Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estadística Aplicada a les Relacions Laborals

Codi de l'assignatura: 362575

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Maria Reyes Perez Domingo

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

12

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

12

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

28

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana l’assistència a classe.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat per aplicar les tècniques de recerca social qualitatives i quantitatives en les relacions laborals.

(Capacitat per aplicar les tècniques i eines de recerca social quantitatives  i  qualitatives en les relacions laborals)

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els elements bàsics de la recerca social, incloent-hi les eines fonamentals d’estadística descriptiva i les tècniques d’anàlisi estadística, amb la finalitat que en el futur siguin d’ajut en el procés de presa de decisions, tant en un entorn institucional com empresarial.

— Aprendre a diferenciar els principals tipus de dades i variables, i les relacions entre dades i variables.

— Aprendre a estimar models matemàtics que permetin predir el comportament de variables dependents d’altres magnituds.

— Aprendre a interpretar i a treballar amb taxes i nombres índex.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber, a partir de la informació estadística disponible, agrupar la informació en taules de freqüències, seleccionar el gràfic més adient, calcular i interpretar els estadístics descriptius principals, avaluar l’existència de relació entre dues variables i, si la relació és lineal i alta, ajustar-hi un model interpretatiu.

— Saber treballar en equip.

 

 

Blocs temàtics

 

Introducció i obtenció de dades estadístiques

Introducció

Estadística descriptiva

Anàlisi descriptiva d’una variable

Anàlisi descriptiva de dues variables

Nombres índex

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquesta és una assignatura de tipus presencial i l’aprenentatge es concreta en les activitats següents:

— Les sessions que imparteix el professorat a l’aula, en què s’introdueixen els conceptes bàsics.

— Les sessions pràctiques, en què es consoliden els coneixements assolits i s’estableixen les pautes per aplicar els conceptes de manera adequada i obtenir el màxim resultat de les tècniques estadístiques introduïdes. Es treballa a partir de situacions que fan referència a casos reals, es mostra com s’apliquen els diferents conceptes teòrics i es defineixen les opcions més adients per a cada situació concreta. Aquestes sessions s’imparteixen indistintament a l’aula de docència i a l’aula d’informàtica. Cada vegada es potencia més el treball en equip a l’hora de resoldre els exercicis que es proposen per consolidar els coneixements.

Els apunts de les explicacions fetes a classe són un material important per a la preparació de l’estudiant. Aquests apunts, però, tot i que són útils, no són suficients per adquirir els coneixements necessaris de l’assignatura. Al Campus Virtual es pot consultar tot el material treballat, i també les pràctiques.

Atesa la naturalesa acumulativa de l’assignatura, cal treballar-ne els continguts de manera continuada (aprenentatge autònom).

Buscant millorar els resultats acadèmics, seguim les propostes de RIDMA per fomentar la qualitat docent, en concret que hi hagi més activitats a l’aula que es facin en grup. Aquestes activitats ja es van fer el curs passat i, en general, van ser molt ben valorades per l’alumnat.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada és l’opció recomanada per a l’alumnat que assisteix regularment a classe, almenys a un 80 % de les classes, i  consisteix en les activitats següents (a i b):

a) Dues proves d’avaluació de nivell: 40 % de la nota final.
— Primera prova (20 %): Es fa a la meitat del curs i inclou els continguts treballats fins a la data de la prova.
— Segona prova (20 %): Es fa a mitjan desembre, i inclou els continguts treballats fins a la data de la prova.

 
b) Una prova de síntesi: 50 %
— Consta d’un seguit de preguntes que permeten valorar la comprensió del conjunt de la matèria.

En el nou curs 2019-2020 es valora el treball en equip, i el desenvolupament de cada alumne en el seu grup de treball, en línia amb el JITT del projecte RIMDA. A començament del curs, a la presentació, s’hi explica com aplicar aquesta innovació docent basada en el treball i aprenentatge en equip. Els companys d’equip avaluen d’aquesta part els altres companys. Aquesta part té un pes del 10 %. 

És imprescindible aprovar la prova de síntesi per superar l’assignatura. Només si el resultat de la prova de síntesi és superior o igual a 4 es té en compte el resultat obtingut en les dues proves d’avaluació de nivell.

El professorat pot tenir en compte, a més, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per tal de millorar la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables i finals. Especialment escau aquest fet si la nota de la prova de síntesi és superior a l’obtinguda en el conjunt d’activitats en el règim d’avaluació continuada.

 

Reavaluació

L’alumnat amb una qualificació de no presentat queda exclòs de la reavaluació. Per a la resta, aquells que tinguin una qualificació final de suspens poden tornar a fer la prova de síntesi el dia i l’hora que proposi el Consell d’Estudis. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació serà la qualificació final que apareixerà en l’expedient, sens perjudici que el professorat pugui tenir en compte, a més, un altre tipus d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant.

Qualsevol exercici d’avaluació continuada o de síntesi, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

 

Avaluació única

L’avaluació única consta d’una prova final escrita en què s’han de resoldre un conjunt de problemes. Per presentar-se a la prova cal identificar-se amb el DNI, el passaport o el carnet de la UB.

Només hi ha una convocatòria. Els estudiants que hagin suspès aquesta assignatura en règim d’avaluació única poden accedir a la reavaluació només si prèviament han estat avaluats. Aquells estudiants amb una qualificació de no presentat a l’avaluació única queden exclosos de la reavaluació.

Qualsevol exercici d’avaluació única que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

 

Convocatòria extraordinària de final de carrera

La convocatòria extraordinària de final de carrera consta d’una única prova final escrita en què s’han de resoldre un conjunt d’exercicis relatius al programa actual de l’assignatura. Per presentar-se a aquesta prova cal identificar-se amb el DNI, el passaport o el carnet de la UB.