Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Química General i Inorgànica

Codi de l'assignatura: 363501

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Maria Perez Bosch

Departament: Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

57

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

33

(Corresponen a les hores de preparació de problemes i qüestions per discutir a classe.)

Aprenentatge autònom

60

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CT2 - Capacitat d'analitzar, de sintetitzar, i d'aplicar els coneixements a la pràctica.

   -

CT3 - Capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a situacions noves.

   -

CE32 - Capacitat per adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora, sent capaços de formular hipòtesis, recollir i interpretar la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic i comprenent la importància i les limitacions del pensament científic en matèria sanitària i nutricional.

   -

CE3 - Coneixement dels fonaments químics, bioquímics i biològics d'aplicació en nutrició humana i dietètica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Saber consolidar i ampliar els coneixements bàsics de química, que prèviament ha de tenir l’alumnat, pel que fa a:

• Coneixement i interpretació de la taula periòdica.     

• Estructura, enllaç i reaccions químiques.

• Termodinàmica química.

• Equilibri químic.

• Cinètica química.

— Iniciar-se en la química inorgànica, concretament quant a la descripció dels elements de la taula periòdica i als ions complexos i compostos de coordinació.

 

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir la capacitat de raonament deductiu.

— Ser capaç de transmetre la resolució de problemes a la resta de companys.

— Aplicar els coneixements teòrics per resoldre casos pràctics.

— Mostrar capacitat per interpretar correctament els resultats obtinguts (capacitat crítica).

 

Referits a actituds, valors i normes

— Ser capaç d’aplicar els coneixements bàsics de química adquirits en les altres assignatures de l’ensenyament.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Estructura i compostos

1.1. Propietats de la matèria i nomenclatura inorgànica bàsica

Nomenclatura inorgànica.Conceptes generals dels elements químics

1.2. Estructura atòmica i enllaç químic

Estructura de l’àtom. Concepte d’orbital atòmic. Configuració electrònica. Electrons de valència i representació de Lewis. Enllaç iònic. Enllaç covalent. Enllaç metàl·lic

1.3. Geometria molecular i hibridació

Model RPECV (repulsió dels parells d’electrons de la capa de valència). Hibridació d’orbitals s, p i d. Enllaços ¿ i π. Orbitals moleculars deslocalitzats: ressonància i aromaticitat. Compostos de coordinació

1.4. Estequiometria. Càlcul amb fórmules i equacions químiques

Fórmula empírica i fórmula molecular. Equació química: interpretació i ajustament d’equacions

2. Reaccions en equilibri

2.1. Reaccions en dissolució i equilibri químic

Tipus de reaccions en dissolució. Equilibri químic i constant d’equilibri. Factors que afecten l’equilibri químic

2.2. Equilibri àcid-base. Estructura molecular i caràcter àcid-base. pH i pKa

Reaccions àcid-base. Concepte de pH i de pKa. Solucions amortidores. Propietats àcid-base de les sals. Valoracions àcid-base

2.3. Equilibris de solubilitat

Separació d’ions per precipitació fraccionada. Efecte de l’ió comú. Efecte del pH en la solubilitat

2.4. Reaccions redox i equilibri electroquímic

Concepte d’oxidant i de reductor. Estats d’oxidació. Ajustament de reaccions redox

3. Termodinàmica

3.1. Termoquímica: energia, calor i treball. Primer principi: energia interna i entalpia. Capacitat calorífica i calor específica. Llei de Hess

3.2. Entropia. Segon principi de termodinàmica. Energia de Gibbs

4. Cinètica química

4.1. Velocitat de les reaccions químiques

Velocitat de les reaccions químiques. Molecularitat d’una reacció química. Ordre de reacció. Ordre 1, ordre 2 i ordre 0. Temps de vida mitjà. Factors que modifiquen la velocitat d’una reacció.

4.2. Factors que influeixen en la velocitat de reacció: temperatura, catalítics, etc.

Efecte de la temperatura sobre la velocitat de reacció. Equació d’Arrhenius. Temps de validesa. Catalitzadors

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes de teoria
Les classes teòriques, eina principal per donar a conèixer els conceptes de l’assignatura, són expositives amb el suport dels mitjans audiovisuals disponibles al centre. La durada d’aquestes classes és de 55 minuts. El professorat fomenta la discussió de conceptes i qüestions a instància de l’alumnat.

 

Classes de resolució de problemes

Ateses les característiques d’aquesta assignatura, les classes de problemes són bàsiques per veure l’aplicació dels conceptes explicats a les classes teòriques. És imprescindible fer un treball progressiu de resolució de problemes durant el curs per assolir un coneixement sòlid dels conceptes teòrics. Es fomenta la participació dels alumnes.

 

Pràctiques de laboratori

Les pràctiques de laboratori, que consisteixen en 3 sessions, pretenen consolidar alguns dels coneixements adquirits a l’aula per mitjà del treball experimental. Les pràctiques tenen caràcter obligatori.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació d’aquesta assignatura consisteix en la valoració de:

— Examen del bloc 1 (15 % de la nota global)
— Examen del bloc 2 (25 % de la nota global)
— Examen (mes de gener) dels blocs 3 i 4 (35 % de la nota global)
— Pràctiques (que son obligatòries): 10% de la nota global
— Activitats complementaries (participació a classe, entrega d’exercicis, ...): 15% de la nota global (5% pel  2 // 5% pel bloc 3 // 5% pel bloc 4)

La data de les proves dels blocs 1 i 2 s’anuncia oportunament en hores de classe.

Les proves no presentades es qualifiquen amb 0 punts.

La no presentació a cap de les proves es qualifica com a no presentat.

Per superar l’assignatura, l’alumne ha de tenir una qualificació mínima de 50 dels 100 punts globals. Addicionalment, com que l’assignatura consta de diverses parts ben diferenciades, per aprovar l’assignatura l’alumne ha d’haver superat com a mínim un 30 % de cadascuna de les 3 proves.

 

Reavaluació

Per acord del Consell d’Estudis, només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes suspesos que hagin obtingut una qualificació mínima de 30/100 en l’avaluació continuada. Consisteix en una prova que suposa el 90 % de la nota total de l’assignatura. Queda exclosa la reavaluació de les pràctiques, la nota de les quals se suma a la qualificació obtinguda en la reavaluació. Independentment de la nota obtinguda en l’avaluació continuada, aquesta és la nota definitiva per als alumnes que s’hagin acollit a la reavaluació.

La reavaluació consisteix en un examen de preguntes de resposta curta i problemes. L’examen consta de dues parts (bloc 1 + 2 i blocs 3+4) i l’alumne ha de superar com a mínim un 30 % de cada una. Aquesta prova es fa en les dates fixades pel Consell d’Estudis.

 

Avaluació única

L’assignatura té una convocatòria d’avaluació única al mes de gener. L’avaluació única consisteix en un examen de preguntes de resposta curta i problemes. Aquesta prova té un valor equivalent al 90 % de la nota final de teoria. El 10 % restant correspon a la qualificació de les pràctiques, que són obligatòries.

Per superar l’assignatura, l’alumne ha de tenir una qualificació mínima de 50 dels 100 punts globals. Addicionalment, com que l’assignatura consta de diverses parts ben diferenciades, per aprovar l’assignatura l’alumne ha d’haver superat com a mínim un 30 % de cadascuna de les 3 proves.

La data límit per sol·licitar l’avaluació única és la fixada pel Consell d’Estudis.

 

Reavaluació

Per acord del Consell d’Estudis, només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes suspesos que hagin obtingut una qualificació mínima de 30/100 en l’avaluació continuada. Consisteix en una prova que suposa el 90 % de la nota total de l’assignatura. Queda exclosa la reavaluació de les pràctiques, la nota de les quals se suma a la qualificació obtinguda en la reavaluació. Independentment de la nota obtinguda en l’avaluació continuada, aquesta és la nota definitiva per als alumnes que s’hagin acollit a la reavaluació.

La reavaluació consisteix en un examen de preguntes de resposta curta i problemes. L’examen consta de dues parts (bloc 1 + 2 i blocs 3+4) i l’alumne ha de superar com a mínim un 30 % de cada una. Aquesta prova es fa en les dates fixades pel Consell d’Estudis.