Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a l'Economia

Codi de l'assignatura: 362571

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Antonio Fernandez Carracedo

Departament: Departament d'Economia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Per al seguiment d’aquesta assignatura no s’exigeixen coneixements previs de la matèria.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Conèixer els fonaments de l'economia, del mercat de treball i les polítiques d'ocupació, i la seva incidència en les organitzacions.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Atès que es tracta d’un curs d’introducció a l’economia, l’objectiu general consisteix a assolir i analitzar determinats coneixements generals, bàsics i necessaris sobre l’activitat econòmica i, en especial, sobre la dimensió econòmica de la realitat que ens envolta. Com a objectius més concrets, es poden enumerar els següents:
— Adquirir els coneixements de base econòmica suficients per poder assimilar els conceptes jurídics i sociopolítics relacionats amb les tasques que ha de dur a terme un graduat en Relacions Laborals.
— Adquirir els elements de l’anàlisi econòmica necessaris per entendre la funcionalitat dels conceptes que s’utilitzen en altres matèries d’aquest ensenyament en els àmbits de l’organització empresarial i de la gestió de recursos humans.
— Aprendre a interpretar i valorar críticament les dades relatives a l’estructura i conjuntura econòmica d’un territori determinat. Conèixer els principals indicadors econòmics d’un determinat espai econòmic i poder-los entendre comparativament.
— Dominar el llenguatge específic de l’anàlisi econòmica i desenvolupar una estructura intel·lectual reflexiva i crítica que permeti conèixer conceptualment la matèria i l’aplicabilitat que té.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció: concepte i mètode en economia

*  1.1 L’economia i les ciències socials
1.2 Economia positiva versus economia normativa
1.3 Diferències entre microeconomia i macroeconomia
1.4 Els instruments de l’economia
1.5 Els agents econòmics
1.6 L’escassetat i els béns econòmics
1.7 Els problemes centrals de tot sistema econòmic
1.8 El cost d’oportunitat
1.9 La corba de possibilitats de producció: aplicacions

2. El mercat i el sistema de preus

*  2.1 Concepte de «mercat»: la demanda i l’oferta
2.2 El mercat com a mecanisme d’assignació de recursos
2.3 L’equilibri de mercat
2.4 Desplaçaments de la demanda i de l’oferta

3. Aplicacions de l’anàlisi de l’oferta i la demanda

*  3.1 Concepte de «mercat»: la demanda i l’oferta
3.2 El mercat com a mecanisme d’assignació de recursos
3.3 L’equilibri de mercat
3.4 Desplaçaments de la demanda i de l’oferta

4. L’empresa: funció de producció i costos

*  4.1 L’organització de l’empresa: els drets de propietat i els tipus d’organització empresarial
4.2 El finançament de l’empresa
4.3 Benefici comptable i benefici econòmic
4.4 La funció de producció
4.5 La funció de costos
4.6 Cost total, mitjà i marginal
4.7 Variacions dels costos a curt termini i a llarg termini
4.8 Les corbes d’oferta de l’empresa i del mercat a curt termini i a llarg termini

5. Estructures de mercat. Competència perfecta i competència imperfecta

*  5.1 Els supòsits de la competència perfecta
5.2 L’empresa en competència perfecta i la decisió de produir
5.3 L’equilibri del mercat i les lleis d’oferta i demanda
5.4 Els mercats de competència imperfecta

6. El monopoli

*  6.1 El monopoli
6.2 L’equilibri en el monopoli
6.3 El monopoli i la discriminació de preus
6.4 El monopoli natural
6.5 Monopoli versus competència perfecta

7. Magnituds i variables econòmiques

*  7.1 Producció intermèdia, producció final i valor afegit
7.2 La comptabilitat nacional
7.3 Macromagnituds i interpretació de les variables econòmiques
7.4 Identitat macroeconòmica bàsica
7.5 Els principals objectius macroeconòmics
7.6 Ocupació i atur
7.7 Preus i inflació

8. Renda nacional, demanda agregada i política fiscal

*  8.1 Consum i inversió
8.2 La determinació de la renda nacional d’equilibri
8.3 El multiplicador de la inversió
8.4 El pes del sector públic en l’economia
8.5 El pressupost públic
8.6 Teoria i utilització de la política fiscal

9. Economia monetària i política monetària

*  9.1 Evolució, naturalesa i funcions del diner
9.2 Oferta monetària i patrons monetaris
9.3 El Banc Central Europeu (BCE) i la base monetària
9.4 Sistema bancari i creació de diner
9.5 Altres intermediaris financers (no monetaris)
9.6 La demanda de diner
9.7 Diner, interès i renda nacional
9.8 La política monetària: objectius i instruments
9.9 La política monetària europea

10. Economia internacional i integració econòmica

*  10.1 La internacionalització de l’economia
10.2 La balança de pagaments
10.3 Tipus de canvi: fix i flexible
10.4 La determinació del tipus de canvi: el Fons Monetari Internacional (FMI), la Unió Monetària Europea (UME) i l’euro, el G8, etc.
10.5 Els processos d’integració econòmica: la Unió Europea (UE)
10.6 Altres acords regionals de lliure comerç

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Se segueix un mètode de treball basat en les activitats següents:

Sessions teòriques de classe. Es presenten els continguts bàsics dels diferents temes del programa sobre els quals cal treballar, a partir dels materials facilitats i de les indicacions del professorat.

Treball personal dirigit. L’aprenentatge es basa, fonamentalment, en el treball personal que cal dur a terme a partir de les indicacions del professorat responsable de l’assignatura i dels materials indicats. En aquest àmbit destaquen els exercicis d’autoavaluació que hi ha en el Campus Virtual, amb els quals l’estudiant pot posar a prova el grau de coneixement dels continguts de la matèria.

Tutories personalitzades. Qui ho desitgi pot trobar-se, en els horaris que es prevegin i facin públics, amb el professorat responsable per resoldre dubtes concrets que entorpeixin el treball personal programat o per buscar l’orientació que cregui necessària.

Exercicis o pràctiques avaluables i proves parcials. En els casos en què sigui factible seguir el sistema d’avaluació continuada, al llarg del curs es duen a terme diversos exercicis o pràctiques avaluables, que computen en la qualificació final segons les pautes que s’especifiquen en l’apartat següent.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Aspectes generals:

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no  presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

En principi, les activitats avaluables són 3. Els professors, però, poden fer-ne de 2 a 4. En aquest cas, el docent ha de comunicar-ho als estudiants a classe i en el Campus Virtual, i també com es calcula la qualificació segons el nou nombre d’activitats d’avaluació continuada.

Avaluació continuada

És l’opció recomanada per als alumnes que assisteixen regularment a classe. Es basa en les activitats obligatòries següents:

1. En principi, tres activitats d’aplicació sobre aspectes teòrics i pràctics explicats a classe. Preferentment, les activitats són tests de 15 preguntes, si bé el docent pot introduir-hi algun altre tipus de pràctica (en aquest cas, s’ha d’indicar a l’inici de curs). Si el docent vol fer més activitats, es consideren les tres millors notes. En conjunt, les tres millors notes aporten el 60 % de la nota final de l’assignatura. Sempre que s’hagin de dur a terme activitats el professorat ho anunciarà amb antelació.

2. Una prova de síntesi, tipus test, al final del curs, sobre tot el contingut del programa. Consta d’un test de 20-25 preguntes. El docent pot incloure-hi altres preguntes complementàries. Aquesta prova representa el 40 % de la nota final de l’assignatura.

En resum, el còmput per a la prova final és el següent:

— Activitat o test parcial 1: 20 %

— Activitat o test parcial 2: 20 %

— Activitat o test parcial 3: 20 %

— Prova de síntesi: 40 %

Per superar l’assignatura cal obtenir una qualificació global mínima de 5 punts sobre 10 i haver aprovat la prova de síntesi. S’atorga fins a un màxim de 0,5 punts als alumnes que assisteixin regularment a classe i hi tinguin una participació activa, però no es valora el sol fet d’assistir a classe ja que l’assistència és voluntària.

Reavaluació en l’avaluació continuada

La reavaluació és per als alumnes suspesos, no per als no presentats. A tots els grups, la reavaluació consisteix en una prova de tipus test, de 20-25 preguntes, sobre tot el contingut del programa. La qualificació obtinguda en aquesta prova representarà el 100 % de la nota final.

 

Avaluació única

La prova d’avaluació única, en tots els grups, és un examen sobre el contingut de la totalitat del programa. L’examen és de tipus test (unes 20-25 preguntes) i s’hi poden afegir preguntes teòriques de desenvolupament de la resposta i/o exercicis. En aquest cas, això es comunica abans del dia de la prova. L’alumne ha d’obtenir 5 punts sobre 10 per aprovar l’assignatura. Aquesta prova val el 100 % de la nota final.

Reavaluació en l’avaluació única

La reavaluació consisteix en una prova de tipus test, de 20 preguntes, sobre tot el contingut del programa. Aquesta prova val el 100 % de la nota final.