Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sistema Polític i Dret Constitucional

Codi de l'assignatura: 362567

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Enriqueta Exposito Gomez

Departament: Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat de comunicació oral i escrita usant terminologia específica.

   -

Conèixer i actuar des del respecte als drets fonamentals dels treballadors amb atenció especial a la igualtat de gènere, discapacitat i conciliació de la vida familiar i laboral.

   -

Conèixer els fonaments del sistema jurídic, el marc constitucional i les institucions bàsiques de l'ordenació jurídica espanyola.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer l’estructura general de la Constitució de 1978, el valor normatiu que té i els principis estructurals de l’Estat que institueix.

— Conèixer les institucions bàsiques de l’Estat.

— Conèixer les diverses fonts del dret.

— Conèixer els elements essencials del sistema de drets i llibertats constitucionals i del conjunt de garanties previstes en la Constitució.

— Conèixer el sistema electoral espanyol i els principals actors del sistema polític (partits polítics i grups de pressió).

 

Referits a habilitats, destreses

— Habituar-se a utilitzar el text constitucional i a interpretar-ne els articles.

— Contextualitzar políticament l’evolució i aplicar els coneixements teòrics a la pràctica, utilitzant les eines adequades per resoldre els casos i les qüestions sobre el programa i, més concretament, la configuració de les institucions espanyoles.

— Valorar amb rigor els processos electorals i l’evolució del sistema espanyol de partits.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Els principis de l’Estat en la Constitució de 1978

*  L’elaboració de la Constitució espanyola de 1978. L’estat social i democràtic de dret. L’estat autonòmic. La monarquia parlamentària. La democràcia representativa espanyola. La integració europea

2. Les institucions de l’Estat

*  La Corona. Les Corts Generals: el Congrés dels Diputats i el Senat. El Govern i l’Administració. El poder judicial. El Tribunal Constitucional

3. L’organització territorial de l’Estat

*  L’Estat autonòmic: característiques i principis generals. La distribució de competències. Relacions de participació i de col·laboració entre l’Estat i les comunitats autònomes

4. Les fonts del dret

*  Les fonts de l’ordenament jurídic. La Constitució. Lleis i normes amb rang de llei. El reglament. Els tractats internacionals. El dret comunitari. Altres fonts

5. Els drets i les llibertats fonamentals

*  Sistemàtica constitucional, elements i classificació. El principi d’igualtat, en especial entre homes i dones.  Garanties dels drets fonamentals: normatives. El defensor del poble. La protecció judicial. El recurs d’empara. La protecció internacional

6. El sistema electoral i els resultats electorals

*  Tipus d’eleccions. Els principals elements del sistema electoral espanyol. L’evolució dels resultats electorals

7. Els partits polítics i els grups de pressió

*  Els principals partits polítics espanyols. Creació i evolució del sistema de partits espanyol. Els principals grups de pressió econòmics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les activitats que es duen a terme en l’avaluació continuada es divideixen en els dos blocs següents:

Activitats presencials. Es corresponen bàsicament amb les explicacions docents i tenen per objecte transmetre els coneixements teòrics essencials i les aplicacions pràctiques i empíriques més rellevants de l’assignatura. Els continguts de les classes presencials es consideren essencials per superar l’assignatura, i l’assistència a classe és molt recomanable.

Activitats dirigides. Durant el curs es fan tres activitats avaluables. Les indicacions i les referències sobre l’assignatura es poden consultar al Campus Virtual, que s’utilitza com a eina essencial de suport a l’estudi i a la docència i, a més, com a mitjà de comunicació, complementari del presencial, entre el professor i l’alumnat. És important assistir a les tutories amb l’objectiu de fer un seguiment de la preparació del programa i dels treballs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
Grups M1 i T1

La nota final es calcula a partir de les activitats següents (a i b):

La nota final es calcula a partir de les activitats següents (a i b):
a)    Tres proves al llarg del curs (50 %)
* Dues de temari (20 % cadascuna)
* Una prova sobre la lectura d’un llibre sobre algun tema del programa (10 %).
b) Una prova final de síntesi (50 %). La prova de síntesi és un examen de validació dels coneixements adquirits durant el curs: combina preguntes tipus test i preguntes de resposta curta. 

L’assistència a classe i les activitats periòdiques es té especialment en compte per quadrar la nota final de l’assignatura.

Reavaluació:
L’examen de reavaluació és igual per a tots els estudiants i té la mateixa estructura que l’examen final d’avaluació única.

Grup M2

La nota final es calcula a partir de les activitats següents (a i b):

a) Dos treballs sobre els temes que es fixin al principi del curs: 50 % (un 25 % cadascun).
b) Una prova final de síntesi: 50 %. L’objectiu de la prova és avaluar el grau de comprensió global de l’assignatura en relació amb els continguts de les classes presencials. Cal superar-la per aprovar l’avaluació continuada.

Qualsevol exercici d’avaluació continuada o de síntesi que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti.

L’estudiant que no presenti cap activitat avaluable ni faci la prova de síntesi rebrà la qualificació final de no presentat. L’estudiant que hagi presentat alguna activitat avaluable però hagi abandonat el procés d’avaluació continuada sense completar-lo, rebrà una qualificació equivalent a la mitjana ponderada prevista en el pla docent, i s’entendrà que ha obtingut un 0 en les activitats que no ha presentat.

En la nota final definitiva, el professorat pot tenir en compte, a més de les proves avaluables, altres tipus d’evidències d’aprenentatge.

En el sistema d’avaluació continuada, l’assistència a classe és altament recomanable.

La còpia o el plagi en qualsevol activitat avaluable obligatòria, prova de síntesi o avaluació única, o la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquestes activitats, comporta la qualificació de suspens (amb un 0) en l’assignatura, sense possibilitat de reavaluació.

Reavaluació
L’estudiant que hagi obtingut una qualificació de no presentat queda exclòs de la reavaluació. Aquell estudiant que tingui una qualificació final de suspens pot tornar a fer la prova de síntesi. La nova qualificació de la prova de síntesi serà la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, sens perjudici que el professorat pugui tenir en compte, a més, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per tal de millorar la nota aritmètica obtinguda.

 

Avaluació única

Grups M1 i T1

L’examen final dels estudiants que s’acullin a avaluació única té dues parts: una, que és igual que la prova de síntesi; una altra que consisteix en una pregunta sobre el temari de resposta llarga a desenvolupar. Cada part compta un 50 % de la nota final. Igualment, en la qualificació final s’hi tenen en compte l’assistència i les activitats periòdiques dutes a terme durant el curs. 

Reavaluació:
L’examen de reavaluació és igual per a tots els estudiants i té la mateixa estructura que l’examen final d’avaluació única.

 

Grup M2 

La nota final es calcula a partir de l’activitat següent:

Una única prova final de síntesi sobre el conjunt del programa de l’assignatura: 100 %.

Qualsevol prova d’avaluació única que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti.

Reavaluació
L’estudiant que hagi obtingut una qualificació de no presentat queda exclòs de la reavaluació. Aquell estudiant que hagi suspès la prova d’avaluació única sí que s’hi pot presentar. La nota obtinguda en la reavaluació és la nota definitiva.

 

Convocatòria extraordinària de final de carrera

La nota final es calcula a partir de l’activitat següent:

Una única prova sobre el conjunt del programa de l’assignatura: 100 %.

Qualsevol prova de final de carrera que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti.