals de la llengua basca: sintaxi

*  
Juntament amb els verbs «izan» i «ukan», s’estudien les estructures sintàctiques intransitives i transitives.
 
Introducció a la subordinació: els principals sufixos subordinants:
— Causals
— Completius
— Temporals

6. Temes lèxics. Expressions elementals

*  
— Presentació d’un mateix
— Com obtenir informació bàsica sobre l’entorn
— Descripció d’un mateix: parts del cos, adjectius, etc.

7. Expressió oral i escrita. Comprensió lectora i auditiva

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Es treballen els aspectes gramaticals bàsics de la llengua basca, la lectura en veu alta i la comprensió lectora mitjançant textos breus. Les sessions tenen una part de contingut teòric, però se centren en la pràctica i en la participació dels alumnes. Els aspectes comunicatius tenen un pes important en l’assignatura, en què també es duen a terme exercicis senzills de comprensió oral.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La nota final s’obté, seguint les pautes generals de l’avaluació continuada, mitjançant les diferents proves i activitats desenvolupades durant tot el període docent, que consisteixen en exercicis que verifiquin l’adquisició dels conceptes estudiats, la capacitat d’aplicació dels conceptes a la llengua estudiada i el coneixement de la bibliografia teòrica, a partir de qüestionaris sobre els temes estudiats, l’anàlisi dels textos i documents, l’exposició oral de treballs tutelats, proves objectives i altres activitats que estimulin l’aprenentatge personal i en equip.

 

Examen escrit: 40 % de la nota final, en forma de dos exàmens parcials (novembre i gener).
Dues proves orals: 20 % (novembre i desembre).
Activitats presencials: 10 %.
Assistència a les classes: 10 %.
Redaccions i altres exercicis: 20 %.

Perquè aquesta assignatura pugui ser qualificada cal haver-se presentat a tots els exàmens parcials i a les proves orals, i haver lliurat les redaccions.

 

Avaluació única

Per sotmetre’s a l’avaluació única, l’estudiant ha de presentar dues còpies del formulari corresponent. Una còpia és per a l’estudiant i l’altra per al professor. El termini per sol·licitar l’avaluació única és de trenta dies naturals des de l’inici de les classes.

L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota final.

 

 

Reavaluació

 

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.