Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball de Fi de Grau

Codi de l'assignatura: 363041

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Josep Macia Fabrega

Departament: Departament de Filosofia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Cada professor o professora indica durant el curs la bibliografia recomanada.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoria

Presencial

 

10

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

35

 

(Aquestes 35 hores es reparteixen en 13 sessions setmanals de 2 hores i una única sessió (congrés) de 9 hores a final de curs.)

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

75

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat per iniciar-se en la investigació.

   -

Capacitat d'usar i de comprendre la terminologia filosòfica especialitzada.

   -

Capacitat de presentar temes i qüestions filosòfiques amb claredat, oralment i per escrit.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Assolir un coneixement sòlid del tema d’estudi del treball escrit, que aprofundeixi en els coneixements assolits en el grau i que demostri la maduresa intel·lectual de l’estudiant.

— Incrementar i potenciar alguns dels coneixements adquirits durant el grau mitjançant l’elaboració de l’activitat pràctica, posant-los en connexió amb els coneixements i interessos de l’estudiant en altres àmbits acadèmics, artístics o professionals.

 

Referits a habilitats, destreses

— Desenvolupar les destreses d’expressió oral i escrita.
— Millorar les tècniques de recerca i d’organització del treball personal.
— Millorar la capacitat de presentar continguts filosòfics (o altres continguts complexos) amb un estil i un format adequats per a un públic culte ampli. 

 

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar la capacitat de reflexió i l’esperit crític.  

— Desenvolupar la capacitat de col·laborar amb altres persones, sabent discrepar i debatre de manera constructiva i respectuosa. Saber ajudar les companyes i els companys a millorar el seu treball, i aprofitar adequadament els suggeriments que els altres ens fan per millorar el propi treball.

— Tenir una bona comprensió dels requeriments ètics bàsics de l’activitat acadèmica i reafirmar el compromís amb l’honestedat intel·lectual.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Com es prepara i s’escriu un article acadèmic en filosofia

2. Com fer la presentació oral d’una ponència

3. Discussió de la forma i el contingut dels diferents projectes de ponència

4. Diferents tipus d’activitats pràctiques i com preparar-les

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquest curs involucra com a activitat principal, però no única, l’elaboració d’un treball. El curs s’estructura entorn de l’organització, a càrrec dels estudiants, d’un congrés de filosofia en el qual els ponents són alguns dels mateixos estudiants del curs. Tots els estudiants han d’escriure una ponència que ha d’adequar-se, tant pel que fa a la forma com al contingut, a la possibilitat que es presenti en el congrés del curs.

El professor o professora ofereix indicacions sobre les característiques formals que ha de tenir el treball i sobre com escriure’l. Orienta també sobre el contingut específic del treball de cadascun dels estudiants.

Com a part de la tasca d’elaboració de la ponència i també com a preparació per a la seva possible presentació en el congrés, tots els estudiants han de fer dues presentacions orals breus: una per explicar el seu projecte de ponència i una altra per presentar-ne un primer esborrany.

D’altra banda, i per tal de desenvolupar en aquest curs altres competències i habilitats que ampliïn les que estan involucrades en l’elaboració i presentació oral d’una ponència, cada estudiant ha de dur a terme també una activitat pràctica que pot consistir tant en la mateixa organització del congrés com en l’elaboració de continguts d’interès filosòfic, en format de text, vídeo o so. Aquests continguts es poden difondre per mitjà del web del curs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

a) Treball escrit: 55 % de la nota total de l’assignatura.

b) Presentacions orals a classe del projecte de treball i participació en les diferents sessions del curs: 15 % de la nota total de l’assignatura.

c) Presentació en el congrés de l’assignatura: 15 % de la nota total de l’assignatura.

d) Activitat pràctica: 15 % de la nota total de l’assignatura.

Per aprovar el curs és condició necessària haver obtingut una qualificació igual o superior a 5 (sobre 10) en l’apartat a).

 

Reavaluació

Per poder-hi accedir cal haver obtingut una qualificació mínima de 3,5 (i inferior a 5) en l’avaluació del treball escrit. Només la part de la qualificació corresponent al treball escrit està subjecta a reavaluació. La nota de la reavaluació del treball podrà ser com a màxim 1,5 punts superior a la de la primera versió del treball.

 

Avaluació única

Treball escrit acabat (55 % de la nota total), dues presentacions orals breus del projecte de treball (15 %), presentació en el congrés de l’assignatura (15 %) i activitat pràctica (15 %).

(El termini per demanar acollir-se a l’avaluació única serà el 29 de novembre (primer semestre) o el 30 d’abril (segon semestre)).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Pàgina web

PRYOR, J. (2012), "Guidelines on Writing a Philosophy Paper" http://www.jimpryor.net/teaching/guidelines/writing.html

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

S’adapten els punts del pla docent següents:

 

METODOLOGIA I ACTIVITATS FORMATIVES

Es mantenen les activitats previstes, incloent-hi les presentacions orals i la celebració del congrés del curs. Se’n modifica, però, el format: en lloc de fer-se de forma presencial, es farà per videoconferència (usant Collaborate o altres eines semblants) o, quan això no sigui possible, usant vídeos que els estudiants hauran de fer arribar al professor/a.

Es mantenen, en general, els terminis previstos per a l’avaluació continuada i l’avaluació única (afegint-hi la flexibilitat que calgui en el cas d’estudiants que es trobin en situacions especials –incloent-hi el cas d’estudiants que han estat malalts o han tingut casos greus de Covid-19 en el seu entorn familiar): hi ha sols una modificació, la data de lliurament de la primera versió del treball serà el 30 de maig (en lloc del 20 de maig, previst inicialment).

Si hi ha estudiants que no disposen dels mitjans tècnics necessaris per poder realitzar les activitats virtuals programades, es buscaran solucions alternatives per als seus casos particulars, tot intentant que no es produeixin greuges comparatius, en cap dels dos sentits. 

 

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DELS APRENENTATGES

Avaluació única

En lloc de:

>El termini per demanar acollir-se a l’avaluació única serà el 29 de novembre (primer semestre) o el 30 d’abril (segon semestre).

S’aplicarà la condició:

El termini per demanar acollir-se a l’avaluació única serà el 29 de novembre (primer semestre) o el 29 de maig (segon semestre).

 

Reavaluació

En lloc de:

> Per poder-hi accedir cal haver obtingut una qualificació mínima de 3,5 (i inferior a 5) en l’avaluació del treball escrit. Només la part de la qualificació corresponent al treball escrit està subjecta a reavaluació. La nota de la reavaluació del treball podrà ser com a màxim 1,5 punts superior a la de la primera versió del treball.

S’aplicaran les condicions:

— No hi haurà cap restricció per presentar-se a la reavaluació: s’hi podran presentar tots els estudiants que no hagin aprovat el curs al juny.

— En la reavaluació, cada estudiant podrà triar presentar-se als quatre elements avaluables (presentacions orals de 3 min. i de 6 min., treball, activitat pràctica, i presentació en el congrés del curs), o només a tres, a dos o a un. En aquells elements avaluables dels quals no es reavaluï, se li mantindrà la nota obtinguda en l’avaluació de juny.

Els diferents estudiants que es presentin a l’avaluació de la participació en el congrés en la reavaluació del setembre, ho faran, en principi, en un únic congrés en què participaran estudiants dels cinc grups de segon semestre de l’assignatura. (Al juny, se celebraran cinc congressos, un per cada grup de segon semestre de l’assignatura.) 

—Tal com es fa en l’avaluació del juny, els estudiants que s’acullin a la reavaluació del treball i que no n’hagin lliurat cap versió prèvia, podran presentar-ne dues versions al setembre. La primera el dia 1 de setembre, i la segona, després de rebre els comentaris del professor/a, en una altra data de setembre (pendent de confirmar).

— La nota màxima en la reavaluació serà: Excel·lent. No serà possible obtenir una Matrícula d’Honor en la reavaluació.