Pla docent de l'assignatura

 

 

CatalÓ Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Psicologia del Treball

Codi de l'assignatura: 362574

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Marina Romeo Delgado

Departament: Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre i afavorir el procés d’optimització de l’activitat laboral a partir de les bases de coneixements teòrics i pràctics de psicologia general i de psicologia del treball i de les organitzacions.

— Integrar els diferents aspectes en una visió global de funcionament dels recursos humans en les organitzacions.

— Conèixer les funcions principals, les característiques i les limitacions dels diferents models teòrics de la psicologia del treball.

— Comprendre els processos psicològics i psicosocials que tenen lloc en les organitzacions.

— Ser capaç de relacionar les diferents teories organitzacionals i les implicacions aplicades.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber utilitzar les estratègies metodològiques per fer recerca en les organitzacions.

— Adquirir capacitat d’anàlisi i de síntesi.

— Adquirir habilitats comunicatives.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Adquirir capacitat de treball en equip.

— Desenvolupar un raonament crític.

— Desenvolupar un compromís ètic.

— Mostrar interès per la qualitat de l’actuació d’un mateix i desenvolupar sistemes per garantir la qualitat de les intervencions.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Introducciˇ

1.1. Psicologia, psicologia social i psicologia del treball i de les organitzacions

2. Psicologia del treball i de les organitzacions: marc te˛ric

2.1. La psicologia del treball i de les organitzacions: teoria i principis del paradigma mecanicista

3. Delimitaciˇ conceptual i temÓtica del treball i de les organitzacions

3.1. El treball

3.2. Les organitzacions: el fenomen de lorganització

4. Processos psicol˛gics i psicosocials en les organitzacions

4.1. Comportament de rol

4.2. Motivació i satisfacció laboral

4.3. Identificació, implicació i compromís

4.4. Estrès, activació i síndrome d’esgotament professional

4.5. Cultura organitzacional

5. Sistemes de planificaciˇ i gestiˇ dels recursos humans: una perspectiva psicol˛gica

5.1. Sistema de comunicació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent es basa fonamentalment en l’assistència a les classes magistrals, però també s’estimula la participació activa a les classes pràctiques i es recomanen lectures seleccionades. L’objectiu de les pràctiques és analitzar un procés psicològic o psicosocial en una organització determinada.

L’estructura de les pràctiques és la següent:
— Revisió bibliogràfica sobre el tema analitzat
— Disseny de la recerca
— Plantejament del problema
— Objectius de la recerca
— Definició nominal o operativa de les variables que són objecte d’estudi
— Metodologia
— Anàlisi de les dades

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
Per a tots els grups l’avaluació és continuada. Cal superar, per separat, la part teòrica i la pràctica. El càlcul de la nota final es basa en les activitats obligatòries següents (a i b):

a) La part teòrica s’avalua a partir de tres proves parcials d’elecció múltiple, corresponents als blocs temàtics de l’assignatura. La nota de teoria s’obté de la mitjana dels exàmens, sempre que s’hagin aprovat.

b) La part pràctica s’avalua a partir de la presentació i el lliurament d’una memòria. A més, l’assistència a les sessions de presentació del treball pràctic és obligatòria.

La nota final s’obté de la ponderació de la part pràctica (40 %) i la teòrica (60 %: 20 % per a cadascuna de les proves teòriques), sempre que totes dues estiguin aprovades. El professorat concreta els detalls en el programa corresponent de l’assignatura. Només hi ha una convocatòria.

Reavaluació
Els estudiants que tinguin una qualificació final de suspens en alguna assignatura en règim d’avaluació continuada poden fer una nova prova de síntesi. La reavaluació consisteix en una prova escrita que consta de preguntes obertes en relació amb els continguts de l’assignatura. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació serà la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant. 

Addicionalment a les activitats avaluables, el professorat pot tenir en compte una altra mena d’evidències d’aprenentatge. Aquesta valoració permet millorar, eventualment, la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les activitats avaluables. Això és especialment pertinent quan la qualificació final obtinguda de les activitats d’avaluació continuada i la prova final és igual o superior a 7 i la nota de la prova final és superior (Protocol acadèmic i docent dels graus de la Facultat de Dret, article 8).

Qualsevol exercici d’avaluació continuada o de síntesi, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

Aquesta assignatura segueix el Protocol acadèmic i docent per als graus de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, aprovat per la Junta de Facultat de Dret el 26 de març de 2009 i revisat per la Comissió Acadèmica de la Facultat de el 31 de maig de 2016.

 

Avaluaciˇ ˙nica

Els alumnes que no puguin complir els requisits de l’avaluació continuada es poden acollir a un sistema d’avaluació única. Ho han de comunicar en el període assenyalat pel Consell d’Estudis (a l’inici del període de docència).

Consisteix en un examen final amb preguntes de contingut teoricopràctic i una activitat pràctica. Només hi ha una convocatòria.

Reavaluació
Els estudiants que hagin suspès alguna assignatura en règim d’avaluació única poden optar a la reavaluació de l’avaluació única si prèviament han estat avaluats. En queden exclosos aquells alumnes que tinguin una qualificació de no presentat. La nota obtinguda en la reavaluació serà la nota definitiva. La reavaluació consisteix en una prova escrita que consta de preguntes obertes en relació amb els continguts de l’assignatura. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació serà la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, si no és que el professor considera tenir-hi en compte una altra mena d’evidències d’aprenentatge.

Qualsevol exercici d’avaluació única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

Aquesta assignatura segueix el Protocol acadèmic i docent per als graus de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, aprovat per la Junta de Facultat de 26 de març de 2009 i revisat per la Comissió Acadèmica de la Facultat de el 31 de maig de 2016.

 

Convocatòria extraordinària de final de carrera
La convocatòria de final de carrera consisteix en un examen amb preguntes de contingut teoricopràctic i una activitat pràctica.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Robbins, S. & Judge, T. A. (2009). Comportamiento organizacional. Madrid: Pearson Prentice-Hall, 13a edición