Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció al Dret

Codi de l'assignatura: 362568

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Patricia Mesanza Costa

Departament: Departament d'Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

La principal recomanació és seguir, en la mesura de les possibilitats de cada alumne, el sistema d’avaluació continuada, així com utilitzar el suport acadèmic que ofereixen les tutories, tant de manera virtual com presencial.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat de comunicació oral i escrita usant terminologia específica.

   -

Conèixer els fonaments del sistema jurídic, el marc constitucional i les institucions bàsiques de l'ordenació jurídica espanyola.

(Més concretament, es tracta de conèixer els grans trets del sistema jurídic i les institucions bàsiques del dret privat.)

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Assolir una visió introductòria del concepte de dret i les seves fonts de producció, i una visió general del dret privat, centrat en les principals institucions del dret de persones, els drets reals i els drets d’obligacions i contractes.

 

- Conèixer els grans trets de la gènesi i l’evolució posterior de les principals institucions del dret privat, atès que el dret privat té un triple vessant: històric, dogmàtic i de dret comparat.

 

- Familiaritzar-se amb la terminologia jurídica i les institucions bàsiques del dret privat mitjançant la utilització de les principals fonts jurídiques bàsiques, com són la legislació, la jurisprudència i la doctrina del dret privat.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El dret

1.1. Concepte i producció de dret

1.1.1. Què és el dret

1.1.2. Caràcter social i històric del dret

1.1.3. Les fonts del dret

1.2. La norma jurídica: interpretació i aplicació

1.2.1. La norma jurídica

1.2.2. Els elements de la norma i les seves classes

1.2.3. Interpretació i aplicació del dret

2. El dret de la persona i la seva actuació

2.1. El dret de la persona

2.1.1. Persona i capacitat

2.1.2. Persona física

2.1.3. Persona jurídica

2.1.4. La representació

3. El dret d’obligacions i els contractes

3.1. El dret d’obligacions

3.1.1. L’obligació en general

3.1.2. Efectes de les obligacions

3.1.3. Garantia, transmissió i extinció de les obligacions

3.2. Els contractes

3.2.1. El concepte de contracte

3.2.2. La compravenda com a paradigma del contracte

3.2.3. Els arrendaments

3.2.4. Contractes de cooperació i gestió

3.2.5. Contractes de préstec, custòdia i garantia

4. Els drets reals

4.1. Els drets reals

4.1.1. Concepte, classificació i diferència entre drets reals i personals

4.1.2. El dret de propietat: concepte, modes d’adquisició i protecció

4.1.3. Els drets reals sobre cosa aliena: de gaudi, de garantia i d’adquisició preferent

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Per adaptar la docència de l’assignatura al sistema de crèdits europeus (ECTS), i seguint les directrius de la Declaració de Bolonya, la metodologia docent consisteix a combinar classes teòriques magistrals amb un seguit d’activitats pràctiques que es fan al final d’alguns temes.

L’assistència a classe i la participació a les activitats proposades és imprescindible.

Cada setmana hi ha tutories personalitzades per als estudiants a fi de resoldre tots els dubtes que puguin tenir.

A més a més, per facilitar el contacte amb el professor s’utilitza, com a canal de comunicació, el suport Moodle, al qual es pot accedir des del web de la Universitat de Barcelona.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
La nota final es calcula a partir d’una sèrie d’activitats (a) i d’una prova de síntesi (b):

aDues activitats: 50 % (25 % + 25 %).
— Exercici sobre una lectura (recensió, preguntes o comentari sobre una lectura) i/o preguntes de resposta curta sobre els temes treballats a classe, que té un valor del 25 % de la qualificació final.
— Exercici de preguntes objectives, que té un valor del 25 % de la qualificació final.

b) Prova de síntesi: 50 %.
— Consta d’un seguit de preguntes teòriques que permeten valorar la comprensió del conjunt de la matèria.

Per superar l’assignatura és imprescindible aprovar la prova de síntesi i haver elaborat, dins el termini establert i en la forma corresponent, totes les activitats obligatòries, independentment de la nota mitjana obtinguda. Els terminis de cada prova s’estableixen per a cada grup.

Cal assistir regularment a classe per poder seguir el sistema d’avaluació continuada.

Per al càlcul de la nota final, el professor pot tenir en compte, en la mesura que ho cregui convenient, l’assistència i la participació activa a classe, així com qualsevol altra evidència de treball. Aquesta part discrecional de la nota només pot matisar i millorar, eventualment, la nota obtinguda en l’avaluació continuada, i en cap cas no pot perjudicar la qualificació obtinguda en les activitats ni en la prova de síntesi.

L’estudiant que hagi decidit seguir l’avaluació continuada i no hagi fet cap de les activitats previstes obté la qualificació de no presentat. En canvi, si inicia el règim d’avaluació continuada i duu a terme un nombre d’activitats insuficient, obté un suspens.

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

La còpia o plagi en qualsevol activitat avaluable obligatòria o prova de síntesi, i la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquestes activitats, comporta la qualificació de suspens (amb un 0) en la qualificació final definitiva de l’assignatura, sense possibilitat de reavaluació, atès que desvirtua l’autoria de l’exercici. En els casos de còpia, plagi i procediment fraudulents, el professorat n’haurà d’informar el cap d’estudis.

Reavaluació
La reavaluació consisteix a fer una nova prova de síntesi, escrita i de preguntes amb resposta breu sobre els temes del programa. Només hi ha una convocatòria d’examen. Poden presentar-s’hi aquells estudiants que hagin estat avaluats prèviament i tinguin una qualificació final de suspens en aquesta assignatura. En canvi, en queden exclosos els que tinguin una qualificació de no presentat. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació serà la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, sens perjudici que el professor hi pugui tenir en compte, a més, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per tal de millorar la nota obtinguda.

 

Avaluació única

L’estudiant que, per qualsevol motiu, no vulgui seguir l’avaluació continuada pot seguir l’avaluació única si ho sol·licita dins del termini establert, que és d’un mes i mig a partir de l’inici del quadrimestre corresponent.

La prova d’avaluació única consisteix en un seguit de preguntes amb respostes discursives o de desenvolupament. Només hi ha una convocatòria.

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

La còpia o plagi en la prova, i la utilització o cooperació en procediments fraudulents per dur-la a terme, comporta la qualificació de suspens (amb un 0) en la qualificació final definitiva de l’assignatura, sense possibilitat de reavaluació, atès que desvirtua l’autoria de l’exercici. En els casos de còpia, plagi i procediments fraudulents, el professorat n’haurà d’informar el cap d’estudis.

Reavaluació
La reavaluació consisteix en una prova en què cal contestar unes preguntes amb respostes de desenvolupament. Poden presentar-s’hi aquells estudiants que hagin estat avaluats prèviament i hagin suspès l’assignatura. En canvi, en queden exclosos els estudiants que tinguin una qualificació de no presentat.

 

Convocatòria extraordinària de final de carrera

L’examen de la convocatòria extraordinària de final de carrera té les mateixes característiques que la prova final de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALBALADEJO, M., Compendio de derecho civil, Madrid: Edisofer, 2011  Enllaç

ALBALADEJO, M. Derecho Civil, 19a ed. puesta al día de legislación y jurisprudencia por Silvia Díaz Alabart,  Barcelona: Edisofer, 2013 

GETE-ALONSO, NAVAS NAVARRO, SOLÉ RESINA, YSÀS SOLANES,  Nociones de Derecho Civil vigente en Cataluña, 3ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2011

GETE-ALONSO, Mª.C., SOLÉ RESINA, J.,Lliçons de Dret Civil Català I,II,III, Valencia: Tirant lo Blanch, 2017.

LACRUZ BERDEJO, J.L. Nociones de derecho civil patrimonial e introducción al derecho. 7ªa ed. Madrid : Dykinson, 2012  Enllaç

LASARTE ALVAREZ, C. Compendio de Derecho de la persona y del patrimonio, 4ª ed. Madrid: Dykinson, 2014  Enllaç

LATORRE, A. Introducción al derecho. Barcelona : Ariel, 2012  Enllaç

PANERO GUTIERREZ, R. Formación de los conceptos jurídicos. Valencia : Tirant lo Blanch, 2006  Enllaç

PUIG FERRIOL, L.,  Institucions del dret civil de Catalunya I i II, Valencia: Tirant lo Blanch, 2014

RUIZ-RICO RUIZ, J.M., GÁLVEZ CRIADO,A., ARIAS DÍAZ M.D., Lecciones de Derecho Civil, Madrid: Tecnos, 2017

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT DAVANT EL CESSAMENT DE LA DOCÈNCIA PRESENCIAL
 

ENSENYAMENT GRAU EN RELACIONS LABORALS

 

ASSIGNATURA: Introducció del Dret

Formació bàsica

 

Àrea de coneixement

Departament Història del Dret, Dret Romà, i Dret eclesiàstic del estat.

Àrea de Dret romà.

 

Metodologia i activitats formatives alternatives
 Amb caràcter general, tots els grups han pres les següents mesures d’adaptació de la docència:    
  • Publicació a través del campus virtual d’apunt, power point,  esquemes i materials complementaris.   
  • Presentacions amb àudio i/o vídeo.   
  • Publicació de la planificació docent de sessions i activitats i també propostes setmanals a tots els grups de planificació d’ estudi.  
  • Recomanacions específiques de manuals i/o bibliografia que es troben disponibles en format electrònic a través del CRAI.    
  • Creació de “fòrums” específics en el campus virtual per a la resolució de dubtes.    
  •  I de manera més concreta en alguns grups:   
  • Classes per videoconferència a través de plataformes com Collaborate a tots els grups. En el grup M1 y T0, dos cops per setmana i en el grup M2 una sessió.
  • Publicació d’activitats de repàs i d’autoavaluació específiques.   En tots els grups en publicat un questionaris sobre els temes treballats. 
  • Sessió de resolució de dubtes a través de videoconferència.  

 

 

Canals de comunicació i de tutorització amb els estudiants

 

El professors  utilitzaran de forma habitual els diferents recursos del campus i el correu electrònic.  En tots els grups, cada setmana  publiquem un avís al campus amb la planificació setmanal. També hem obert forums per què els alumnes ens traslladin els seu dubtes. 

Tot l’equip docent està en contacte amb els delegat i delegades del grups per conèixer els problemes i estat ànim de la classe.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges
Avaluació Continuada

 

En tots els grups hem mantigut les activitats avaluables però degut a la situació ocasionada per l’estat d’alarma, les dues proves, en tots els grups, han passat a ser on line. El valor donat a cada prova s’ha mantingut així com el tipus de prova.

 

Prova de síntesis

 

Avaluació presencial: es mantindrà la mateixa modalitat/tipologia ja prevista en el vigent Pla docent.

Avaluació no presencial: Mantindrem la modalitat/tipologia prevista, però la prova serà on line.

 

En qualsevol dels escenaris es tindrà en compte la participació dels estudiants en  les sessions de tutories, així com en els foros del campus. Aquesta participació activa de l’estudiant podrà en tot cas millorar la nota.

 

 

Reavaluació: La tipología de la prova será l’establerta al pla docent. En el cas que no pugui ser presencial, es farà on line.

 

 

Avaluació única

Dos escenaris:

Avaluació presencial: es mantindrà la mateixa modalitat/tipologia ja prevista en el vigent Pla docent

 

Avaluació no presencial: Es mantindrà la mateixa modalitat/tipologia vigent al pla docent però la prova serà on line.

 

En qualsevol dels escenaris es tindrà en compte la participació dels estudiants en  les sessions de tutories, així com en els foros del campus. Aquesta participació activa de l’estudiant podrà en tot cas millorar la nota.

 

Reavaluació: La tipologia de la prova serà la  mateixa que es va fitxar al seu moment. A la reevaluació es podran presentar tant els alumnes que no hagin superat la prova com aquells alumnes no presentats.

 

Final de carrera

Es manté l’establert al pla docent, però si la avaluació no pot ser presencial, serà on line.

 

Reevaluació de AU I AC

 

De manera excepcional, i malgrat el que estableix l’apartat 22 de les Directrius Acadèmiques i docents de la Facultat de Dret, i tant en règim d’avaluació continuada com en règim d’avaluació única, no serà necessari presentar-se a l’avaluació ordinària per poder presentar-se a la reavaluació. -

 

 

Observacions
 

En el cas de que l’avaluació sigui no presencial, si un estudiant, per les circumstàncies actual,  no pot realitzar la prova el dia i en la modalitat establerta, es posarà en contacte amb el professor responsable. Si la causa al·legada pel estudiant està justificada, el professor permetrà realitzar al estudiant un examen oral per videoconferència.