Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tècniques de Treball i Comunicació

Codi de l'assignatura: 362576

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Maria Teresa Dicenta Moreno

Departament: Òrgans de govern

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

Es recomana seguir l’avaluació continuada el primer cop que es cursi l’assignatura, atès que més que coneixements s’hi avaluen habilitats, i és difícil assolir-les de manera autodidàctica.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat de comunicació oral i escrita usant terminologia específica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber estructurar correctament un treball acadèmic.

— Fer ús de les pautes de presentació formal establertes per al treball escrit.

— Identificar diferents tipus de text d’especialitat.

— Extreure les idees principals d’un document d’especialitat i fer-ne un mapa conceptual.

— Saber compondre un sumari complet.

— Redactar la introducció d’un treball, amb tota la informació que ha d’incloure.

— Formular les conclusions en un treball acadèmic.

— Saber redactar els diversos tipus de notes a peu de pàgina.

— Saber documentar les citacions amb algun dels dos sistemes de citació (anglosaxó o continental).

— Saber elaborar referències bibliogràfiques aïllades o en una bibliografia final coherent amb el sistema utilitzat.

— Identificar i utilitzar fonts d’informació acreditades.

— Preparar una presentació gràfica amb correcció i eficàcia.

— Expressar-se oralment de manera correcta i eficaç.

— Expressar-se correctament per escrit des d’un punt de vista ortogràfic, sintàctic i lèxic.

— Prendre consciència del plagi i la còpia i evitar-los.

— Identificar i interpretar un gràfic o una taula de dades.

 

 

Blocs temàtics

 

I. Estudiar i aprendre a la universitat

1. La situació en els estudis universitaris

1.1. El mètode d’estudi

1.2. Les proves d’avaluació

1.3. La gestió del temps en els estudis universitaris

II. Els diferents treballs universitaris

2. El comentari i l’anàlisi crítica de textos d’especialitat

2.1. Què és un comentari crític de text

2.2. Com reunir els materials d’un comentari de text

2.3. Com fer i donar forma al comentari de text

3. La recensió

3.1. Tipus de recensions

3.2. Continguts i parts d’una recensió

4. La introducció al treball de recerca

4.1. Els tipus de treballs de recerca

4.2. La definició de la recerca

4.3. El processament i l’anàlisi de les fonts

4.4. La redacció i les parts imprescindibles del treball

4.5. La importància de la introducció i de les conclusions

4.6. Les notes a peu de pàgina

4.7. Les citacions bibliogràfiques

4.8. La presentació formal

III. Les eines de treball

5. Documentació: localització i gestió de fonts d’informació

5.1. La introducció a la biblioteca: serveis i bases de dades d’especialitat

5.2. Les fonts d’informació general

5.3. La documentació especialitzada

5.4. Els sistemes tècnics de citació bibliogràfica

5.5. La citació de les fonts d’especialitat

5.6. El plagi i la còpia

6. La comunicació escrita

6.1. L’estructuració del discurs

6.2. La redacció eficaç: recomanacions d’estil

6.3. La terminologia en els llenguatges d’especialitat i en un context bilingüe

6.4. Els manuals d’estil, els diccionaris i els recursos informàtics i lingüístics

7. La comunicació oral

7.1. El discurs oral

7.2. L’execució del discurs oral

7.3. La dicció

7.4. L’entonació

7.5. El llenguatge corporal i el control del cos

7.6. La mirada i el contacte visual amb el públic

7.7. Les errades més freqüents

7.8. La posada en escena de la presentació oral

7.9. Els diferents registres de llenguatge oral

7.10. La pèrdua de la por de parlar en públic

7.11. Els recursos de suport a l’exposició oral (en especial, la presentació visual)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia és essencialment pràctica, atès que es tracta sobretot d’assolir habilitats, més que no pas coneixements teòrics. Se segueix un model d’aprenentatge actiu i, en principi, d’avaluació continuada a través d’activitats avaluables, que són de diferent tipus en relació amb el bloc que s’estigui treballant.

Tot i així, cada grup té una opció tutoritzada d’aprenentatge per al seguiment de la matèria encaminat al sistema d’avaluació única, especialment indicat per als alumnes que repeteixen l’assignatura o per als que provenen d’altres estudis universitaris. No es recomana aquesta opció als alumnes de nou accés a la Facultat.

A cada grup hi participen tres professors de diferents ensenyaments. Primer imparteix docència un o una docent de la Facultat de Dret, després un o una de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, novament el de la Facultat de Dret i finalment un o una docent de l’especialitat de Filologia Catalana o Hispànica, segons els grups. Avaluaran tots conjuntament o per separat, segons les proves. A banda, hi ha sessions especials obligatòries amb altres tipus de ponents (sessió de tècniques d’estudi, conferències, etc.).

S’utilitza el Campus Virtual per a la comunicació entre el professorat i l’alumnat i per al lliurament de tots els materials, atès que és l’opció més accessible per a tothom i més sostenible en termes ambientals.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Aspectes generals a tots els règims d’avaluació
És un requisit haver lliurat dins el termini establert i en la forma adequada totes les activitats avaluables per aprovar l’avaluació continuada. L¿activitat avaluable no presentada no obté cap qualificació. En cas que alguna de les activitats no es presenti en el termini establert, o que la qualificació final ponderada resulti igual o superior a 5, l’estudiant obté una qualificació convencional de suspens i ha de fer l¿examen de reavaluació.

Segons el grup, és possible que les activitats d¿aquesta assignatura tinguin vinculació amb altres assignatures del mateix curs. En aquests casos, això es detalla a la programació específica del grup.

El professorat pot tenir en compte la participació activa a classe i el lliurament d¿altres exercicis o activitats, a més de les avaluables obligatòries, a l’hora de fixar la nota final definitiva. Aquesta part discrecional de la nota només pot millorar, eventualment, la nota obtinguda, i en cap cas perjudica la qualificació resultant de les quatre proves d’avaluació continuada i la prova de síntesi.

La sintaxi, una ortografia i una expressió oral correctes a totes les proves son imprescindibles per aprovar. Qualsevol exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, amb una nota màxima de 4, independentment del contingut material que presenti.

Si es descobreix que un estudiant ha copiat o deixat copiar una pràctica o que ha plagiat el treball de recerca, rep una qualificació de suspens (amb un 0) en la totalitat de l’assignatura sense possibilitat de reavaluació, llevat que es provi fefaentment l’abús de confiança i la bona fe i el desconeixement de la persona a qui han copiat. A més, se n’ha d’informar el cap d’estudis. En el cas del treball de recerca en equip, es fa una investigació de qui ha estat responsable del plagi, però si no s¿arriba a cap conclusió provada i clara el suspens afecta tots els membres del grup com a corresponsables de l¿autoria del treball. Tots els treballs passen per un filtre informàtic de control del plagi i per un filtre personal dels docents del grup.

 

Avaluació continuada

Durant el semestre l¿estudiant fa quatre activitats avaluables d’AC, més una altra que és opcional (60 %); i una prova de síntesi (40 %). Totes les activitats d’avaluació continuada estan pensades per ser emprades de manera acumulativa en el treball final de recerca:
— Comentari de text - aspectes substantius i formals: 15 %
— Comentari crític -aspectes de llengua: 10 %
— Cerca de recursos: 15 %
— Esborrany del treball de recerca: 10 %
— Exposició oral: 10 %.

A la part I del temari, s’ensenyen habilitats que s’avaluen específicament en la prova de síntesi.

A la part II, a càrrec del docent de la Facultat de Dret de la UB, es fa un comentari crític de text  sobre un material proporcionat pel professor amb una valoració d¿un 15 % de la qualificació final.

A la part III,  a càrrec del docent de la Facultat de Biblioteconomia de la UB, es fa una activitat de cerca de recursos i construcció de referències bibliogràfiques sobre normes, jurisprudència, articles o monografies, recursos electrònics i convenis laborals amb una valoració d¿un 15 % de la qualificació final. En aquesta part, blocs 6 i 7, a càrrec del docent de Filologia de la UB, es fa una activitat nova, tot i que se’n puntuen dues (a i b): a) Es torna a presentar el comentari crític (10 %) —modificat o no, segons el criteri de l’estudiant— que ja s’havia fet per a la segona activitat d’avaluació continuada, però en aquest cas només s’avalua des del punt de vista de la qualitat de l’expressió escrita (correcció sintàctica, lèxica i ortogràfica), amb una valoració del 10 % de la qualificació final; i a més es fa una exposició oral en grup (10 %) —amb intervenció individual de tots els membres— amb algun programa de suport visual, sobre determinats elements del seu treball de síntesi, amb una valoració d’un altre 10 % de la qualificació final.

La prova final o de síntesi consisteix en un treball dirigit de recerca, en grup, que es presenta per escrit i s’exposa oralment de manera pública.

En una data determinada, prèvia al lliurament definitiu, cada grup ha de presentar un esborrany d¿aquest treball, a partir del qual se’n valora l¿estructura, l’aplicació metodològica i el funcionament del treball col.laboratiu. Aquesta presentació té un valor ponderat d¿un 10% de la qualificació final. Aquesta qualificació atorgada per tot l¿equip docent en principi és grupal, però pot variar i ser individual en funció del grau de participació i implicació d¿algun membre del grup.

El treball definitiu té un valor d¿un 40 % de la qualificació final, avaluat conjuntament per tot el professorat de cada grup. El valor total del treball es reparteix així:
— El professorat de la Facultat de Dret valora un 50 % del treball (aspectes formals, procedimentals, instrumentals i substancials).
— El professorat de Filologia valora un 30 % del treball (expressió oral i escrita).
— El professorat de Biblioteconomia valora un 20 % del treball (bibliografia, notes al peu i detecció de còpia i plagi).

L’avaluació del treball dirigit de recerca es fa per mitjà de rúbriques, l’enunciat de les quals fa públic el professor responsable de cada grup. La qualificació del treball és única i afecta tots els membres del grup, llevat que el professorat valori que no ha de ser així en funció de l¿informe pautat de participació que el grup ha de lliurar obligatòriament, en què s’especifica la implicació de cada membre i ha d’estar signat per tots els membres. Si algun membre no el vol signar n’ha de justificar els motius, i si vol ser avaluat ha d’elaborar un informe individual. S’ha d’haver signat algun d’aquests dos possibles informes per obtenir qualificació en aquesta prova i no constar com a no presentat.

Per aprovar l’assignatura són requisits imprescindibles tenir aprovada la prova de síntesi, independentment de la puntuació ponderada resultant al llarg del curs, i haver lliurat totes les proves d’avaluació continuada.

Tant en un cas com en l’altre, si un estudiant obté una qualificació final ponderada (activitats d’avaluació continuada i prova de síntesi) igual o superior a 5, però no ha lliurat alguna activitat d’avaluació continuada o no ha superat la prova de síntesi, obté una qualificació final de suspens, amb la qualificació numèrica convencional de 4. En el cas que el suspens sigui del treball de recerca, si el treball té elements de fàcil solució, es dona un breu període de temps al grup per esmenar-lo. Si no s’esmenen, a criteri de l’equip docent, l¿estudiant ha d’anar a reavaluació de tota la assignatura.

Reavaluació AC

Tenen dret a la prova de reavaluació els estudiants amb la qualificació final de suspens d’avaluació continuada:

- perquè la qualificació final mitjana ponderada és inferior a 5;

- perquè no han presentat totes les activitats obligatòries d’AC;

- perquè la PS (= el TR) no ha estat aprovada, independentment de la qualificació mitjana ponderada final.

 

La prova de reavaluació consisteix a resoldre en línia, en la data oficial de l’examen, un seguit d’exercicis teoricopràctics que inclouen l’acreditació de les habilitats desenvolupades durant el curs. Els horaris s¿anuncien amb l’antelació suficient.

 

No poden accedir a la reavaluació:

- els estudiants que no han estat avaluats i que, per tant, resten amb una qualificació de NP;

- els estudiants que en un exercici, activitat avaluable o prova de síntesi han comès plagi o còpia.

 

Avaluació única

La Facultat desaconsella escollir el règim d’avaluació única per a aquesta assignatura als estudiants de nou accés. Tot i això, es recorda que aquest règim no deslliga l’estudiant de l’assistència a classe, només implica una altra forma d’avaluació.

L¿estudiant que s’aculli a l’avaluació única, ha de lliurar el dia de l’examen les mateixes activitats escrites que es fan en l’avaluació continuada (excepte la prova oral, que només consisteix en el PowerPoint en paper), però basades en els materials específics que el professorat del grup hagi penjat al Campus Virtual.

La prova de síntesi consisteix en un treball dirigit de recerca grupal, si hi ha més d’un estudiant en aquesta modalitat d’avaluació, que es presenta per escrit, en línia i s’exposa de manera oral i pública. Les proves tenen el valor percentual següent:

Comentari critic: 15 %

Aspectes de llengua del comentari critic: 10 %

Cerca de recursos: 10 %

Presentació visual en paper: 10 %

Treball de síntesi: 50 %

 

Reavaluació AU

Tenen dret a la prova de reavaluació els estudiants que han suspès la qualificació final d’avaluació continuada:

- perquè la qualificació final mitjana ponderada és inferior a 5;

- perquè no han presentat o no han fet totes les activitats obligatòries requerides en el moment de l’AU;

- perquè el treball de recerca no ha estat superat, independentment de la qualificació mitjana ponderada final de tots els exercicis.

 

La prova de reavaluació consisteix a fer en linia durant la data oficial d¿examen un seguit d¿exercicis teoricopràctics que inclouen l’acreditació de les habilitats desenvolupades durant el curs. Els horaris s¿anuncien amb l’antelació suficient.

 

No poden accedir a la reavaluació:

- els estudiants que no han estat avaluats i que, per tant, resten amb una qualificació de NP;

- els estudiants que en un exercici, activitat avaluable o prova de síntesi han comès plagi o còpia.

 

Convocatòria extraordinària de final de carrera

Els alumnes de convocatòria extraordinària segueixen el model d’avaluació única en el grup M2, i per tant han de presentar les activitats i el treball final en la data que assenyali el Consell d’Estudis. Se’ls recomana un seguiment tutoritzat de l¿assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

El material bàsic d’estudi, a banda del que es vagi proporcionant al llarg del curs, és el manual de l’assignatura: TURULL RUBINAT, M. (dir.) Tècniques de treball i de comunicació: instrumentàrium per a les ciències jurídiques i socials. Barcelona: Huygens, 2013 (2a edició).  Enllaç

Pàgina web

 

Criteris de la Universitat de Barcelona per citacions i abreviacions

http://www.ub.edu/criteris-cub/criteri.php?id=356

 

 

Diccionari de la Enciclopèdia catalana

http://www.enciclopedia.cat/diccionaris#.U4buK5WKDY8

 


Diccionario de la Real Academia Española

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae

 

Optimot, consultes lingüístiques en català

http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.html

 

 

Termcat. Centre de terminologia en català per branques del coneixement.

http://www.termcat.cat/

 

Fundéu. Fundación del español urgente

http://www.fundeu.es/