Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Bioestadística i Matemàtica Aplicada

Codi de l'assignatura: 363500

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Manuel Viader Junyent

Departament: Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges; article 16.7 i annex).

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial

 

32

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

18

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CT2 - Capacitat d'analitzar, de sintetitzar, i d'aplicar els coneixements a la pràctica.

   -

CE2 - Capacitat per aplicar els coneixements de l'estadística, l'epidemiologia nutricional i la legislació a la salut pública.

   -

CE32 - Capacitat per adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora, sent capaços de formular hipòtesis, recollir i interpretar la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic i comprenent la importància i les limitacions del pensament científic en matèria sanitària i nutricional.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Identificar la millor manera de descriure i representar les dades segons la tipologia, i saber interpretar la taula de freqüència i les mesures descriptives de les dades.

— Identificar el mostratge utilitzat o identificar el més adient per extreure’n una mostra.

— Entendre què és una probabilitat i la distribució d’una variable aleatòria.

— Entendre les aplicacions de la distribució binomial, normal i t de Student i conèixer-les.

— Entendre els conceptes d’interval de confiança, nivell de confiança i marge d’error.

— Conèixer els fonaments de les proves estadístiques. Entendre els conceptes d’hipòtesi nul·la i alternativa, error tipus I i II, potència d’un contrast, i saber plantejar contrastos d’hipòtesis.

— Entendre el tipus de contrast d’hipòtesis i identificar-lo.

— Manejar operacions algebraiques bàsiques i comunes, com ara les regles exponencials, logarítmiques, operacions amb fraccions, factorització d’equacions i saber fórmules geomètriques bàsiques.

— Conèixer les relacions bàsiques corresponents a càlculs geomètrics elementals i saber-los aplicar a problemes de naturalesa física.

— Entendre el concepte de derivada com a traducció geomètrica de velocitat i saber-lo aplicar, així com a problemes d’optimació. Conèixer així mateix les regles bàsiques de la derivació.

— Entendre el concepte d’integral com a traducció geomètrica d’acumulació i saber-lo aplicar, així com a problemes de naturalesa integrodiferencial. Conèixer així mateix les regles bàsiques de la integració i memoritzar les integrals més importants.

— Conèixer els mètodes numèrics d’integració i derivació i com aplicar-los quant a la programació amb full de càlcul.

— Entendre els mètodes matricials per resoldre sistemes d’equacions lineals multivariables i saber-los aplicar.

— Entendre els mètodes numèrics per resoldre de manera no analítica funcions univariables o multivariables i saber-los aplicar.

— Resoldre equacions diferencials de forma analítica sabent quan les equacions es poden resoldre d’aquesta manera i aplicar els mètodes numèrics corresponents quan les equacions diferencials no són solubles analíticament.

— Entendre els significats dels operadors físics de naturalesa vectorial i diferencial més importants utilitzats en formulacions de problemes físics.

 

Referits a habilitats, destreses

— Utilitzar adequadament un programa estadístic per introduir dades, emmagatzemar-les i gestionar-les, fer càlculs d’estadística bàsica i representacions gràfiques.

— Adquirir les habilitats necessàries per presentar correctament els resultats d’un treball científic i difondre’ls.

— Calcular les mesures descriptives de les variables i la taula de freqüències.

— Representar gràficament una variable: histograma, diagrama de caixes i bigotis, diagrama de barres i sectors.

— Calcular probabilitats i probabilitats condicionades. També es demana calcular probabilitats a partir de la taula de la corba normal i t de Student.

— Identificar el mostratge utilitzat.

— Entendre i saber quina és la distribució mostral de la mitjana i la proporció mostral.

— Aplicar els coneixements d’inferència per obtenir estimacions de paràmetres i construir i interpretar els intervals de confiança.

— Aplicar els coneixements de les proves d’hipòtesis per prendre decisions d’hipòtesis estadístiques.

— Identificar problemes matemàtics segons la naturalesa numèrica o analítica.

— Traduir problemes de naturalesa física en la formulació matemàtica corresponent.

— Manejar adequadament les taules i regles corresponents per aplicar-les a la resolució de problemes matemàtics.

— Utilitzar el full de càlcul per resoldre problemes de tipus numèric, així com utilitzar-ne les eines específiques i capacitats gràfiques.

 

Referits a actituds, valors i normes

En finalitzar l’assignatura, l’alumnat ha de ser capaç de:

— Actuar amb responsabilitat i capacitat de treball. Tenir capacitat de treballar en grup i participació o implicació activa tant a les classes teòriques com a les pràctiques.

— Plantejar els beneficis científics i clínics d’una recerca.

— Plantejar les implicacions ètiques de la importància d’un disseny i una anàlisi de dades correctes.

— Optar per prendre mesures quantitatives abans d’un judici de valors.

— Esforçar-se per treballar amb objectivitat i rigor.

   

   

  Blocs temàtics

   

  1. Matemàtica aplicada

  1.1. Introducció. Nocions elementals

  1.2. Geometria en 2D i 3D

  1.3. Càlcul diferencial i integral

  1.4. Funcions d’una sola variable

  1.5. Sistemes d’equacions multivariables

  1.6. Equacions diferencials

  2. Bioestadística

  2.1. Definicions fonamentals de l’estadística

  2.2. Estadística descriptiva

  2.3. Conceptes generals de probabilitat i distribucions de probabilitat.Distribució normal

  2.4. Mostratge estadístic.Distribucions mostrals i estimació de paràmetres

  2.5. Introducció al contrast d’hipòtesis

  2.6. Contrast d’hipòtesis amb proporcions

  2.7. Contrast d’hipòtesis amb mitjanes

   

   

  Metodologia i activitats formatives

   

  La metodologia d’ensenyament inclou sessions teòriques, seminaris i pràctiques d’ordinador. Les pràctiques d’ordinador es fan amb l’aplicació Microsoft Excel i amb el programa R-package.

  S’hi inclouen també activitats d’aprenentatge complementàries a partir de material incorporat al Campus Virtual de l’assignatura.

   

   

  Avaluació acreditativa dels aprenentatges

   

  L’avaluació de l’assignatura es basa en tres components:

  — Proves teoricopràctiques que combinen el format d’elecció múltiple i d’altres.
  — Avaluació de l’assistència i realització de les pràctiques d’ordinador, que són obligatòries.
  — Activitats de seguiment.

  La distribució i ponderació d’activitats per als dos blocs de l’assignatura és la següent:

  Bioestadística %)

  — Una prova teoricopràctica, 30 %
  — Pràctiques, 10 %
  — Seguiment, 10 %

  Matemàtica aplicada %)

  — Dues proves teoricopràctiques, 40 % (15% + 25%)
  — Pràctiques, 10 %.

  Les activitats de l’apartat de seguiment del bloc de bioestadística consisteixen en tests/qüestionaris de control que combinen diferents formats de preguntes teòriques i exercicis pràctics, que es fan tant a l’aula com al Campus Virtual. 

  Per tal de sumar a la qualificació global les notes obtingudes a les pràctiques i activitats de seguiment cal obtenir com a mínim una nota de 4 (sobre 10) a la prova de bioestadística i a la segona prova de matemàtica aplicada. La qualificació final de l’assignatura es calcula fent la mitjana de la qualificació de bioestadística i de matemàtica aplicada. L’assignatura se supera si s’obté una mitjana global de 5 o superior, sempre que s’hagi obtingut com a mínim un 4 de cadascuna de les parts i que s’hagin fet les pràctiques obligatòries.

  Reavaluació

  Els dos blocs de l’assignatura es reavaluen de forma independent, de manera que només cal reavaluar el bloc o blocs on no s’hagi obtingut una qualificació mínima de 5.

  Només poden presentar-se a la reavaluació els estudiants suspesos que hagin obtingut una qualificació mínima de 3 a la prova teoricopràctica de bioestadística i a la segona prova de matemàtica aplicada.

  Les activitats corresponents a pràctiques d’ordinador i seguiment no són reavaluables.

  La reavaluació de cadascun dels blocs consisteix en un qüestionari similar a les proves teoricopràctiques, amb formats de pregunta diversos, i referides a continguts teòrics i aspectes pràctics de l’assignatura. L’assignatura se supera si s’obté una qualificació de 5 o superior a la prova de reavaluació, sempre que s’hagi obtingut un mínim de 4 a cadascun dels dos blocs i s’hagin fet les pràctiques obligatòries. 

  No es guarden notes separades dels dos blocs ni notes de pràctiques per a cursos successius. Si se suspèn l’assignatura, s’haurà de tornar a cursar de forma completa el curs següent.

   

  Avaluació única

  Els alumnes que vulguin fer avaluació única han de presentar la sol·licitud al professor responsable abans del dia que fixi el Consell d’Estudis del grau.

  L’avaluació única consta de dues parts:

  a) Una prova de coneixements teòrics i pràctics corresponents als dos blocs de l’assignatura, en un format similar al de les proves teoricopràctiques d’avaluació continuada.

  b) Les pràctiques de cadascun dels dos blocs. Per tal de sumar les notes de les pràctiques a la qualificació global cal obtenir com a mínim una qualificació de 4 a cadascun dels blocs de la prova de coneixements teoricopràctica.

  Per superar l’assignatura s’ha d’obtenir com a mínim una qualificació global de 5, sempre que s’hagi aconseguit una nota mínima de 4 a cadascun dels dos blocs i s’hagin fet les pràctiques obligatòries. 

  Reavaluació

  Només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes suspesos que hagin obtingut una qualificació mínima de 3 a la prova de cadascun dels blocs. Només cal reavaluar el bloc o blocs en què no s’hagi obtingut una nota mínima de 5. 

  La reavaluació consisteix en una prova de síntesi similar a la d’avaluació única. Per tal de superar l’assignatura cal obtenir una qualificació mínima de 5 a la prova de reavaluació, sempre que s’hagi obtingut un mínim de 4 a cadascun dels blocs i s’hagin realitzat les pràctiques obligatòries. 

  No es guarden notes separades dels dos blocs ni notes de pràctiques per a cursos successius. Si se suspèn l’assignatura, s’haurà de tornar a cursar de forma completa el curs següent.

   

   

  Programari

   

  Excel

  R i R Commander

   

   

   

   

  ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

   

  ADDENDA AL PLA DOCENT                             Curs 2019-2020
  ASSIGNATURA (nom i codi):
   Bioestadística i Matemàtica Aplicada - 363500
  ENSENYAMENT: Grau de Nutrició Humana i Dietètica
  Coordinador de l’assignatura: Manel Viader


  Davant el cessament de la docència presencial de les assignatures del segon semestre del curs 2019-2020 per la COVID-19, i davant de la necessitat d’adaptació de la metodologia i els sistemes d’avaluació al nou escenari, la present addenda modifica els apartats següents del pla docent inicial.


  Continguts de l’assignatura:

  Indiqueu si hi ha adaptació o supressió de continguts respecte al temari inicial. Especifiqueu breument quins/es.

  Els continguts a l’àrea de matemàtica aplicada (la part afectada pel nou escenari) no s’han vist modificats respecte als previstos inicialment.


  Metodologia i activitats formatives:

  Especifiqueu el tipus d’activitats proposades, així com les eines i/o plataformes a través de les quals es porta a terme l’aprenentatge “no presencial” per part dels estudiants.

  El temari i continguts del bloc de matemàtica aplicada impartit a distància es mantindrà amb la mateixa estructura, modificant únicament les eines per fer arribar els continguts a l’alumnat, de manera que s’han previst els canvis següents:
  • Reordenació del Campus Virtual: s’ha refet l’estructura del Campus Virtual perquè sigui molt més intuïtiva i entenedora, de manera que sigui un fil conductor que condueixi a l’alumnat a través dels diferents temes i propostes de manera senzilla.
  • Classes virtuals de teoria: es graven classes magistrals mitjançant software específic que permet enregistrar l’escriptori del PC i disposar d’una pissarra virtual, de manera que es comenten les presentacions de PowerPoint i es fan exemples i exercicis a classe de manera similar a com es farien a l’aula. Aquestes classes gravades es faciliten a través del Campus Virtual i l’alumnat les ha de visionar, i pot fer-ho en el moment que ho consideri més oportú.
  • Resolució virtual de problemes: de manera similar a l’exposició de la teoria, es resolen problemes numèrics amb detall i es pengen els vídeos al Campus Virtual. S’adjunten també els fulls de càlcul emprats per a consulta de l’alumnat.
  • Entrega d’exercicis: al final de cada tema hi ha una tasca en què l’alumnat ha de resoldre i presentar un seguit d’exercicis que es comptaran per a la seva avaluació.
  • Pràctiques en Excel: es fa una gravació en vídeo en què es fa una explicació del que es demana en cada una de les pràctiques (introducció als fulls de càlcul per a la resolució de problemes numèrics). L’alumnat, d’acord amb el que s’ha demanat, ha de presentar un full de càlcul amb els problemes plantejats.
  • Resolució de dubtes al fòrum: a part de la resta de vies de comunicació telemàtica, es potencia el fòrum com a eina per plantejar dubtes i debats sobre la matèria de l’assignatura. S’hi plantegen alguns problemes dificultosos i el primer estudiant que els resol, s’emporta una bonificació, que es comptabilitza.
  • Sessions de Collaborate; en cas que es consideri necessari pel volum de dubtes, etc., el professorat podrà plantejar fer alguna sessió en línia en directe per a resolució de dubtes, a través de l’eina Collaborate.


  Avaluació acreditativa dels aprenentatges:

  Especifiqueu amb detall els tres tipus d’avaluació: CONTINUADA, ÚNICA  i REAVALUACIÓ.

    - AVALUACIÓ CONTINUADA

  Detalleu les modificacions que suposarà per a l’estudiant la situació actual de “no presencialitat”: tipus d’activitat, ponderació en relació amb la qualificació final, entre d’altres.

  Per a les parts de l’assignatura impartida no presencialment (matemàtica aplicada), es farà l’avaluació següent:

  Avaluació no presencial (matemàtica aplicada): s’elimina l’examen parcial inicialment previst i es distribueix la nota entre la resta d’activitats. La nota del bloc de Matemàtica aplicada, 50% de la nota final, es distribueix així:
  • Examen final: 20 % de la nota
  • Pràctiques d’EXCEL: 15 % de la nota
  • Exercicis final temari: 7,5 % de la nota
  • Altres activitats + participació: 7,5 %


  D’acord amb les directrius de la Universitat de Barcelona, l’examen final serà de caràcter virtual.

  En qualsevol cas, l’estudiant té l’opció de sol·licitar l’avaluació única fins que finalitzi el període de docència.

    - AVALUACIÓ ÚNICA

  Detalleu les modificacions que suposarà per a l’estudiant la situació actual de “no presencialitat”: tipus d’activitats d’avaluació, ponderació de cadascuna, entre d’altres.

  L’avaluació única seguirà amb la mateixa mecànica que la descrita al pla docent inicial, però amb la nova distribució de pes per a la nota pel que fa a la part de Matemàtica aplicada:
  • Examen final: 35 % de la nota
  • Pràctiques d’Excel: 15 % de la nota


  D’acord amb les directrius de la Universitat de Barcelona, l’examen final serà  de caràcter virtual.

  En qualsevol cas, l’estudiant té l’opció de sol·licitar l’avaluació única fins que finalitzi el període de docència.

    - REAVALUACIÓ

  Detalleu les modificacions que suposarà per a l’estudiant la situació actual de “no presencialitat”: tipus d’activitats d’avaluació, ponderació de cadascuna, entre d’altres.

  S’elimina el requisit de qualificació mínima establert al pla docent. També serà possible presentar-se a reavaluació sense haver realitzat les proves prèvies.

  L’examen de reavaluació serà de caràcter virtual.


  Barcelona, 24 d’abril de 2020