Pla docent de l'assignatura

 

 

CatalÓ Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Organitzaciˇ d'Empreses

Codi de l'assignatura: 362569

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Alejandro Sevy Elias

Departament: Departament d'Empresa

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

Recomanacions

 

— Tenir uns coneixements bàsics del sistema econòmic.

— Tenir una bona predisposició a enfrontar-se a qüestions matemàtiques, encara que no cagui tenir un bon nivell de matemàtiques.


Altres recomanacions

— Tenir un cert esperit empresarial i emprenedor.

 

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anÓlisi, de sÝntesi, de visions globals i d'aplicaciˇ dels coneixements a la prÓctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptaciˇ a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

ConŔixer l'estructura i funcionament de l'empresa i saber aplicar les tŔcniques de valoraciˇ dels resultats i de l'organitzaciˇ del treball.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Assolir els coneixements bàsics per organitzar i dirigir una empresa.

Revisar els cinc camps de l’actuació empresarial: les relacions de l’empresa amb l’entorn, els costos, l’avaluació de les inversions, la direcció i les activitats comercials.

Assolir les bases i els coneixements necessaris per a la recerca de solucions a l’empresa, que permetin fer front a l’actuació professional i oferir les possibilitats per conduir una empresa en acabar els estudis.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. L’empresa, el sistema econ˛mic i la figura de l’empresari

1.1. Conceptes bàsics de l’economia. El principi d’economicitat

1.2. L’empresa com a realitat econòmica i social

1.3. La direcció de l’empresa

1.4. Consideracions generals i concepte d’entorn

2. La dimensiˇ empresarial

2.1. Consideracions generals i concepte de dimensió empresarial

2.2. Costos fixos, costos variables i punt mort de l’empresa

2.3. Dimensió empresarial i economies d’escala

2.4. Casos pràctics

3. Les inversions empresarials

3.1. El concepte d’inversió des del punt de vista empresarial. Tipus d’inversions

3.2. El càlcul d’economicitat dels projectes d’inversió: conceptes i càlculs monetaris

3.3. Mètodes estàtics i dinàmics per al càlcul de l’economicitat dels projectes d’inversió

3.4. Casos pràctics

4. └rea financera de l’empresa. Les fonts de finanšament de l’empresa

4.1. Concepte de finançament. La funció financera de l’empresa

4.2. Els comptes anuals

4.3. El cicle d’explotació de l’empresa

4.4. Classes i recursos financers. Les fonts de finançament de l’empresa

4.5. Casos pràctics

5. L’activitat comercial de l’empresa

5.1. El concepte de màrqueting. L’estudi de mercat. L’estudi del consumidor

5.2. Les variables del màrqueting

5.3. L’estudi del producte. Tipus, cicles i polítiques de producte

5.4. Canals de distribució, polítiques de preus i tècniques de comunicació

5.5. Disseny, execució i control d’un pla de màrqueting

5.6. Casos pràctics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquesta assignatura segueix una metodologia en la qual l’estudiant és el subjecte actiu dins del seu procés d’aprenentatge.

La metodologia combina les classes magistrals amb el mètode de resolució de casos, amb temes de discussió i amb classes interactives entre el professorat i l’alumnat.

Per a un seguiment correcte de l’assignatura, es pot consultar el material publicat en el Campus Virtual i la bibliografia recomanada.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
 

L’avaluació de l’assignatura en règim d’avaluació continuada consta de:

a) Tres activitats avaluables obligatòries, en les dates que estableixi el professor, que representen el 50 % de la nota final. La primera activitat avaluable té un format de prova de tipus test (15 %); la segona consisteix en exercicis pràctics (30 %), i la tercera és l’assistència i la participació en una presentació (5 %).

b) Una prova final, teoricopràctica, que representa l’altre 50 % de la nota. És obligatori superar aquesta prova per tenir en compte la qualificació de les tres activitats avaluables. Aquesta prova de síntesi està formada per preguntes de tipus test de tots els blocs de l’assignatura.

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfics, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti.

Reavaluació

Els estudiants que no superin l’assignatura poden optar a la reavaluació.

En el cas de la reavaluació, la qualificació obtinguda a la prova final serà la que constarà a l’expedient de l’alumne. És a dir, l’examen de reavaluació de l’avaluació continuada té un valor del 100 %.

El professor pot tenir en compte una altra mena d’evidències d’aprenentatge segons el que estableixen les Directrius acadèmiques i docents per als graus de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (aprovades el 31 de maig de 2016).

 

Avaluaciˇ ˙nica

Els alumnes poden optar per l’avaluació única, que consisteix en un únic examen final teòric i pràctic que representa el 100 % de la nota final.

L’examen està format per preguntes de tipus test de tots els blocs de l’assignatura i exercicis pràctics.

Reavaluació

Els estudiants suspesos en el règim d’avaluació única poden optar a la reavaluació només si prèviament han estat avaluats. Queden exclosos de la reavaluació els casos de no presentat.

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfics, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti.

Convocatòria extraordinària de final de carrera

Els alumnes matriculats d’aquesta assignatura en convocatòria extraordinària de final de carrera han de superar un examen teòric i pràctic que representa el 100 % de la nota final. L’examen està format per preguntes de tipus test i exercicis pràctics.

 

 

 

 

ADAPTACIË DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOC╚NCIA EN L═NIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT DAVANT EL CESSAMENT DE LA DOCÈNCIA PRESENCIAL

ENSENYAMENT: GRAU DE RELACIONS LABORALS

ASSIGNATURA: Organització d’Empreses

Formació bàsica

                       Departament: Departament d’Empresa

 

Metodologia i activitats formatives alternatives
 Amb caràcter general, tots els grups han pres les mesures d’adaptació de la docència següents:    

—  Publicació a través del campus virtual d’apunts, powerpoints, esquemes i materials complementaris.   

—  Presentacions amb àudio i vídeo.   

—  Publicació de la planificació docent de sessions i activitats.  

—  Recomanacions específiques dels manuals i la bibliografia que es troben disponibles en format electrònic a través del CRAI.    

—  Creació de fòrums específics en el Campus Virtual per a la resolució de dubtes.    

 I de manera més concreta en alguns grups:   

—  Classes per videoconferència a través de plataformes com BB Collaborate, Skype, i Zoom. 

—  Publicació d’activitats de repàs i d’autoavaluació específiques.   

—  Sessió de resolució de dubtes a través de videoconferència.  

— Treball en grups per desenvolupar la matèria.

 

Canals de comunicació i de tutorització amb els estudiants

S’han utilitzat, de manera habitual, els diferents recursos del Campus Virtual, a més del correu electrònic. Excepcionalment també s’ha fet ús de la videoconferència.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació continuada

L’avaluació continuada de l’assignatura ha estat alterada, respecte a la inicialment prevista en el pla docent, en els tres grups (dos de matí i un de tarda) pel que fa a la ponderació, i a les proves i la feina que s’han de dur a terme.

L’AC consta de tres activitats obligatòries avaluables, que representes el 50 % de la nota final, prova tipus test (15 %), resolució d’exercicis pràctics (20 %) i treball individual (15 %), a més de la prova final de síntesi, que és de tipus teoricopràctic.

 

Grup M1. Professor Alejandro Sevy Elías

Activitats avaluables

[Modalitats i lliurament: campus, email, gravació...]

Ponderació

Lliurada abans/després confinament

Examen test

15 %

Abans (10/03/2020)

Treball individual

15 %

Després (14-16/04/2020)

Exercicis

20 %

Després (05/2020)


 

Grup M2. Professora Montse Salvans Blanch

Activitats avaluables

[Modalitats i lliurament: campus, email, gravació,...]

Ponderació

Lliurada abans/després confinament

Examen test

15 %

Prevista per al 14/03, i feta després, el 21/04/2020

Treball individual

15 %

Després (14-16/04/2020)

Exercicis

20 %

Després (05/2020)


 

Grup T-1. Professor Alejandro Sevy Elías

Activitats avaluables

[Modalitats i lliurament: campus, email, gravació...]

Ponderació

Lliurada abans/després confinament

Examen test

15 %

Abans (10/03/2020)

Treball individual

15 %

Després (14-16/04/2020)

Exercicis

20 %

Després (05/2020)


 

Prova de síntesi

  • Avaluació presencial: es mantindrà la mateixa modalitat/tipologia ja prevista en el vigent Pla docent

 

  • Avaluació no presencial: . preveure una alternativa online que permeti fer exercicis pràctics, a més del test tòric on line que permet el moodle.

 

Avaluació única

— Avaluació presencial: es mantindrà la mateixa modalitat i tipologia ja prevista en el pla docent vigent.

— Avaluació no presencial: es preveu una alternativa en línia que permeti fer exercicis pràctics, a més del test teòric en línia que permet Moodle.

Revaluació

  • Avaluació presencial: es mantindrà la mateixa modalitat i tipologia ja prevista en el pla docent vigent.
  • Avaluació no presencial: es preveu una alternativa.