Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Economia del Treball

Codi de l'assignatura: 362570

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Juan Antonio Alujas Ruiz

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

L’assignatura d’Economia del Treball està clarament vinculada a l’assignatura d’Economia, la qual és necessària per poder comprendre i analitzar des del punt de vista econòmic la situació dels mercats de treball.

L’assignatura d’Economia del Treball es complementa especialment amb d’altres com ara Polítiques d’Ocupació o Sociologia del Treball, que ofereixen una visió àmplia del mercat de treball i de les relacions laborals.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Conèixer els fonaments de l'economia, del mercat de treball i les polítiques d'ocupació, i la seva incidència en les organitzacions.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els problemes del mercat de treball i saber-ne fer diagnòstics de caràcter econòmic.

— Saber comunicar-se per escrit i oralment fent servir els indicadors laborals i econòmics.

— Definir els conceptes bàsics relacionats amb l’economia del treball.

— Definir les característiques específiques de la relació laboral i la seva relació amb els àmbits econòmic, social i empresarial.

— Saber construir i interpretar els indicadors del mercat de treball.

— Conèixer a fons els fonaments de les teories del mercat de treball.

— Saber distingir les causes de l’atur i dels desequilibris del mercat de treball en un context pràctic.

— Conèixer les dades, els índexs i les fonts estadístiques necessàries per analitzar els mercats de treball.

— Saber transmetre i comunicar-se per escrit i oralment emprant els indicadors laborals i econòmics, així com elaborar diagnòstics de caràcter econòmic sobre problemes del mercat de treball.

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’economia del treball. Les variables del mercat de treball

2. Visions teòriques sobre el mercat de treball

3. Aspectes del mercat de treball: salaris, sindicats, negociació col·lectiva i discriminació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura segueix la metodologia següent:

— Assistència a classe, exercicis de comprensió de lectures, accés i classificació de dades estadístiques sobre el mercat laboral, i debat dirigit posterior sobre la situació dels diferents mercats de treball.

— Exercicis pràctics sobre els diferents blocs de l’assignatura.

— Treball en grup sobre aspectes concrets del mercat de treball.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
El sistema d’avaluació continuada és el sistema d’avaluació per defecte, en què es recomana una assistència continuada a les classes. A l’inici de curs l’alumnat pot acollir-se a l’avaluació única.

La nota final es calcula a partir d’una sèrie d’activitats (a) i d’una prova de síntesi (b):

a) Activitats d’avaluació continuada (50 %):
— Debat i presentació en públic (20 %).
— Treball en grup sobre un problema o un aspecte del mercat de treball, de manera contextualitzada i detallada (30 %).

Si no es duu a terme cap de les activitats previstes, la qualificació és de no presentat. Si es fa un nombre insuficient d’activitats, la qualificació és de suspens.


b) Una prova de síntesi (50 %):
La prova de síntesi és imprescindible aprovar-la. Consta de preguntes de tipus test de resposta múltiple, de preguntes que demanen una reflexió i de preguntes de resposta curta relatives al temari del pla docent.

Reavaluació
La reavaluació consisteix en un examen equivalent al d’avaluació única. La nota obtinguda serà la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant.

Qualsevol exercici d’avaluació continuada o de síntesi, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

Addicionalment a les activitats avaluables, el professorat pot tenir en compte una altra mena de mostres d’aprenentatge. Aquesta valoració permet millorar, eventualment, la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les activitats avaluables i finals. Això és especialment pertinent quan la nota de la prova de síntesi és superior a la nota de les activitats d’avaluació continuada.

 

Avaluació única

L’estudiant pot decidir seguir l’avaluació única emplenant un formulari disponible a la web de la Facultat de Dret, en un termini d’un mes i mig a partir de l’inici del quadrimestre.

El règim d’avaluació única es basa en un examen que té un valor del 100 % de la nota final i que consta d’un seguit de preguntes de tipus test de resposta múltiple, de preguntes de resposta curta i de preguntes que demanen una reflexió relatives al temari del pla docent.

Qualsevol examen que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

Reavaluació
La reavaluació de la prova d’avaluació única té com a requisit que l’estudiant hagi estat avaluat prèviament i consisteix en un examen del mateix tipus. Per tant, en queden exclosos els alumnes que tinguin la qualificació de no presentat.


Convocatòria extraordinària de final de carrera

La convocatòria extraordinària consisteix en un examen amb preguntes de resposta curta relatives al temari del pla docent.

 

 

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT DAVANT EL CESSAMENT DE LA DOCÈNCIA PRESENCIAL
ENSENYAMENT: GRAU DE RELACIONS LABORALS

ASSIGNATURA: ECONOMIA DEL TREBALL

Formació bàsica

Àrea de coneixement: Economia

Departament: Econometria, Estadística i Economia Aplicada (Secció Polítiques Públiques)

Metodologia i activitats formatives alternatives
 Amb caràcter general, tots els grups han pres les mesures d’adaptació de la docència següents:    

·       Publicació a través del campus virtual d’apunts, powerpoints, esquemes i materials complementaris.   

·       Publicació de la planificació docent de sessions i activitats.  

·       Creació de fòrums específics en el Campus Virtual per a la resolució de dubtes.       

·       Classes per videoconferència a través de BB Collaborate.

·       Publicació d’activitats de repàs i d’autoavaluació específiques.   

·       Sessió de resolució de dubtes a través de videoconferència.  

·       Treball en grups per desenvolupar la matèria.

 

Canals de comunicació i de tutorització amb els estudiants

S’ha utilitzat, de manera habitual, els diferents recursos del Campus Virtual, a més del correu electrònic. Excepcionalment també s’ha fet ús de la videoconferència.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges
Avaluació continuada

Grup M1. Professors:  Juan Antonio Alujas i Dessirée Garcia

Activitats avaluables

[Modalitats i lliurament: campus, email, gravació...]

Ponderació

Lliurada abans/després confinament

Treball sobre la «feina decent» que s’ha d’entregar per Tasca al Campus Virtual

30 %

Data límit 27 de maig

Debat sobre «treball garantit vs renda de ciutadania».
 • Ponència per videoconferència
 • Exposició de cada grup al professor (amb gravació de l’exercici)
 • Recensió sobre el debat, que s’ha d’entregar


 

30 %

Durant el confinament

Recensió que s’ha d’entregar mitjançant Tasca al Campus Virtual, data límit el 13 de maig

Exercici tipus test, el 27 i el 28 d’abril (en línia)

0

Tasca a classe que es corregeix conjuntament


 

Grup M2. Professors:  Juan Antonio Alujas i Dessirée Garcia

Activitats avaluables

[Modalitats i lliurament: campus, email, gravació...]

Ponderació

Lliurada abans/després confinament

Treball sobre la «feina decent» que s’ha d’entregar per Tasca al Campus Virtual

30 %

Data límit 27 de maig

Debat sobre «treball garantit vs renda de ciutadania».
 • Ponència per videoconferència
 • Exposició de cada grup al professor (amb gravació de l’exercici)
 • Recensió sobre el debat, que s’ha d’entregar


 

 

30 %

Durant el confinament

Recensió que s’ha d’entregar mitjançant Tasca al Campus Virtual, data límit el 13 de maig

Exercici tipus test, el 27 i el 28 d’abril (en línia)

0

Tasca a classe que es corregeix conjuntament


 

Grup T1. Professora: Dessirée Garcia

Activitats avaluables

[Modalitats i lliurament: campus, email, gravació...]

Ponderació

Lliurada abans/després confinament

Treball sobre la «feina decent» que s’ha d’entregar per Tasca al Campus Virtual

30 %

Data límit 27 de maig

Debat sobre «treball garantit vs renda de ciutadania».
 • Ponència per videoconferència
 • Exposició de cada grup al professor (amb gravació de l’exercici)
 • Recensió sobre el debat, que s’ha d’entregar


 

 

30%

A realitzar durant el confinament

Recensió que s’ha d’entregar mitjançant Tasca al Campus Virtual, data límit el 13 de maig

Exercici tipus test el 29 d’abril (en línia)

0

Tasca a classe que es corregeix conjuntament


 

Prova de síntesi
 • Modificació del pes relatiu de la prova en la nota final, que passa del 50 % al 40 %. La prova pot incloure preguntes sobre les activitats avaluables d’avaluació continuada.
 • En cas d’avaluació presencial: un examen tipus test, que a més inclourà tres preguntes de desenvolupament de la resposta de les quals se n’hauran d’escollir dues.
 • En cas d’avaluació no presencial: un qüestionari que s’haurà de respondre al Campus Virtual amb un temps limitat, i que constarà de dos tipus de preguntes:
  • de resposta múltiple
  • dues preguntes de resposta oberta.


Avaluació única
 • La ponderació de l’examen serà el 100% de la nota final i inclourà preguntes  basades en el temari definit al pla docent.
 • En cas d’avaluació presencial es realitzarà un examen tipus test combinat amb tres preguntes de desenvolupament a escollir-ne dues.
 • En cas d’avaluació no presencial es realitzarà un qüestionari  al campus amb un temps limitat que constarà de dos tipus de preguntes:
  • Resposta múltiple
  • Dues preguntes amb resposta oberta.


 

Revaluació i final de carrera

No serà necessari presentar-se a l’avaluació ordinària per poder presentar-se a la revaluació. Tant en cas d’avaluació presencial com no presencial, se seguirà l’estructura i la ponderació de l’examen d’avaluació única.

 

ObservacionsL’excepcionalitat de la situació obliga a considerar la diversitat de situacions i de circumstàncies en què es poden trobar els estudiants, per raons familiars o socioeconòmiques. Es prendran les mesures de flexibilitat que la situació requereixi en cada cas, sense que això impliqui un detriment del nivell d’exigència en els resultats de l’aprenentatge.