Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estrangeria i Immigració

Codi de l'assignatura: 362693

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Raquel Prado Perez

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Adquirir els coneixements bàsics sobre el règim jurídic dels estrangers a territori espanyol.

 


— Adquirir els coneixements bàsics sobre la normativa en matèria d’estrangeria i immigració.

 


— Adquirir els coneixements bàsics sobre les competències i les responsabilitats que tenen els diversos nivells d’administracions públiques en matèria d’estrangeria i immigració.

 


— Identificar la situació jurídica dels estrangers i ser capaç de determinar els elements bàsics del seu règim jurídic.

 

— Conèixer suficientment el fenomen de la immigració, tant d’àmbit global com europeu, estatal, autonòmic i local.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç de determinar un procediment i d’elaborar la decisió final en matèria d’estrangeria i d’immigració.

 

— Entendre i saber aplicar les qüestions de gènere als aprenentatges d’una manera transversal.

 


— Adquirir el vocabulari jurídic precís de la matèria i familiaritzar-se en el maneig d’informes, expedients, decisions i documentació administrativa en general.

 


— Debatre els coneixements que es vagin adquirint al llarg del curs i aplicar-los a resoldre situacions jurídiques concretes.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Assumir un compromís ètic i responsable en l’estudi i aprenentatge de l’assignatura.

 


—Treballar en un entorn competitiu i valorar la importància de les pròpies aportacions.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a l’estrangeria i a la immigració. Conceptes, història i evolució legislativa

2. La nacionalitat espanyola i la incidència que té en l’estrangeria i la immigració

3. Els drets dels estrangers

4. El règim jurídic dels estrangers en el territori espanyol

5. El règim d’infraccions i sancions en matèria d’estrangeria

6. Les competències dels poders públics en matèria d’estrangeria i immigració

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El mètode de l’assignatura consisteix en sessions de caràcter teoricopràctic, a través de la metodologia d’aprenentatge basat en problemes, que s’organitzen en dues parts:  

a)  A la part teòrica l’alumnat ha d’analitzar els aspectes més importants del programa, amb especial atenció als aspectes més complexos de la regulació. L’alumnat disposa de materials diversos per abordar l’aprenentatge de l’assignatura.

b)  La part pràctica s’organitza al voltant de la discussió de casos pràctics, escrits, activitats i debats, que en ocasions l’alumnat s’ha de preparar amb antelació.                                                                                                                                 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada (AC) és el tipus d’avaluació prefixada, com a regla general, per a tot l’alumnat. Els estudiants que optin per l’avaluació única (AU) ho han de comunicar expressament i formalment.

La modalitat d’avaluació continuada consisteix en dues (2) activitats presencials avaluables i en una prova de síntesi.

— Les activitats avaluables consisteixen en la resolució no presencial de casos, mitjançant la metodologia d’aprenentatge basat en problemes, corresponents a la matèria estudiada a classe fins al moment de cada prova. L’AC implica l’assistència al 80 % de les classes i el lliurament del 80 % d’exercicis i pràctiques. La nota final de l’assignatura correspon a la mitjana (50 %-50 %) entre la nota d’AC i l’examen final. El professorat pot tenir en compte, a més, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per tal de millorar la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables i finals. Especialment escau aquest fet si la nota de la prova de síntesi és superior a l’obtinguda en el tram d’activitats en el règim d’avaluació continuada.

El pla docent i el programa d’activitats poden fixar, si és convenient, l’assistència dels estudiants que segueixen el règim d’avaluació continuada a sessions o activitats concretes. En aquest supòsit també s’han de fixar les condicions i les conseqüències de no haver assistit a aquestes activitats o sessions; però en cap cas això pot impedir als estudiants presentar-se a les proves avaluables i a la prova de síntesi.

— La prova de síntesi consisteix en la resolució d’un cas a partir de la resposta a deu (10) preguntes. L’alumnat té un temps limitat per respondre-les i pot utilitzar la legislació corresponent i, si escau, algun altre tipus de material que indiqui el professorat. El programa pot exigir una puntuació mínima en totes o en alguna de les parts per superar l’assignatura.

 

Per aprovar l’assignatura cal haver superat la prova de síntesi, independentment del valor ponderat que tingui assignat.

Tota mena d’evidències d’aprenentatge, i també l’assistència i la participació activa a classe, es poden tenir en compte a criteri del professorat a l’hora de fixar la nota final definitiva. Aquesta part de la nota només pot millorar, eventualment, la nota obtinguda i en cap cas no pot perjudicar la qualificació aritmètica obtinguda amb les proves avaluables d’AC i la prova de síntesi.

Reavaluació

Els estudiants que tinguin una qualificació final de suspens en règim d’avaluació continuada poden fer una nova prova de síntesi. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació serà la qualificació final que apareixerà a l’expedient dels estudiants. 

Correcció lingüística

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

 

Avaluació única

Els estudiants que optin per l’avaluació única (AU) ho han de comunicar expressament i formalment.

L’avaluació única (AU) consisteix en una prova de síntesi, en forma de cas pràctic i amb deu (10) preguntes. L’alumnat té un temps limitat per respondre-les i pot utilitzar la legislació corresponent i, si escau, un altre tipus de material que indiqui el professorat. El programa pot exigir una puntuació mínima en totes o en alguna de les parts per superar l’assignatura.

La prova d’avaluació única, sigui diferent o excepcionalment igual que la prova de síntesi, ha de permetre avaluar l’adquisició dels coneixements i habilitats declarats en el pla docent de l’assignatura. Addicionalment a la prova, el professorat pot considerar, si així ho determina el pla docent de l’assignatura, la presentació d’altres activitats. En cap cas, però, aquestes activitats han de ser un requisit per poder presentar-se a la prova final de l’avaluació única. 

Reavaluació

Els estudiants que suspenguin en règim d’avaluació única poden reavaluar la prova. La nota obtinguda a la reavaluació serà la nota definitiva. La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat prèviament i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat.

Correcció lingüística

Aquell exercici d’avaluació única que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ROJO TORRECILLA, E.; CAMÓS VICTÒRIA, I. Informe les competències municipals en matèria d’immigració i la incidència de la legislació d’estrangeria sobre els municipis. Barcelona : Diputació de Barcelona, Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania, 2005.

Enllaç al CCUC  Enllaç

AJA, E. (coord.). Los derechos de los inmigrantes en España. València : Tirant lo Blanc, 2009.  Enllaç

AGUADO I CUDOLÀ, V. ET AL. Inmigración, sociedad y Estado : una cuestión abierta. Sevilla : Junta de Andalucía, 2004.

DÍEZ SASTRE, S. (dir.). Inmigración y gobiernos locales. [Madrid] : Instituto de Derecho Local ; Madrid : Barcelona : Marcial Pons, 2010.  Enllaç

MOYA MALAPEIRA, D. (coord.). La nueva regulación de la inmigración y la extranjería en España. Valencia : Tirant lo Blanch, 2012.  Enllaç

ESPINAR VICENTE, José María (coord.) La Nacionalidad y la Extranjería en el Sistema Jurídico Español. José María Espinar Vicente. Editorial Dykinson, 2019

Capítol

AGUADO I CUDOLÀ, V. "Libertades de circulación y residencia : el visado como control de entrada de extranjeros", dins POMED SÁNCHEZ, L.; VELASCO CABALLERO, F. (eds.). Ciudadanía e inmigración. Zaragoza : Diputación General de Aragón, 2003, pàgs. 290-293.  Enllaç

VELASCO CABALLERO, F. "Expulsión administrativa, devolución, retorno y otras salidas obligatorias", dins POMED SÁNCHEZ, L.; VELASCO CABALLERO, F. (eds.). Ciudadanía e inmigración. Zaragoza : Diputación General de Aragón, 2003, pàgs. 301-340.  Enllaç

BORRAJO INIESTA, I. "El status constitucional de los extranjeros", dins Estudios sobre la Constitución española : homenaje al profesor Eduardo García de Enterría, vol. II. Madrid : Civitas, 1991, pàgs. 697-766.  Enllaç

Article

AGUADO I CUDOLÀ, V. "Hacia una nueva población municipal : el padrón como instrumento para la realización de políticas públicas y para el ejercicio de derechos de españoles y extranjeros", dins Anuario del gobierno local, 2003, pàgs. 195-240.  Enllaç

FREIXES, T.; REMOTTI CARBONELL, J.C. "Los derechos de los extranjeros en la Constitución española y en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", dins Revista de derecho político, núm. 44, 1998, pàgs. 103-141.  Enllaç

Pàgina web

http://www.intermigra.info

  Pàgina d’Estrangeria de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Saragossa

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT DAVANT EL CESSAMENT DE LA DOCÈNCIA PRESENCIAL
 

ENSENYAMENT: GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 

ASSIGNATURA: ESTRANGERIA I IMMIGRACIÓ

Optativa

 

Àrea de coneixement: DRET ADMINISTRATIU

Departament: DRET ADMINISTRATIU, DRET PROCESSAL I DRET FINANCER I TRIBUTARI

 

 

Metodologia i activitats formatives alternatives
La metodologia docent intenta seguir el mateix esquema que la presencial, però a través de sessions teòriques impartides en línia per la professora. La durada respecta, habitualment, la possibilitat que l’alumnat resolgui casos breus.

 

— Els dimarts es dedica principalment a la part teòrica.

— El dijous la seqüència és com segueix:

De 16 a 16.30 h: Grup A – Resolució i comentari de casos.

De 16.30 a 17.30 h: Sessió teòrica.

De 17.30 a 18 h: Grup B – Resolució i comentari de casos.

 

Canals de comunicació i de tutorització amb els estudiants

Els canals de comunicació i tutorització amb els estudiants són el Campus Virtual, el correu electrònic i les eines de streaming.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatgesL’avaluació seguirà com l’establerta en el pla docent.

 

Avaluació continuada

 

Grup TO. Professora: Raquel Prado

Activitats avaluables

[Modalitats i lliurament: Campus Virtual, correu electrònic, gravació...]

Ponderació

Lliurada abans/després confinament

1.Treball extens sobre nacionalitat espanyola.

 

 30 %

Després de confinament

2. Cas pràctic que s’ha de resoldre en un temps determinat i en horari de classe a través de Campus Virtual.

 20 %

Després de confinament

 


 

 

 

Prova de síntesi

S’ha de resoldre un cas pràctic, el dia de l’examen, en un temps determinat i a través del Campus Virtual. Ponderació: 50 %.

 

Avaluació única

Resposta a una pregunta teòrica en què s’ha de demostrar la capacitat analítica, que s’ha de respondre en 40 minuts; i resolució d’un cas pràctic. Igual que en el cas de l’avaluació continuada, es fa el dia de l’examen, en un temps determinat i a través del Campus Virtual.

 

Final de carrera

Mateix format que la convocatòria general per a l’avaluació única.

 

Revaluació

Mateix format que la convocatòria general per a l’avaluació única.

 

 

Observacions