Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Neerlandès I

Codi de l'assignatura: 361953

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Rosa Perez Zancas

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos.

( Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.)

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir les bases per al domini instrumental de la llengua neerlandesa.

— Adquirir els fonaments de la capacitat de comprensió i producció oral i escrita.

— Exercitar la capacitat de descriure les estructures gramaticals i lèxiques del neerlandès.

 

Referits a habilitats, destreses


— Assolir diverses habilitats en llengua neerlandesa, bàsicament receptives, descrites pels nivells A1 i A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
 

 

Referits a actituds, valors i normes

— Mobilitzar recursos propis en l’aprenentatge del neerlandès com a llengua estrangera germànica, igual que en l’anglès i en l’alemany.
— Reflexionar sobre principis organitzatius de la primera llengua, cosa que permet copsar millor els principis de les llengües estrangeres que cal afrontar al grau.
— Sensibilitzar-se respecte a la comunicació intercultural.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Normes bàsiques de fonètica i d’ortografia

2. Flexió verbal: present i futur

3. Flexió nominal: a) repertori d’articles, b) categories bàsiques dels pronoms, c) flexió dels substantius, d) preposicions de lloc i de temps, e) flexió dels adjectius

4. Verbs modals

5. Verbs separables

6. La negació

7. Sintaxi: oracions principals, afirmatives i interrogatives

8. Vocabulari. Adquisició d’un lèxic actual i quotidià mitjançant textos de dificultat baixa

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La metodologia docent inclou, de manera prioritària, formes interactives d’aprenentatge mitjançant tasques i exercicis pràctics, que es combinen amb explicacions teòriques.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació és continuada i consta de diverses activitats:
— Controls periòdics escrits sobre la matèria feta.
— Exercicis de comprensió lectora i expressió escrita treballats a classe i lliurats durant el curs (10 % de la nota final).
— Un control escrit sobre la primera part del dossier, a l’octubre (10 %).
— Un control escrit sobre la segona part del dossier, al novembre (20 %).
— Un control escrit sobre la tercera part del dossier, en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat (60 %).

Per poder aprovar l’assignatura cal presentar-se als tres controls.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un únic examen escrit de tota la matèria del curs (100 % de la nota final).


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.